رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی

 

علی شیرزاد… رجوی و عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند. اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تار و پود آلترناتیو از هم نمیدرید و از صحنه روزگارحذف نمیشد. همیشه بزرگ کوچک را میخورد و از بین میبرد چرا معنی را خوب میفهمد ولی چاره ای ندارد . درطی سالیان رجوی و عضدانلو با همین دروغها و بازی های مشمئز کننده ود جالیت و شیادی کارشون …

لینک به منبع

رجوی و مریم عضدانلو آلترناتیو ۳۰۰ گرمی

د رقسمت اول تظاهرات پاریس نوشتم که بهزاد نظیری نفربخش روابط خارجی مجاهدین دربرنامه کال کنفرانس گفت حاکمیت دینی با بمب دست ساز نیم کیلویی میخواست صدها نفررابکشد وصورت مسئله الترناتیورا پاک کند

داستان ازاین قراراست که یک نفربه اسم سعدونی راگرفته اند که دولت بلژیک گفته این شخص یک بمب دست سازنیم کیلویی رادرجیب کتش گذاشته ومیخواسته درکنفرانس عضدانلو درپاریس منفجرکند (جداشده ها عکس سعدونی را با مهدی ابریشمچی منتشر کردند چون او را خوب میشناسند که اشپز رجوی بود)ودراشپزخانه مرکزی مجاهدین در سرژی تشریف داشته. واقعیت داستان چیست وریز ان چگونه است بنده خبرندارم فقط خبرها راخونده واینجا نوشتم حالا بهزاد نظیری درکال کنفرانس مدعی ست که اگربمب را موفق میشدند منفجرکنند صدها نفرکشته میشد فکرکنم با بمب اتم هیروشیما وبمبهای دیزی کاترده وپانزده هزارکیلویی امریکا اشتباه گرفته است بمب نیم کیلویی یعنی نارنجک چون دست سازهم هست کارایی نارنجک راهم ندارد ازتوضیحات که بگذریم نفررجوی به هواداران خودش درکال کنفرانس تماما دروغ میگوید و مهمترمدعی شده که اگربمب منفجرمیشد رژیم به هدفش میرسید( هدف چی بود پاک کردن صورت مسئله الترناتیو) بزبان ساده میخواهد بگوید رژیم میخواسته با بمب دست سازنیم کیلویی درداخل جیب سعدونی مجاهدین را هم سیاسی وهم نظامی ازبین ببرد که الحمدلله وشکرخدا دست غیب موساد وسیا یعنی نتانیاهو وترامپ ازاستین دولت بلژیک بیرون امد والترناتیو را حفظ کرد حال سوال این است که این همه دروغ میگوید نمی فهمد که چکارمیکند ومعنی حرفش چیست ؟؟ اگربمب نیم کیلویی قدرت انرا دارد که صورت مسئله الترناتیو را پاک کند پس بنده حق دارم بگویم پس رجوی وعضدانلو الترناتیو ۳۰۰ گرمی هستند اگرنبودند که با نیم کیلو مواد منفجره تاروپود الترناتیو ازهم نمیدرید وازصحنه روزگارحذف نمیشد همیشه بزرگ کوچک را میخورد وازبین میبرد چرا معنی راخوب میفهمد ولی چاره ای ندارد درطی سالیان رجوی وعضدانلو با همین دروغها وبازی های مشمئز کننده ودجالیت وشیادی کارشون را پیش برده اند اگرروزی دردرون این تشکل دروغ ونیرنگ ودجالیت و شارلاتانی نباشد همان روز ازهم می پاشد اینها راهمین طوری نمیگویم تجربه ۴۰ساله زندگی از دورو نزدیک با انها بودم و زندگی کردم .بهم میگوید باورکنید فدا وصداقت که رجوی مدعی ان است و معتقد است بالای سردرب مجاهدین نوشته شده سرتا پا دروغ است مزخرفات و جفنگیات است ما که ندیدیم اگرکسی دیده بیاید وبما نشان بدهد بله الترناتیو ۳۰۰ گرمی باید ازاین حرفها بزند حالا با این اوصاف که حرف خودشون را معنی و بازکردم چطوری و با چه ملاک و معیاری الترناتیو است ما که نفهمیدیم عمامه احمد خاتمی بیشترازنیم کیلو وزن دارد یعنی  و زنشون به اندازه عمامه یک اخوند هم نیست خودشون میگویند حرف ما نیست ما فقط حرف را برش داده وباز ونشان دادیم رجوی وعضدانلو دوتایی ۳۰۰ گرم هستند تنهایی میشوند هرکدام ۱۵۰ گرم حالا این الترناتیو با این وزن سنگین جلوجلودویده و برای رسیدن بقدرت پاشنه پای پمپئو رامی بوسد تا بلکه ازبوی داغ کردن خرچیزی هم بمشام انها بخوردولی ایا بومیخورد ؟؟؟؟ بنده فکرنمیکنم  

***