جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات جمع بندی فروغ

جمع بندی فروغ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

.....ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن 45 کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن شدیم انهم درسرنوشت سازترین جنگ ، بودونبود. تو باید جواب بدهی که مجاهدین تو چه ریل پس پسکی ایدئولوژیکی را درعرض چهل روزطی کردند . ازاسمان به قعرچاه افتادند ؟ توبعنوان رهبر متوجه این پس رفت وحشتناک وضد انقلابی نشدی.....مگه تو نمیگویی ولی فقیه وخمینی ضد بشر است وضد انقلابی ترین حاکم تاریخ ایران است . عمق چاه باطلش تا بینهایت است ونابود کننده ایران وووووو وخود را انقلابی ترین درجهان ،تنها کسی که ایستاده . و نماینده امام زمان ، نزدیک ترین بخدا بدلیل تقوایی که داری . پاکترین وازجان گذشته ترینها درتشکیلات تو هستند وووو این چه خداییست که یقه تورا بخاطر ذهن ما که درصحنه جنگ به زنهامون فکر کردیم ، 90 درصد ما هم که زن نداشتیم گرفته ، میگه برگرد حق نداری بری وظالم وضد بشر را سرنگون وملتی رانجات بدهی . ایا این خدا با این اوصاف حامی ونگهدار ظالم وضد بشر نیست ودرمقابل دشمن نیروی انقلابی ومردم نیست اگه هست پس چرا میپرستیش واگر نیست این حرفها وتوجیهات چیست !؟....

                                   جمع بندی فروغ

بعد ازچند ماه بلاخره جمع بندی عملیات فروغ شروع شد . دراینجا باجمع بندی نظامی وسیاسی ان کارنداریم درسایت هاشون هست . هرکس خواست میتونه خودش بخونه ،اما یک جمع بندی ایدئولوژیک تشکیلاتی داشت . دران جمع بندی اقای رجوی جواب گزارش بنده وهرکسی که مثل بنده فکر میکرد را اینطوری داد گفت : اگه ما بتهران نرسیدیم دلیلش نظامی وتاکتیکی نبود بلکه به این دلیل بود که شمایان پشت زنهاتون گیر کردید ! نه پشت تنگه چهارزبر وحسن اباد . خداوند هم یقه مرا گرفته وگفت بازن نمیشه برگرد طلاق بده ، خود را صاف وصادق کن ناخالصی ها را دوربریز تا صلاحیت رسیدن بتهران را کسب کنی . دراینجا کمی وارد تحلیل وتوضیح میشم تا براکسانی که اشنایی ندارند قابل فهم وساده بشود .

یک : اقای رجوی اشکال نظامی وتاکتیکی راقبول نکرد چون اگر میپذیرفت میبایست جواب خیلی چیزها رامیداد . ایشون همیشه توسط مسولین وخانم رجوی میگفت رهبری که نباید به ما جواب بده . اوجوابش رابه بالای خودش که خدا باشد میدهد !! چطوری ما که درعرض 35سال نفهمیدیم چگونه یک ادم زمینی به خدایی که بقول خودش وحی را هم قطع کرده است . جواب کارهای روزانه واشتباهات کلان راپس میدهد !؟ اگر کسی میدونه بنده راهم راهنمایی وازتناقض سالیان نجات بدهد . ولی فقیه چی میگه من نماینده خدا هستم وکسی نمیتونه منو انتخاب کنه درنتیجه به اسمان وباد هوا حساب پس میدهم شما این دو حرف راکنارهم گذاشته اگه فرقی دیدید بما هم بگویید که دو دیدگاه وبقول اقای رجوی دواسلام متضاد ورودرروی هم چطوری حرفاشون درمحتوا یکیست خلاصه حساب بی حساب .

دو: خودش که حساب پس نمیدهد هیچ تازه طلبکارما هم هست ! که درگیری ذهنی شما با زن وبقول خود اقای رجوی ان چیزی که در شما ها ول ول میخورد نگذاشت ما پیروز شویم . درنتیجه خدا یقه من گرفته که برگرد !! مگه تو نمیگویی ولی فقیه وخمینی ضد بشر است وضد انقلابی ترین حاکم تاریخ ایران است . عمق چاه باطلش تا بینهایت است ونابود کننده ایران وووووو وخود را انقلابی ترین درجهان ،تنها کسی که ایستاده . و نماینده امام زمان ، نزدیک ترین بخدا بدلیل تقوایی که داری . پاکترین وازجان گذشته ترینها درتشکیلات تو هستند وووو این چه خداییست که یقه تورا بخاطر ذهن ما که درصحنه جنگ به زنهامون فکر کردیم ، 90 درصد ما هم که زن نداشتیم گرفته ، میگه برگرد حق نداری بری وظالم وضد بشر را سرنگون وملتی رانجات بدهی . ایا این خدا با این اوصاف حامی ونگهدار ظالم وضد بشر نیست ودرمقابل دشمن نیروی انقلابی ومردم نیست اگه هست پس چرا میپرستیش واگر نیست این حرفها وتوجیهات چیست !؟

