بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست؟؟؟

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست؟؟؟

علی شیرزادچون ما مخالف سیاست وابستگی و پیش برد خط آدمخواران برعلیه ملت و وطن خود بودیم. زیرا برای همین و نجات وطن به رجوی پیوسته بودیم و نمیتوانستیم طور دیگری باشیم و سر خود را در توبره و آخور آدمخواران غربی و حکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است … 

لینک به منبع

بر همگان معلوم شد چرا رجوی با دمش گردو می شکست؟؟؟

وقتی رجوی گفت امسال حاکمیت دینی به چهل سالگی نمیرسد جان بولتون آدم خوار آمد در کنفرانس عضدانلو همین حرف را تکرارکرد همه گفتند بولتون پول گرفته که حرف رجوی را تکرارکند. براساس تجربه و شناختی که از رجوی داشتم نوشتم که رجوی خواسته بولتون و سران امریکا را بیان میکند زیرار جوی سالیان است که در سیاستهای جهانی در زیر میز امریکا بازی و خود را با آن و مرتجعین منطقه طبق تعریف رجوی از حکومتهای عربی درز مان صدام تنظیم میکند.حالا روزنامه های امریکایی نوشته اند که کاخ سفید دستور کار نظامی در سرداشته و به پنتاگون ابلاغ کرده ولی وزارت دفاع و کشور مخالفت کرده اند . روز اول نوشتم که ترامپ دنبال حمله نظامی ست البته اگر بتواند و اگ رنکند معلوم است نتوانسته. حال معلوم شد که کی سیاست کی را پیش میبرد. رجوی درعراق خواهان حمله نظامی امریکا با اعراب به وطنم ایران بود و ما هم از روز اول مخالفت و جلو رجوی ایستادیم در اواسط سال ۸۴ یکی از فرماندهان آمد درسالن غذاخوری و رسما از حمله امریکا دفاع کرد چون میدانست که بنده شدیدا مخالفم بنده در حال خوردن میان وعده بودم جلو او در سالن و د رحین غذا خوردن پیچیدم و بحث شد که او بلافاصله بلندشده و چند نفر را که شاهد بحث بودند را به بیرون صدا کرد انها هم رفتند که به انها گفته بود علی شیرزاد که بنده باشم بریده به حرف هایش گوش ندهید و از او فاصله بگیرید که دو سه نفرامده و بمن گفتند که اینطور میگه و ما هم میدونیم که چون تو جلوش پیچیدی ازن اراحتی و حرس وکینه کشی دنبال بی ابروکردن توست باتوجه به اینکه میدونست مخالفم پس چرا امد وپیش من ازحمله حرف زد دوهدف داشت اگر سکوت کردم پیش بقیه بگوید موافقم وحرفی نزدم وشاهد داشته باشد یاانها بروند تعریف کنند وبقیه که میدونستند مخالفم سکوت راحمل برتایید قلمداد کنند اگرمخالفت کردم خط لجن مال کردن را پیش ببرد وبگوید جلوی رهبری ایستاده منهم باپیچیدن جلواو زدم توی پوزش وهردوخط درنظرگرفته شده را درنطفه خفه وپس گردنی به رجوی وبنده منزل ونوچه ها زدم چون همه اشکارا فهمیدن مخالفم و حرفهای رجوی و مزخرفاتش کینه کشی ست بله فرماندهان رجوی بخاطر این موارد دشمنی بامن میکردند وانواع مارکها واتهامات نثارماکرده وپیش هرکس وناکسی برعلیه مخالفین یاوه گویی وحرافی میکردند چراچون ما مخالف سیاست وابستگی وپیش بردخط ادمخواران برعلیه ملت ووطن خود بودیم زیرا برای همین ونجات وطن به رجوی پیوسته بودیم ونمیتوانستیم طوردیگری باشیم وسرخود را درتوبره واخور ادمخواران غربی وحکومتهای اعراب کنیم که رجوی کرده بود و هنوز از آخور سلاخ در حال نوش جان است. بله رجوی خواسته بولتون و کاخ سفید که دو سه روز پیش روزنامه های امریکایی افشا کردند را خط بخط تکرار و بدنبال بنتیجه رساندن آن است وب ا دمش گردو میشکند