جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سیاست یا دریوزگی

سیاست یا دریوزگی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

....چماقداران شروع به تبلیغات ودفاع دیوانه وارازمخالفین اسد میکنند وپیش من امده ومیگویند هرکس ازاسد حمایت میکند خائن به ملت ایران است وضد خط وخطوط ورهبری وبرایم کاملا مشخص بود که حرف بابنده وخط ونشان کشیدن برای بنده است...رجوی نشست گذاشت ورسما اعلام کرد اگه لازم باشه مامجاهدین هم به سوریه رفته ودرکنارارتش ازاد سوریه با دیکتاتوروبه دفاع ازملت سوریه میجنگیم تارژیم خمینی راازسوریه بیرون کنیم....

 

سیاست یا دریوزگی

دراین سری مقالات که بطورخلاصه به سیاست مجاهدین درباره سوریه وعراق ویمن وامریکا میپردازم . ریل هم براساس زمان چیده شده است که ببینیم ایا سیاست است یا دریوزگی

سیاست مجاهدین یک پایه دارد وانهم این است که هرجا رژیم خمینی هست ما انجاییم و رژیم ازهرکس دفاع کرد ما ازمخالف ان حمایت میکنیم ( مهم این است که .ازکسی که دفاع میکنیم کیست ؟ چکارمیکنه ؟ مجاهدین کاری با ان ندارند ) دراین مقالات میخواهیم به همین موضوع بپردازیم تا ببینیم درسته یا غلط واسم هم برهمین اساس روی مقالات گذاشته شده است .

یک سوریه

وقتی تظاهرات درسوریه شروع شد ازانجایی که ازقدیم الایام رژیم خمینی ونظام سوریه باهم متحد بودند سازمان مجاهدین شروع به حمایت ازتظاهرکنندگان کرد. درهمان حد محدود وخط دارکه درون مجاهدین خبرها میامد حامیان تظاهرات این کشورها بودند عربستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس کشورهای اروپایی ( دم امریکا ) .امریکا وترکیه .وقتی بنده به بررسی ان پرداختم هرچی برسی و وتحلیل کردم وتابلوهای مختلف راکنارهم چیدم ، درتمامی تابلوها یک چیزمشخص وروشن بود . این تظاهرات باتحریک بیگانگان شروع شده وهدف هم سرنگونی اسد است برای اینکه با منافع غرب وعبورخط لوله نفت قطرازسوریه به اروپا مخالفت کرده است یعنی جنگ اقتصادیست نه جنگ ازادیخواهی ازاستبداد اسدی

دراین زمان که بنده برسی میکردم مجاهدین اعلام کردند که جنگ بین انقلاب وضدانقلاب است بین استبداد وازادیخواهیست . جنگ بین مردم واسد است هرچقدرفکرکردم با دلایلی که داشتم واشاره کردم نظرسازمان برایم قابل قبول نبود این بود که گزارشی برای مسئولم نوشتم که چند محور داشت

این جنگ جنگ بین مردم سوریه واسد نیست این تظاهرات با تحریک بیگانگان شروع شده ودرنهایت به جنگ داخلی کشیده خواهد شد

اگه جنگ داخلی شروع شود جنگ نیابتی ست ودرنهایت به تروریسم وبنیادگرایی منجرمیشود ، چونکه کلیه کشورهای مدافع مردم ودولت اسد همگی بنیادگرا هستند وامریکا واروپا هم که همیشه مدافع تروریسم وبوجود اورنده ان بودند که افغانستان جلوی چشمان ماست .

چون رژیم خمینی انجاست این دلیل نمیشود که ما بخواهیم وارد سوریه شده وازمخالفین حمایت کنیم وخود را با کشورهایی که سابقه ننگینی دارند همسو وخودرا الوده این ننگ کنیم بهتراست که ازهیچ طرفی حمایت نکرده وبی طرف بمانیم

دراین جنگ ملت سوریه نابود میشوند ما نباید دستان خودرا الوده خونهای ملت سوریه کنیم که درنهایت به ضررسازمان تمام میشود وباپرنسیب واخلاق وایدئولوژی ماهمخوانی ندارد که دنباله رو انها باشیم

