جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سميه وسميه هاي ديگر

سميه وسميه هاي ديگر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....چون سميه يك جنگ سياسي بين جدا شده ها ، خانواده محمدی ( به نوعی می شود گفت یک جدال سیاسی بین مدافعین حقوق بشر ) وفرقه منحوس رجوي است. ما وكل نفرات پشت اين قضيه را گرفتيم كه آيا اين خبر صحت دارد يا نه؟ شايد شما باورتان نشود اين بييست سالي كه اين خانواده رنج كشيده اند هيچ خانواده اي رنج نكشيده است. از تهمت هاي رجوي در نشست ها ،از تهمت هاي دختر كه با زور مسئولينشان در سيماي حقارت ووووبه روی صحنه می اوردند ! ...

 

سميه وسميه هاي ديگر

در چند روز گذشته خبرهايي درآلبانی و در خارج از البانی درز كرد. نفري از سازمان جدا شده است به نام سميه محمدي. بله اين نام آشناي همه است كه شوك همه را برتاباند كه مگر ميشود كه سميه هم جداشده باشد . چون سميه يك جنگ سياسي بين جدا شده ها ، خانواده محمدی ( به نوعی می شود گفت یک جدال سیاسی بین مدافعین حقوق بشر ) وفرقه منحوس رجوي است. ما وكل نفرات پشت اين قضيه را گرفتيم كه آيا اين خبر صحت دارد يا نه؟ شايد شما باورتان نشود اين بييست سالي كه اين خانواده رنج كشيده اند هيچ خانواده اي رنج نكشيده است. از تهمت هاي رجوي در نشست ها ،از تهمت هاي دختر كه با زور مسئولينشان در سيماي حقارت ووووبه روی صحنه می اوردند ! من يك آه راحتي كشيدم كه خدا را شكر حداقل تمام رنج اين پدركارگر به نتيجه رسيد پدري كه رد اور سورواز هم مورد كتك وهتك حرمت واقعه شده بود. بعد از مدتي دوباره خبري فضاي عمومي را پر كردكه اين خبر درست نبود براي ما كه تا به حال به اين شكل اتفاق نيفتاده بود هنوز باور نداشتيم گفتيم كه بچه ها اذيت ميكنند. ولي با پرس وجو واينكه آيا اين خبر درست است يا نه به اين نتيجه رسيديم كه اين خبر صحت نداشته من وامثال من كه نزديك به ده ها سال را در اين فرقه مخوف گذرانديم فهميديم كه اين ريزشها كه در سازمان بسيار بسيار زياد شده بود. سازمان بايد كاري را انجام ميداد يك اينكه با مسموم سازي فضا واينكه در فضاي بيرون دروغ هم شايعه پراكني ميشود ميخواست طوري وانمود كند كه به نيروهاي داخل خود بگويد نصف نفراتي كه بيرون ميرونند هنوز در داخل هستند و نبايد به نفرات بيرون كه هر روز در تماس باآنها هستنيد اعتماد كنيد سميه نه كه آدم معروف از لحاظ سياسي است بهترين نفر بود كه او را طعمه اين موضوع كنند كه بگويند ديديد كه حرفها ي نفرات بيروني دروع است وباز در داخل تا يك مدتي براي خودشان وقت خريداري كنند واگر باز نيرويي فرار كرد نفرات باز هم ميگويند كه مثل سميه اين هم دروغ است اين يك بعد قضيه بعد ديگه اين است كه نوشته سايت موسوم به ايران افشاگر فرقه نوشته محمد علي توحيدي ويا منوچهر الفت است كه اين دو نفر از جاني هاي مردم ايران است من ميخواستم يك مختصري از اين قضيه را براي شما بگويم بهتر است در اين هفته يا هفته بعد در رابطه با اين سميه و خانواده محترمشان بيشتر برايتان بگويم كه مورد تهمتهاي لومپنيزم مسعود رجوي قرار ميگرفتند بله حتما براي شما در چند قسمت خواهم نوشت كه ببينيد كه اين ملئون از خدا بيخبر جلوي سه هزار نفر چطور به مادرو پدر اين دختر معصوم تهمت ميزدند وهميشه آيه اي از قران مياورد ومن وما نفرات را در آن زمان ياد يزيد ومعاويه ها وشمرها مينداخت درود بر خانواده محمدي مخصوصا پدر كارگرش كه نان حلال وروزي پاك بر سر سفره آورده اند تا اين شير پاك خورده ها همچون شير تا آخر مريم ومسولينشان را در عذاب قرار بدهند درود بر اين خانواده وخانواده هاي ديگر

نفر جدا شده از فرقه . تيرانا . آلباني . سعید زمانی