رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند

علی شیرزاد

۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند. می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته آنها را به بهانه ورشو هم انگیزه بدهد و هم از ریزش جلوگیری کند بخاطر این دو مشکل درونی اینقدر تبلیغات راه انداخته و عاشق ورشو شده. باید گفت ورشو منبراست و رجوی …

 

لینک به منبع

رجوی و عضدانلو بالای منبر ترامپ و نتانیاهو خطبه های نمازجمعه میخوانند


وزیرخارجه امریکا اوایل، دوازده ماده را ارئه کرد وگفتم هدف جنگ ویاتسلیم حاکمیت دینی ست ودوهفته پیش درمصر صحبت ازتغیرکرد وکنفرانس ورشو را پیش کشید و در یک مقاله نوشتم که کنفرانس ورشو افتضاح و محکوم به شکست است حالا رجوی سر از پا نمی شناسد و بطرز دیوانه واری تبلیغات ان را درشبکه های اجتماعی شروع کرده. میخواهیم ببینیم اولا چرا کنفرانس شکست خورده است . وتبلیغات رجوی برای چیست .یک کنفرانس ورشو: همانطورکه میدانید ائتلاف امریکایی وشرکا درسوریه وعراق شکست سختی خوردند وهرکاری کردند که به بهانه شیمیایی به سوریه حمله کنند نتیجه ای حاصلشون نشد وترامپ اعلام کرد ازسوریه خارج میشود دوسال پیش نوشتم اگرسوریه پیروز شود امریکا مجبور است از خاورمیانه عقب نشینی کرده که درنهایت به تجزیه امریکا راه میبرد حتی اگرسالیان طول بکشد ودو ماه پیش درمقاله دیگری نوشتم که خروج امریکا ازسوریه یعنی عقب نشینی ازخاورمیانه و پایان جهان تک قطبی واغاز جهان چند قطبی ست . امریکا میخواهد ازسوریه بیرون بکشد برای جلوگیری ازعواقب ان و قدرت نمایی کاذب به کنفرانس ورشو چنگ زده تا اولا عواقب عقب نشینی را به حداقل برساند .دوما باعلم کردن ورشو و دشمنی با ملت ایران میخواهد با اجماع چند کشورجنگی راه انداخته و قدرت نمایی کند  باید گفت ان ممه رولولو برد .سوما میخواهد برروی شکستها درعراق . سوریه . لیبی . یمن . وافغانستان سرپوش بگذارد که موفق نخواهد شد اب رفته را بجوی بازگردانددوم رجوی ،عضدانلو : دوهدف را دنبال میکنند اولا میخواهد ازاین نمد کلاهی برای خود بدوزد اگربا این کارها تابحال توانسته کلاهی برای سرخود دست وپا کند دراین قضیه هم خواهد توانست دوما استفاده داخلی است که مهمترودرالویت است یعنی درحال نزدیک شدن به پایان تعهدات نیروهاست وبا پایان گرفتن زمان تعهد که ۲۲بهمن امسال است که گفته بودند دیگر رژیم ۴۰ سالگی خودش را نخواهد توانست جشن بگیرد و سرنگون هستند . می خواهد به نیروهای وارفته روحیه باخته انها را به بهانه ورشوهم انگیزه بدهد وهم ازریزش جلوگیری کند بخاطراین دومشگل درونی اینقدرتبلیغات راه انداخته وعاشق ورشو شده باید گفت ورشو منبراست ورجوی درمسجد ترامپ نتانیاهو وشرکا نمازجمعه میخواند ودربالای منبرانها خطبه جمعه ایراد میکند ایا موفق خواهد شد دراین همه پستی وحقارت ومزدوری ونوکری کلاهی برای خودبدوزد منکه فکرنمیکنم ومعتقدم برعلیه خودش خواهد شد