گزارش رافرستادم ودیدم که چماقداران شروع به تبلیغات ودفاع دیوانه وارازمخالفین اسد میکنند وپیش من امده ومیگویند هرکس ازاسد حمایت میکند خائن به ملت ایران است وضد خط وخطوط ورهبری وبرایم کاملا مشخص بود که حرف بابنده وخط ونشان کشیدن برای بنده است (چونکه خیلی روشن و واضح بگویم نه کسی جرات داشت ازاین گزارشها بنویسه ونه کسی بود که بتونه ازنظرسیاسی عمق مسایل راکشف وازاصول دفاع کنه ) که درنهایت جنگ داخلی شروع وگروهی بنام ارتش ازاد ازتوی ان اعلام موجودیت کردند وحملات به ارتش سوریه باسلاحهایی که کشورهای یادشده دربالا به انها دادند ادامه پیدا کرد وچند قسمت وشهروشهرک راتسخیرکردند که اقای رجوی نشست گذاشت ورسما اعلام کرد اگه لازم باشه مامجاهدین هم به سوریه رفته ودرکنارارتش ازاد سوریه با دیکتاتوروبه دفاع ازملت سوریه میجنگیم تارژیم خمینی راازسوریه بیرون کنیم بعد پایان نشستها عربده کشها درسالن غذاخوری سراغ من امده وگفتند حالاچی میگی فکرمیکردند میترسم منهم گفتم انها تروریسم عربستان وترکیه وقطروامریکا هستند نه ارتش ازاد دیدند اینجوری گفتم رفتند چون نمیدونستند چی بگن منهم گزارشی نوشتم که

هرکس میخواهد برود سوریه راه بازوجاده دراز ولی بنده نه سوریه میروم ونه ازتروریسم حمایت میکنم جنگ من طبق گفته سالیان رهبری درداخل کشورخودم بارژیم خمینی ست نه کشورهای دیگراگرکسی هم حرفی دارد بهتراست خودش مرا صدازده حرفهایش رابزند وقداره بند وعربده کشها را سراغ بنده نفرستد چونکه تجربه گذشته ثابت کرده بنده ازاین چیزها نه ترسی دارم ونه بهایی میدهم واگه لازم ببینم این دفعه بیایند جمعشون میکنم.

بله این پروسه کوتاهی بود ازمسیر طی شده که چند سال را درچندخط نوشتم حالا به سوریه کنونی میپردازیم که چی بود وچی شد دیکتاتوری کلاسیک با چند نفرزندانی وچند ده نفرکشته درزندانهایش الان کشوررابکجا کشوندند چند میلیون اواره چند صدهزارکشته زنان مردان کودکان باانواع سلاحها شیمیایی .محاصره .خوشه ای. کشوری ویران که به دوران عصرمفرغ برگشته ودیدیم که کشورهای یاد شده ازمرزترکیه وباهمکاری شخص اردوغان وحزبش هرچه ادم کش وتروریسم درکشورهای دیگردنیا بود را جمع وروانه سوریه کرده وبجان ملت انداختند وسازمان مجاهدین هم ازهیچ حمایت ودروغ ونیرنگی برای مشروع کردن این جنگ بین ملت ایران وبیرون ازایران دریغ نکردواینطوری دستش رادرخون ملت سوریه فروبرد و زیرقبای ال شیخهای کثیف عربی واردوغان خزید وبا ادمخوران امریکا درکشتارملت سوریه همنوا شد وزمینه سیاسی داعش ومشروعیت اورابعنوان نیروی انقلابی فراهم کردوحالا هم که دولت سوریه درحال پیروزی برتروریسم است سکوت وخفقان گرفته است بله سیاستی که مبتنی براین باشد هرکس دشمن دشمن من است دوست من است یا هرجا رژیم هست ما ازمخالف ان حمایت می کنیم بدون اینکه درنظربگیریم کیست عاقبتش همین است این سیاست نیست دریوزگی وگدایی ست که ازهرجنایتی حمایت کنی تاکه پولی ومنفعتی برسد خیلی سیاست کثیف وبهتربگویم خود ومردم فروشیست حالا سازمان مجاهدین باید جواب بدهد که چرا وارد این بازیها شد ازکدامین منافع دفاع کرد غیرازاینکه رژیم درانجا دست بالارا پیدا کرد وملت ایران درفقروبدبختی بیشترفرورفت ایا اسم این مبارزه با رژیم است یا کمک به تثبیت وقدرت گرفتن ان ویا دفاع ازملت ایران است یا ضد انها کارکردن .مگه خودت همیشه نگفتی اگه رژیم درخارج ازمرزها قدرت بگیره درداخل تثبیت وبه ضررملت ایران است سوریه کدامین را اثبات کرد درحقیقت باید گفت تابا اخوند نمیجنگی بلکه زمینه قدرت وتثبیت اورافراهم میکنی

علی شیرزاد : اروپا