رجوی و عضدانلو می کشند و بعد تعزیه گردانی میکنند

رجوی و عضدانلو می کشند و بعد تعزیه گردانی میکنند

 

علی شیرزاد… هر دو من گفتند سازمان دارد آگاهانه با دست خودش ما را تحویل رژیم میدهد و ما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر و اعدام میشویم . اگرامریکا مخالف است و نمیگذارد چرا ا آنهایی که آمده و مونده اند امریکا حرفی ندارد؟ و چرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده ولی ما که هر دو  زندانی بودیم و اعدام ما حتمی است را قبول نمیکند؟ و آقایی گفته … 

جعفر کاظمی محمدعلی حاج آقایی کمپ اشرف مجاهدین خلق تروریسم وطن فروشی مسعود رجویhttp://iran-interlink.org/wordpressfa/wp-content/uploads/2019/01/جعفر-کاظمی-محمدعلی-حاج-آقایی-کمپ-اشرف-مجاهدین-خلق-تروریسم-وطن-فروشی-مسعود-رجوی-450x345.png 450w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" width="700" height="538">قربانیان در فرقه رجوی مهره های سرباز شطرنج که فقط باید قربانی شوند

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو می کشند  و بعد تعزیه گردانی میکنند (مریم رجوی و مجاهدین خلق)

علی شیرزاد

آقای علی شیرزاد

سایت رجوی سرنوشت جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی و پیام رجوی در باره اعدام آنها فرستاده بود درج کرده لازم دیدم نکاتی در این باره بنویسم تا ملت ایران و خانواده آنها پی به حقیقت موضوع ببرند و راه سو استفاده رجوی بسته شود

قبلا شنیده بودم که دو نفر از زندانیهای قدیمی بنام جعفرکاظمی همراه با فرزندش و حاج اقایی به اشرف امده اند که به اسم زیارت از ایران خارج و خود را به اشرف رسانده اند و قصدشون ماندن دراشرف است وگفته اند نمیخواهیم برگردیم شب اخرکه فردا قراربود به ایران برگردند شام میهمان مقرما بودند چون چندتا ازدوستان انها درمقرما بودند خلاصه بعد صرف شام نفرات دورانها حلقه زده وشروع به صحبت کردند البته بنده طبق معمول جلونرفتم وقتی بلندگو را دست حاج اقایی دادند که صحبت کند به نکته ای اشاره کرد وگفت ما امده ایم تا بمانیم ونمیخواهیم برویم ولی سازمان ومسولین میگویند برگردید ودرایران فعالیت کنید و……. بعد شنیدن این حرف من خیلی بهم ریخته وناراحت بلند شده ازسالن خارج شدم یکی ازکسانی که با اقایی دوست بود وقبلا با اقایی درزندان همبند وهم صحبت بودند تا اخرشب با اودرحال صحبت بود لازم به یاداوریست که این شخص دوست بنده بود ومیتوانستم با او صحبت وسوال کنم دوسه روز بعد دوستم را تنها گیراورده ودرباره ان دونفر سوال کردم گفت راستش رامیخواهی انها امده بودند بمانند ولی سازمان با اصراربه بهانه اینکه امریکایی ها قبول نمیکنند انها را به ایران برگرداند تا برای سازمان فعالیت وفیلم وعکس بفرستند وهردوبمن گفتند سازمان دارد اگاهانه با دست خودش ما راتحویل رژیم میدهد وما مطمئن هستیم برگردیم بلافاصله دستگیر واعدام میشویم اگرامریکا مخالف است ونمیگذارد چرا ا انهایی که امده ومونده اند امریکا حرفی ندارد وچرا بچه کاظمی را امریکا قبول کرده ولی ما که هردو زندانی بودیم واعدام ما حتمی ست را قبول نمیکند واقایی گفته بود سازمان ما را به میدان اعدام میفرستد (اینها همه شنیده است وازکم وکیف ان خبرندارم )  درهرصورت رفتند . ومدتی بعد خبردستگیری وبعد هم اعدام انها امد رجوی درپیامش طوری ازحسین وایات قران وفدا وخون دادن درباره انها صحبت میکند هرکس خبرنداشته باشد فکرمیکند خود خداست پیام فرستاده ومیگوید خدایا این خونها راازما بپذیر(کسانی که موندن ونگه داشتن انها براحتی میسربودولی انها رابخاطر فیلم وعکس وتبلیغات اگاهانه وعامدانه به دست جلاد میسپارد دیگراسمش پرداخت بها وفدا وصداقت وخون دادن درراه خدا که رجوی مدعی ان است نیست اسم این جنایت وهمدستی وهمکاری تعریف نشده با جنایتکاراست )که رجوی ازاین همکاری ها با اخوندها وجلادان مردم ایران زیاد دارد که بعدا داستان چند موردان را خواهم نوشت

بله رجوی آگاهانه و عامدانه آنها رابه کشتن داد تا سو استفاده و تبلیغات خودش را راه بیاندازد و حلوا و خرما پخش و روضه ام رقیه و ام بلقیس و ام خدیجه و ام سکینه در مزار اشرف و درتلویزیون و سایتهایش راه بی اندازد و از خون آنها تغذیه کند. آیا اسم این آدم کشی و همدست جلاد و جانی وجنایتکار نیست؟ آیا اسم این سر بریدن نیروهای خود نیست؟ چقدر آدمی باید پست و بی شرافت  وتهی از انسانیت باشد که نیروی خود را برای استفاده تبلیغاتی با دست خودش به میدان تیرباران بفرستد وب عد خودش تعزیه گردان هم بشود و روضه هم برای آنها بخواند. این عمل هیچ فرقی با عمل خمینی که کودکان را بمیدانهای مین میفرستاد ندارد ..بله رجوی انها را بمیدان تیرباران فرستاد تا چند روزی تعزیه گردانی کند …..

علی شیرزاد

***