ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

طرف روی پوتین مس میکشید و با همان پوتین نماز میخوند رجوی میگفت نماز شما دیجیتالی ست در عرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا از کجا نشات میگرفت از بالا رجوی نشست میگذاشت در آخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود و زنان شورای رهبری اول کار و نشست بعد نماز یکبار در نشست … 

لینک به منبع

ایمان و خدا گونگی در درون تشکیلات رجوی ومریم عضدانلو ( از سلسله دروغ ها )

مجاهدین بعنوان مدعیان ایمان واسلام وفهم قران ونهج البلاغه وتفاسیرانقلابی ازانها ببینیم این ایمان دردرون تشکیلات ؛ چه جایگاه ومحلی ازاعراب داشت

اولا نه کسی قران میخوند ونه میتوانستند بخوانند نهج البلاغه اگراسمش رامیاوردی می پرسیدند چی هست میبایست کلی توضیحات میدادی که خطبه ها وسخنان و… علی ابن ابی طالب امام اول شماست یک روزمفاتیح الجنان را درجایی پیدا وان را ازطرف مقابل گرفتم که همیشه پنهانش میکردم یک روزدرحین خوندن که از بی مبالاتی وسهل انگاری خودم بود یکی دید وگفت چی میخونی توضیح دادم تا متوجه شود گفت مال کیه گفتم جواب داد در درون مجاهدین کتاب آخوند میخونی گفتم چه ربطی به آخوند داره همش دعای علی و حسن و حسین و… است چه اشکالی دارد.

خلاصه گزارش و دردسری برای ما درست کرد البته کسانی که مراصدا وصحبت میکردند خودشون میدونستند داستان چیست وحرفی برای زدن نداشتند چون بلافاصله بنده هم جواب میدادم اگراخوندی ست چرارهبری درنشستها ازروی ان زیارت عاشورا یا جوشن کبیروجوشن صغیرو…را بخورد ما میدهد این ازکتابها وسطح شناخت نیروها ازکتابهای مذهبی اما برویم سراغ بحث شیرین نماز اولا به جرات میتوانم بگویم ۳/۴جمعیت اصلا نمازنمیخوندند جمعه صبح محشروبسیارتماشایی وخنده داربود می امدند دست خود راخیس وبصورت میکشیدند وبدون وضومیرفتند که دیده شود وضو گرفته اند اگرکسی بود معلوم نبود چی میخوندند چون خیلی ها اساسا نمازبلد نبودند بخوننداگرنبود که میرفتند زیرپتو ونمازی وجود نداشت خیلی ازکسانی که در ظاهر نماز میخوندند آفتاب غروب کرده وضو میگرفتند ونمازمیخوندند نمازمغرب وعشا که دیگه نگویعنی هروقت ، فرصت میکردند نمازمیخوندند وقت نداشتند که نمیخوندند طرف روی پوتین مس میکشید وباهمان پوتین نمازمیخوند رجوی میگفت نمازشما دیجیتالی ست درعرض یک دقیقه هشت رکعت نماز تمام میشد چرا ازکجا نشات میگرفت ازبالا رجوی نشست میگذاشت دراخرین دقیقه که هیچ فرصتی نبود میگفت بروید الان نمازتون قضا میشود وزنان شورای رهبری اول کارونشست بعد نماز یکبار د رنشست یادداشتی دادم وگفتم میخواهم بروم نمازوقتی برای ما نگذاشتید که عصبانی شده گفت حتما باید موقع اذان نمازبخونی این همه وقت تا قضا شدن مونده منهم فهمیدم نباید سراین مسایل چیزی بگم اگردرنشست بودم موقع اذان ازنشست خودم خارج وبدنبال نمازمیرفتم غرض ازاین اشارات پراکنده یک ازهزاربرای این است که بدانید نمازوایمان دردرون مجاهدین انهم درسطح رهبری چه جایگاهی داشت بنده هرگزفکرنمیکنم وبا توجه به موضوعاتی که میدیدم قسم میخورم کمترمسئولی پیدا میکردی که درماه یکبارنمازقضا نشده بخواند خیلی ازفرماندهان ازبیخ وبن نماز نمیخوندند که یکبارگزارش نوشته واعتراض کردم ودرباره اهمیت نماز ازقران وصحبتهای پیامبر وعلی مثال اوردم که رجوی دریک نشست مجبورشد درباره نماز اشاراتی بکند وازملت بخواهد که به نماز اهمیت بدهند نیرو وتشکیلاتی که ادعای انقلابی ومسلمان بودن دارد وقتی نمازکه پایه است واهمیت بسیاربالایی دارد اینطوری رفتارمیکند دیگرخود بخوانید حدیث این مجمل رجوی میگفت رعایت شعائر نشاندهنده ایمان است براساس همین حرف ومیزان رعایت شعائرحد وحدود ایمان کاملا معلوم ومشخص است میگفت اگاهی وعمل مساوی است با ایمان ..اگاهی رادرنوشتارقبلی توضیح دادم کله گچی وعمل راهم دراین نوشتاراشاره کردم حال ایمان طبق تعریف رجوی ازکجا در میاید باید رجوی پاسخ بدهد وتازمانی که ازدروغگویی ها ودجالیت وعوامفریبی دست برندارد قطعا جوابی هم نمیتواند بدهد ومثل همیشه ازجواب دادن طفره میرود