جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سیاست یا دریوزگی : قسمت دوم

سیاست یا دریوزگی : قسمت دوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

....مجاهدین بعد اشغال عراق دنبال ایجاد یک جبهه سنی درعراق که مخالف ایران بودند بود ودراین راستا ازحزب اسلامی وبازمانده های حزب بجث برهبری عزت ابراهیم وبقیه شخصیت های عراقی وعشایرعراق حمایت وانها رانیروی مقاومت برعلیه اشغالگری میدونست .....پایه های جنگهای داخلی عراق را پایه ریزی کردندوحرفش هم این بود که جلورژیم ایران گرفته شود ودراین راستا برعلیه مالکی هراقدامی که میتونست انجام داد تاجایی که مخالفین دست به سلاح بردند زمینه سیاسی وهماهنگی ها انجام شده بودوقتی حملات شروع شد مجاهدین انها را انقلابیون عشائرنامیدند....

سیاست یا دریوزگی  : قسمت دوم

درباره عراق مفصل بعدا خواهیم پرداخت دراین قسمت فقط به جنگ داخلی ان وحمایت مجاهدین ازجنگ داخلی اشاره میکنم ولی یاداوری میکنم که مجاهدین بعد اشغال عراق دنبال ایجاد یک جبهه سنی درعراق که مخالف ایران بودند بود ودراین راستا ازحزب اسلامی وبازمانده های حزب بجث برهبری عزت ابراهیم وبقیه شخصیت های عراقی وعشایرعراق حمایت وانها رانیروی مقاومت برعلیه اشغالگری میدونست ورابطه انها رابا نیروهای امریکایی درجلسات متعدد سه جانبه برقرارکرد یعنی پایه های جنگهای داخلی عراق را پایه ریزی کردندوحرفش هم این بود که جلورژیم ایران گرفته شود ودراین راستا برعلیه مالکی هراقدامی که میتونست انجام داد تاجایی که مخالفین دست به سلاح بردند زمینه سیاسی وهماهنگی ها انجام شده بودوقتی حملات شروع شد مجاهدین انها را انقلابیون عشائرنامیدند وتماما ازعملکرد انها حمایت کردوچرایی انهم این بود که وقتی اینها قدرت رابگیرند قرار است که ما سلاحهای خود رابدست بیاوریم البته علاوی چنین قولی داده بود درصورت پیروزی بمجاهدین سلاح بدهد درهرصورت بنده گزارشی برای فرمانده خودم نوشتم وگفتم

وقتی یک حزب وگروهی را بعنوان نیروی انقلابی نام میبریم شرایطی داره ونمیشه هرکسی راانقلابی قلمداد کرد

نیروی انقلابی ایدئولوژی تدوین شده ومشخص داره وسیاستهایش رابراساس ان که نیروی مردمی وازادی خواه وخواهان برابری باشد وووو پیش میبرد ایا عشائرعراق اینطوری هستند خیرنیستند

نیروی انقلابی قبل ازهرچیزی بازمان حرکت میکند اینها هنوزدرعشیره وتعصبات ان گیرهستند چطورمیشود هم طایفه ای وعشیره ای بود هم انقلابی باهم همخوانی ندارد

سیاست وبرنامه اینها چیست که بشود براساس ان ازانها حمایت کردچون برنامه مشخص ندارندوهرکدام ازکشوری حمایت میشوند درنتیجه سیاستهای همان کشورها رااجراومملکت عراق را بنابودی میکشانند

همان طورکه قبلا نوشتم ودرنشستهای متعدد گفتم بنده مخالف ورود به اوضاع عراق بوده وانرادخالت درمسائل داخلی عراق میدونم که دود ان قبل ازهرکسی بچشم ما میرودبخصوص اینکه دیگه سیاسی نیست وجنگ داخلی ست

اینها هم هرگزپیروز نخواهند شد یعنی رژیم خمینی نمیگذارد واگه فکرمیکنید شیعیان سکوت ومیگذارند دوباره اهل تسنن مثل سابق باانها رفتارکنند اشتباه میکنید هرچقدرهم با رژیم خمینی اختلاف داشته باشند ولی ازخونه وزن وفرزندان خود دفاع وراه انقلابیون عشائربقول شما راسد میکنند واین جنگ دربهترین شرایط که بنفع ما باشد وسلاح بدست بیاوریم تقسیم عراق است که میشود خواسته امریکا وریل نظم نوین جهانی که دراین صورت ما درقسمت سنی نشین که هیچ مرزی باایران نداردماندگاروسلاح هیچ کارایی ندارد این درشرایطی ست که امریکا به انها اجازه بدهد که به ما سلاح بدهند که هرگز اجازه نخواهد داد همانطورکه قبلا نوشتم وگفتم دادن سلاح بما توسط امریکا نقض اصول اعلام شده استراتژی امریکاست اگه تماما نوکربشوی شاید بدهد

