پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

aliوبلاگ وطنم ایران، … تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله، ملت را دوباره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار و دسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با ۵۰۰ دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم …

لینک به منبع

پرونده یا اتهامات تماما دروغ رجوی و عضدانلو

رجوی در سایت ایران افشاگر برنامه ای گذاشته بنام پرونده، گوش دادم. در این برنامه مرا بعنوان مامور بخدمت دون پایه معرفی می کند! که در فرنگ کاری جز افشای رجوی ندارم و چون به فرنگ رسیدم قرار از کف داده ام. یاد کرده است همان اول وضعیت خود را در هتل مهاجر نوشتم و عین حقیقت را بدون یک کلمه این ور و آن ور کردن بازگو کردم که رجوی بدون اینکه حرفهای مرا بگوید و بدون اشاره به حرفهایم در شارلاتانی و دجالیت و پفیوزی سیاسی و بی شرافتی رسانه ای میگوید. ابومصطفی آمد و گفت سجاد با تو کار دارد و صحبت کردیم. هدف از اینگونه وراجی و حرافی و دروغ پراکنی این است که مرا به وزارت بچسباند .قبلا گفتم باز یاد آوری میکنم اگر رجوی راست میگوید. زیرش خیس نیست، عین نوشته مرا چرا نخواند و اگر شارلاتانی و دجالیت و عوامفریبی نمیکند فقط یک خط و یک جمله سند نشان بدهد که بنده با وزارت یا هر ارگان وابسته به حاکمیت دینی رابطه دارم. هرگزنمیتواند. چون بنده هرگز رابطه ای با هیچ ارگان و نفرحاکمیت دینی نداشته و ندارم و تمام حرفهای رجوی دروغ و نیرنگ و اتهام است و لاغیر .دوم آیا رجوی صفحات اجتماعی مرا ندیده که شب و روز در حال کوبیدن بالاترین سران حاکمیت از خامنه گرفته تا مراجع تقلیدش هستم؟ چرا دیده است. ولی چرا چنین شارلاتانی میکند؟ رجوی نمیتواند ما را فریب بدهد چون بیشتر از هر کسی او را می شناسیم. که خود و بنده منزلش چه جرثومه های فسادی هستند. رجوی بدجوری سوخته و در حال سوزش است که هیچ دارو و درمانی نمیتواند ازسوزش مریم عضدانلو از طایفه قاجاریه جلوگیری کند چون بدجوری پته ایدیولوژی و اسلام کزایی و سیاسی او که کارش جنایت است را روی آب ریختم و خواهم ریخت. بدجوری طبل یا حسینش را شکستم و نشان دادم که رهبرعقیدتی همان ولی فقیه است. بارها نوشته و گفتم اسلام سیاسی رجوی همان اسلام سیاسی ولایت الله است که ۱۴۰۰سال است شیره ملت ایران را کشیده. ولی رجوی بداند که بنده تف بر اسلامش میاندازم و بداند که ملت ایران بساط اسلام سیاسی رهبر عقیدتی را جاروب خواهند کرد. از این میسوزد که بد جوری زیر لچک مریم عضدانلو را بر ملا کردم. همان لچکی که روی حرمسرای شاه عباس و فتعلی شاه قاجار پدر بزرگ خود را رو سفید کرد و نشان دادم که چادر ولایت الله با لچک رهبر عقیدتی یکی ست. و اتفاقا زیر لچک کثیفتر از زیر چادر است. دروغهایش را یکی یکی نوشته و خواهم نوشت زیرا از روز اول نوشتم افشا میکنم تا ملت ایران باردیگرمثل ما در دام ولی فقیه و رهبر عقیدتی نیفتد و به رسالت خود با قدرت بیشتر ادامه خواهم داد و مسولیت آگاه کردن ملت را در حد فهم و توان خود انجام میدهم تا که دگر بار بیشرف هایی بنام رجوی و عضدانلو بنام الله ،ملت را دو باره به مسلخ نبرند. بله رجوی از اینها میسوزد که رابطه با امریکا و نماز شفاعت برای بوش و دار ودسته آدمخوارش میخواند را افشا کردم. از این میسوزد که نتوانست از بنده امضا بریدگی بگیرد. از این میسوزد که با ۵۰۰ دلارمیخواست مرا بخرد و امضا گرفته در بازار مکاره یزیدی یا سیمای حقارت نشان دهد بدجوری قفل و آچمزش کردم. از این میسوزد که همپیمانی او با تروریسم درعراق وسوریه دستش درجنایتها در یمن و متحد بچه سلاخی یش را افشا کردم. زیرا تمامی حرفهایی که مینویسم را قبلا چه شفاهی و چه کتبی هزار بار به رجوی گفتم و گوش کرش را بسته بود و هیچ جوابی ندارد بدهد. دررابطه با قیام ۹۶ برای رجوی نوشتم وارد شدید و سر قیام را در گل فرو بردید . ما که همان روز اول تظاهرات در خواست کردم وارد نشوی و قیام میخوابد درگوشهایش سرب ریخته حالا که قیام خوابیده و ملت بر سر و ریش ناداشته او تف انداخته اند انتقام آن را میخواهد از ما بگیرد . مرا که با کی و ترسی از هیچ قدرتی نبوده و نیست تو که جای خود داری کدامین مارک و اتهام بوده که نثار ما در طی سالیان در درون نکرده باشی مگر پرونده و مارک مزدوری اولین بار است . خیر هزار بار تهمت زدید ، پس غلط های کرده را دوباره نشخوار میکنی و هیچ حرفی غیر از اینکه بگویی مزدور ندارید. بگو ولی من حرفهای بسیار دارم که در آینده خواهم نوشت. از این میسوزد دراشرف چندبار برای فرماندهان و برای رجوی و عضدانلو نوشتم

دلی داروم که ازسلطان نترسه
که مرد از کند و زندان نترسه
دلی داروم مثال گرگ گسنه
که گرگ از هی هی چوپان نترسه

حال هرچقدرمیخواهی وراجی ودهان دریدگی کن جواب منهم باافشاگری بیشتر درراه است توکه زن ومرد جنگی بجنگ تابجنگیم