جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات كمدهاي بي قفل

كمدهاي بي قفل

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

 .... ارزش در فرقه يعني بي اعتمادي كامل اين مثال را كه از كمد زدم مقداري ازاين موضوعات بود در صورتي كه نشست هابخاطر دزدي همين مسئولين گذاشته ميشد كه نفرات ميگفتند كه كمد ما را كساني ميگردند آدمها به خيال خامشان فكر ميكردند كه اين كار نفرات مثل خودشان است درصورتي كه اين هم بود ولي اكثريت اين كارها خود فرقه بود كه بارها من ونفرات ديگر ديده بودند وبه هم ميگفتيم واين ارزشها را هميشه به تمسخر ميگرفتيم واقعا از ته دلم ميگويم حاضرم سرهر ارزشي ازسازمان بحث كنم كه پشت آن چه خوابيده است....

كمدهاي بي قفل

يكي از ارزشهايي كه در تشكيلات مجاهدين وجود داشت وهمه از آن به نيكي ياد ميكردند هر نفري يك كمد فردي داشت كه وسايل مورد نيازش را در آن ميگذاشت ودر همه جاي دنيا هر كمدي قفل دارد ولي يكي از ارزشهاي مجاهدين اين بود كه اين كمدها قفل نداشتند وميگفتند كه ما به همه اعتماد داريم وكسي دست به كمد كسي نميزند وهر كسي چيزي لازم داشت ميگويد وسازمان برايش تهيه ميكرد كه اين باعث ميشد كه دزدي صورت نگيرد كه در هر صورت اين هم بحث خود را دارد كه بعد به آن ميپردازم بله هميشه كمدها بدون قفل بودند وهمه در ذهن خود اين بودكه يكي از ارزشهايي است كه مسعود ملعون در فرقه نهاده واين يكي از نمادهاي اعتماد افرا د به هم وبه سازمان است درصورتي كه اصلا اين موضوع نبود بعدها نه تنها من بلكه همه در فرقه فهميدند دليل اين كار چه بوده دليلش اين بود كه هر وقت به كسي شكي داشتند كمد او را ميگشتند بدون اينكه نفر بفهمد چونكه قفلي وجود نداشت بارها خودم شاهد بودم كه نشستي در سالن بود به خوابگاه كه سر ميزدم ميبينم كه مسئولين فرقه وسايل يكي از بچه هايي كه در سالن بود را ميگردند ومن به زور رفتم داخل ونتوانستند جلوي من را بگيرند اينها منظورم فرقه هميشه سعي ميكردند يك دست نوشته اي كه حاوي مطالب خوب نباشد را از كمد تو پيدا كنند كه بعد جلوي تو بگذارنند كه تورا مات ومبهوت كنند كه اين مسئله يكبار براي من اتفاق افتاد ويك از برگه هايي كه در كمدم داشتم را دست يكي ازمىسئولين فرقه ديدم بله ارزش در فرقه زياد بود كه پشت هر ارزشي از اين فرقه يك كار كثيف وجود داشت براي همه مشخص شده بود كه ارزش در فرقه يعني بي اعتمادي كامل اين مثال را كه از كمد زدم مقداري ازاين موضوعات بود در صورتي كه نشست هابخاطر دزدي همين مسئولين گذاشته ميشد كه نفرات ميگفتند كه كمد ما را كساني ميگردند آدمها به خيال خامشان فكر ميكردند كه اين كار نفرات مثل خودشان است درصورتي كه اين هم بود ولي اكثريت اين كارها خود فرقه بود كه بارها من ونفرات ديگر ديده بودند وبه هم ميگفتيم واين ارزشها را هميشه به تمسخر ميگرفتيم واقعا از ته دلم ميگويم حاضرم سرهر ارزشي ازسازمان بحث كنم كه پشت آن چه خوابيده است نه من بلكه اكثر نفر ات كه انشالله ميخواهم سرهمين ارزشها مقالاتي بنويسم كه مردم خوب كشورم با ارزشهاي مسعود ومريم قجر آشنايي پيدا كنند .

نفر جدا شده از فرقه تيرانا آلباني .سعید زمانی