متاسفانه بجای گوش دادن دوباره انواغ مارکها وجو سازیها برعلیه ما شروع شد که ما ضد سیاستهای رهبری قدم برمیداریم باحرفهایم زهرپراکنی درمناسبات میکنم خودم را رهبروسیاست فهم میدونم اپوزیسون رهبری هستم درهمه سرفصلها سازمخالف میزنم ووووو البته بگذریم که چماقدارها وقداره بندان رهبرعقیدتی درهرنشست وپیش هرکس درپنهان واشکارچه خصوصی وچه بادستورتشکیلاتی ما را سکه یک پول وبقول خودشون شب وروزلجن مال میکردند وخط ونشان میکشیدند که بگذارازاین شرایط سخت که دست رهبری زیرتیغ است عبورکنیم وحساب شمایان که مستمردرپهلوی رهبری خنجرفرو میکنید را خواهیم رسید جواب منطق وحرفهای درست که درستی انها دهها باربه انها ثابت شده ودرصحبت هیچ حرفی وجوابی برای گفتن نداشتن درپشت خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند جنگ هرروزشعله ورترمیشد ودامنه اش به بغداد رسید وقسمت اعظم بغداد راتسخیرکردند وما که درلیبرتی بودیم انها درعامریه واعظمیه یعنی پشت دیوارهای لیبرتی بودند ومسولین سازمان هم نوید بدست اوردن سلاح میدادند وخودرااماده میکردند یابهتربگویم درهماهنگی وتماس نقشه براین بود که انها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند نیروهای سازمان ازداخل دیوارها را با ماشین خراب وراه ورود انها رابه فرودگاه بغداد باز وانها به ما سلاح رسونده وهمدوش با دولت عراق واردجنگ وان راسرنگون کنیم البته عمومی نمیگفتند وبه بنده هم خبرهایش ازنشست مسولین بدستم میرسید ولی همین فضا وجو رادربین نیروها بوجود اورده بودند یک روزکه شورشیان تقریبا به پشت دیوارلیبرتی رسیده بودند فرمانده ام خصوصی صحبتی بامن کرد که نظرت چیست الان چه میگویی جواب دادم همان حرفهای قبلی اینها هرگزموفق به تسخیربغداد نخواهند شداگرهم واردفرودگاه شوند وما باانها همراهی کنیم بدونید که درهمین فرودگاه گورخود راکنده ایم یعنی پیام رارسوندم که ازخط وخطوطی که درپیش گرفته شده خبردارم وکیسه گشاد ومفت برای نیروها ندوزید نهایت این کارراه به تروریسم وبهم ریختن خون ملت واواره شدن انها میبرد بعد سوریه نوبت عراق شده که ویرانش کنند من دراین دامها نمیافتم وکارسازمان راهم غلط ونادرست میدانم راه درست حمایت ازهمین مالکی وبشاراسد است یاهرکس جای انها باشد نه بخاطرخود انها که دیکتاتوربودن انها محرزومعلوم است برای نجات منطقه وجلوگیری ازکشتارواواره گی ملتها وتجزیه کشورها شک نکنید اگه پیروزشوند بعدی نوبت ایران وتکه تکه کردن کشورما وکشتاروویرانی ست باید مسولانه برخوردووارداین بازیها نشد وبی طرفی وسکوت بهترین برای ماست که گفت چون دوستانه باهات صحبت کردم سعی کن نظرات خودت هرچقدرهم درست باشه رابگذاری کناروبرای پیش برد خط خودت باسازمان تنظیم کنی ودرشرایط مناسب حرفهات رادنبال کنی که جواب دادم هرگزبه نتیجه نمیرسیم

بله حرفها را زدیم مارکها راخوردیم تهدید های شبانه روزی شدیم ولی متاسفانه مثل همیشه مرغ اقای رجوی یک پا داشت درسوریه تروریسم وداعش راارتش ازاد قلمداد کرد ودرعراق هم انقلابیون عشائروبادخالت وتحریک وزمینه سازی وهماهنگی با همین شورشها دستش رادرخون ملت عراق فروبردودرویرانی واواره گی وبدبختی مردم نقش بازی کردنتیجه سیاست وتحلیل های غلط بهترازاین نخواهد شد بخصوص وقتی که مثل اقای رجوی فقط خودرامیبینی وحاضرنیستی ذره ای به حرفهای دیگران گوش بدهی که حداقل ببینی چی میگویند نتیجه اینگونه سیاستها دردرون خودش الان است که می بینید که خودش بحثهای جداگانه ایست نمیشود که هم ادعای انقلابی داشته باشی وهم ازاین داستانها حمایت کنی نتیجه اینگونه سیاست نهایتش غلطیدن دردامن بیگانه ودردرون فروپاشی رابدنبال دارد که دراینده بیشتربه این دومورد پی خواهیم برد ....ادامه دارد

علی شیرزاد: اروپا