جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات زنهاي بيگناه

زنهاي بيگناه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
منوچهر عبدی

....ما شاهد اين بوده ايم كه اين زنها را چقدر اذيت ميكردند .به خيليها هم مارك اخلاقي ميزدند پس بايد قبول كرد كه اين زنها مثل ما مردان توان دفاع از خود را نداشتند . الان هم كه ميخواهنند بيرون بيايند ميگويند ما كه مرد نيستيم ..... پس بدانيد وآگاه باشيد كه با آمدن شما ما خوشحال ميشويم . مثل تمام دختراني كه از فرقه فرار كردند كمك خواهيم كرد تا به خانواده هایتان برسید . وهر كجا هم كه ميخواهنند بروند ونميگذاريم خدشه اي به شما وارد شود . ما ايراني هستيم وغيرت در وجودمان هست وشما را مثل خواهر خود می بينيم .....

زنهاي بيگناه

شايد خيلي از نفراتي كه از سازمان جدا شده اند، با اين حرف من مخالف باشند كه من اين كلمه را بكار بردم .گفته ام زنهاي بيگناه وشايد بگوييد همين زنها بودند كه فرمانده ما بودند وما را اذيت وآزار ميكردند. يا ما را به هر صورتي كه ميشد عذاب ميدادند شايد حرف شما تا حدودي درست باشد ، ولي به ذهن وضمير خود رجوع كنيد . اين زنها هم يك زماني دختراني بسيار زيبا وسرحال بودند اينها همه فريب اين مسعود را خوردند. اينها درست است كه ما وشما را اذيت ميكردند ولي از ته دل نبود . از خيليها شنيده بودم كه از بالا خواسته اند وهيچ زني نميخواهد به تحت مسئولش اذيت وآزاري برسد . بله اين را ميگفتم كه اينها با سنهاي كم از هفده سال با بالا وارد اين فرقه شدند، با دروغ در صورتي كه اينها هم ميتوانستند يك زندگي خوب ومرفع داشته باشند . يا اينكه از لذتهاي دنيوي برخوردار باشند ، همه ما شاهد اين بوده ايم كه اين زنها را چقدر اذيت ميكردند .به خيليها هم مارك اخلاقي ميزدند پس بايد قبول كرد كه اين زنها مثل ما مردان توان دفاع از خود را نداشتند . الان هم كه ميخواهنند بيرون بيايند ميگويند ما كه مرد نيستيم ، اگر بيرون بياييم با اين سن بالا كي به ما توجه ميكند . در اين شهر بزرگ ودرنده كه نميشود كاري كرد ، پس از هر طرف اين زنها بيگناه تر از مردان بودند . ما همه بايد قبول كنيم اگر يادتان باشد حتي اينها در مقر خودشان هم آزاد نبودند . ما حداقل ميتوانستيم هر جا برويم وبياييم ولي اينها نميتوانستند . اگر هم اين كار را ميكردند به آنها ماركهاي اخلاقي ميزدند. من بعضي مواقع در ذهن خود به خودم لعنت ميفرستادم ، اي كاش كه اين قدرت را داشتم كه بتوانم حق اين زنها را بگيرم . اين زنها اسير تمايلات رهبر فرقه مسعود ملعون ومريم قجر شده بودند . از اين زنها به عنوان بازيچه استفاده ميكردند ، ميگفتند كه ما برابري ميخواهيم در صورتي كه لحظه اي خودشان اين حرف را قبول نداشتند . مسعود واقعا از لحاظ حرامزادگي دراين موارد لنگه نداشت. حتي روي حسن صباح ها را هم سياه كرده بود . بخاطر همين ميگويم بايد به اين زنها كه در فرقه اسير شده اند به اين شكل نگاه كرد . با آزادي يك نفر از آنها جشن گرفت كه يك زن آزاده بعد از مدتها اسارت آزاد شده . من خودم موقعي كه ميفهمم يك زني از فرقه فرار كرده تا شب از خوشحالي درپوست خودم نميگنجم . بله بايد گفت اي زناني كه در فرقه د ر اسارت هستيد اين را بدانيد كه ما با آمدن شما بسيار خوشحال ميشويم ، حتي آن كسيكه مجبور بود كه فرمان مسعود را سر ما اجرا كند. چون ما بچه نيستيم وبه اين اشراف رسيده ايم كه شما ها هم بازيچه مسعود بوديد ، شايد ماهم جاي شما بوديم همين كار را ميكرديم . پس بدانيد وآگاه باشيد كه با آمدن شما ما خوشحال ميشويم . مثل تمام دختراني كه از فرقه فرار كردند كمك خواهيم كرد تا به خانواده هایتان برسید . وهر كجا هم كه ميخواهنند بروند ونميگذاريم خدشه اي به شما وارد شود . ما ايراني هستيم وغيرت در وجودمان هست وشما را مثل خواهر خود می بينيم .

نفرجدا شده از فرقه تيرانا. آلباني . منوچهر عبدی