ما نفهمیدیم چطور درعملیات افتاب وچهلچراغ با نصف جمعیت فروغ ان همه ضربه به دشمن زدیم !؟ میلیارها دلارضرر ودومیلیارد دلار غنایم جنگی اوردیم ، کلی اسیر وکشته ازدشمن با دادن 45 کشته گرفتیم . ذهن ما ها درصحنه جنگ دنبال زن نبود؟ یک دفعه چه اتفاقی افتاد که به فاصله چهل روز ما گرفتار زن شدیم انهم درسرنوشت سازترین جنگ ، بودونبود. تو باید جواب بدهی که مجاهدین تو چه ریل پس پسکی ایدئولوژیکی را درعرض چهل روزطی کردند . ازاسمان به قعرچاه افتادند ؟ توبعنوان رهبر متوجه این پس رفت وحشتناک وضد انقلابی نشدی ؟ اگر بخواهم تناقضات دستگاه را بشمارم زیاد است ولی واقعیت این است اقای رجوی: درتاکتیک وطراحی اشتباه کرد ! وبجای پذیرش اشتباهات بحث زن را بوسط کشید تا حساب پس ندهد ، جلوی ریزش وفروپاشی رابگیرد که خودش بارها گفت اگه انقلاب نبود فرو می پاشیدیم!! بنده که حرفم را زده بودم ویکبارهم قبل و بعد حمله امریکا گفتم که به انهم خواهیم رسید کاری که بعد سی سال به ان تن داد وبه اروپا امد

درجمع بندی انواع مارکها واتهامات را نصیب وحواله ما کرد، که شورایی ها و تعدادی که ضربه خورده هستند ودلشون هوای خارجه کرده میگویند عراق راول کن برو اروپا.اما ما مثل گروه ها واشخاص دیگری نیستیم که صحنه جنگ راترک ودرکناررود سن بنشینیم قهوه خوری ومزخرفات ببافیم ، هرکس میخواهد برود وبریده وکم اورده وبرای مزدوری ورژیم دلش تنگ شده برود .خارجه یعنی رژیم وبس ! یعنی الان طبق گفته خودت خارجه اومدی رژیمی هستی .!؟.ودرضربه تحلیل نداریم ! همه شما ضربه خورده هستید ، یعنی اینکه حق تحلیل ندارید . هرکس هم که می ماند باید وارد انقلاب شده وانقلاب کند . منهم اشتباه کردم دیربه حرف مریم گوش دادم . انقلاب راهم درمقدمه گفتم روح وروان وعشق وعلاقه باید نابود شود . جایش را رهبر بگیرد! که دراینده بیشتربا روح وروان انقلاب کرده اشنا خواهیم شد. بعدا گزارشی نوشته وبارها هم شفاهی به مسولین گفتم بنده حق تحلیل دارم وان راحق خودم میدونم . ازحق خودم هم کوتاه نمیایم اگه کسی خوشش نمیاید رسما بگوید ، فلانی توازتحلیل وفهم عمق مسایل محروم هستی که چنین حرفی راهم نمیتونستند بزنند. من که درپشتیبانی بودم ، بقول خودشون چون ادم ایدئولوژیکی بودم . که قبلا گفتم کشکیات بود، صدا زده وگفتند اینجا بدلیل اینکه ایدئولوژیک تنظیم نمیکنی میروی یگانهای رزمی . اینطوری دوباره مسولیت افتابه لگنی را که بما داده بودند گرفتند . دریگانهای رزمی بدون مسولیت شروع بکارکردم اینها فکرمیکردن اگب با سیاست هویج وچماق تنظیم کنند بقول خودشون بنده که مثل گاو هفت من شیرمیدهم. یک دفعه بایک لگد همه را زمین میریزم ازحرفهای حقم دست برداشته ،مثل گاو عموحسن همیشه شیرم را با دولا شدن ودست به سینه ویا زانو زدن میدهم وهرکاری کنند ازگلویشون بیرون نمیکشم.....   ادامه دارد

علی شبرزاد : اروپا