خاتمی راه حل نیست

خاتمی راه حل نیست

ایجاد حاکمیت بافرهنگ ایرانی همانا جدایی دین ازدولت وازادی. برابری. حقوق بشروعدالت اجتماعی ست واستراتژی های اقایان تاجیک وحجاریان بگل نشسته وانها نمیتوانند بابازی باخاتمی وموسوی کروبی ویااصلاح طلب قلابی

.لینک به منبع

خاتمی راه حل نیست

محمدرضا تاجیک استراتژیست ومشاورخاتمی مصاحبه دوساعته انجام داده ونقطه نظراتی رامطرح کرد که به تعدادی ازنظرات ایشان میپردازم
یک : جامعه ازنظرذهنی فروپاشیده است
دو: نارضایتی درمیان تمام طبقات جامعه یعنی پرولتاریا یا طبقه ضعیف جامعه وخورده بورژواژی وبورژوازی نفوذ کرده وباهم درحال اتحاد هستند
سه : راه حل درخاتمی است
اقای تاجیک وحجاریان دو استراتژیست اصلاح طلبان قلابی یادشون رفته که همین خاتمی چه ادمکشی ست وبقول خودش 430 هزاردانش اموز ونوجوان را بمیدان مین عراق بعنوان راه بازکن بمیدان جنگ فرستاد و کشت و درقیام 78 دستورشلیک وسرکوب داد یادشون رفته فضای کنونی جامعه وفروپاشی ذهنی واقتصادی وسیاسی نتیجه استراتژی همین اقایان تاجیک وحجاریان است مگر در40 سال عمرحاکمیت دینی همین اصلاح طلبان 32سال درقدرت نبودند مگرمیرحسین موسوی وکروبی بعنوان رییس قوه مجریه ومقننه همزمان نبودند مگررفسنجانی وخاتمی وروحانی اصلاح طلب نبودند اصولگرایان فقط زمان احمدی درقدرت بودند وبس 32سال حاکمیت اصلاح طلبان مگرجامعه رابه این روز نیانداخته مگربراساس استراتژی ونظریه پردازی تاجیک وحجاریان عمل نشده پس چراحرفی دراین باره نمیزند واما شرایط جامعه طبق نظر تاجیک فروپاشی ذهنی ووحدت ونارضایتی تمام طبقات جامعه برعلیه ( یک درصد اشرافیت جامعه) این حرف به چه معناست
فروپاشی ذهنی واتحاد طبقات یعنی امادگی ذهنی وعینی وشرایط قیام سراسری قیام های مشهد قزوین وخاک سفید درزمان رفسنجانی فقط فرودستان یا پرولتاریا بود در78 روشنفکران درزمان خاتمی و88 طبقه متوسط بودند که تماما بدلیل حمایت نکردن طبقات دیگر شکست خورد تاجیک میگوید وحدت طبقات پس زمینه اماده قیام سراسریست که اگرمتحد شوند وبمانند حاکمیت دینی سرنگون است همین رامیخواستیم ولی تاجیک راه حل رادر خاتمی می بیند این راه حل خیانت بملت وانحراف جامعه است این فریب ملت وهدفش انحراف وبعد سرکوب قیام است ومیخواهد بوسیله خاتمی درنطفه خفه کند ما میگوییم راه حل نه درخاتمی یاموسوی ویا… است بلکه راه حل در قیام مسالمت امیز سراسری تمام اقشارجامعه وسرنگونی حاکمیت دینی وجاروب کردن اسلام سیاسی وایجاد حاکمیت بافرهنگ ایرانی همانا جدایی دین ازدولت وازادی. برابری. حقوق بشروعدالت اجتماعی ست واستراتژی های اقایان تاجیک وحجاریان بگل نشسته وانها نمیتوانند بابازی باخاتمی وموسوی کروبی ویااصلاح طلب قلابی دیگر اولا حاکمیت دینی راسرپا نگه دارند ودوما ازسرنگونی وحکومت بافرهنگ ایرانی که دربالا نوشتم جلوگیری کنند وبیخود تلاش میکنند تااب رفته رابجوی بازگردانند

علی شیرزاد 2019 / 01 03