جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات گناه اين افراد برگردن كيست

گناه اين افراد برگردن كيست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....براستي داستان شليكهاي ناخواسته كه بيكباره شروع شد وتعدادي به خاك وخون افتادند چه بو؟ چه شد كه به يكباره در عرض چند روز چند نفر بر اثر شليك خودبخودي وناخواسته در حين نگهباني ودر گشت جانشان را از دست دادند؟....

 گناه اين افراد برگردن كيست

شايد بسيار شنيده باشيد در رابطه با پاكي مناسبات فرقه مجاهدين ؟ً! اما ايا براستي كسي هست كه واقعيتها رابيان كند واينكه داستان قبرهاي پراكنده كه درمزار مرواريد مجاهدين بود چيست وبه چه دليل پراكنده وجدا درست شده بودند وبصورت گمنام دفن شده بودند واسمي از انها نبود؟

اين خود نيز از كارهاي اين فرقه است كه هيچ وقت به انها نمي پردازد واسمي هم از انها نيست اگر به ليستهاي به اصطلاح كشته شدگان اين فرقه نگاهي داشته باشيد هيچ گاه اسمي از اين افراد نخواهيد ديد واينكه چرا وبه چه دليل ؟ايا مگر غير از اين است كه برخي تمامي عمر گرانمايه خود را صرف اين فرقه كردند

اين فرقه هيچگاه اسمي از انهانخواهد برد ونامي از انها بر زبان ها نخواهد امد چرا ؟خود دليلي برانچه است كه اين فرقه بر سر اين افراد اورد وتحت فشارهاي روحي ورواني قرارداد تا خود با دست خود به زندگي خودشان خاتمه بدهند، انهم در شرايطي كه بدترين كار در اسلام واز نظر خداوند خودكشي است .

حال بايد پرسيد كه گناه اين افراد بر گردن چه كساني است ايا جز سران اين فرقه ،تحت نام اسلام وقران انچه كه نبايد براين افراد كردند تا به اين نقطه رسيدند افرادي همچون احمد رازاني ،مرجان اكبريان وياسر اكبري نسب ،وووووو

اين فرقه سراسر غرق در گرداب تباهي وروسياهي ،انچنان عرصه را براعضاي خود تنگ اورده بود كه راهي جز گرفتن جان خودشان با دست خودشان نداشتند . تنها راه نجات خود را در از دست دادن تنها وگرانترين دارايي خود ميديدند ..

براستي داستان شليكهاي ناخواسته كه بيكباره شروع شد وتعدادي به خاك وخون افتادند چه بو؟ چه شد كه به يكباره در عرض چند روز چند نفر بر اثر شليك خودبخودي وناخواسته در حين نگهباني ودر گشت جانشان را از دست دادند؟

ايا شنيدن اين موضوعات براي شما عجيب نيست ؟

ايا نبايد به حرفهاي اين گروه شك كرد ؟

ايا نبايد از انها خانواده هاي اين افراد سئوال كنند كه چه بر سر عزيزانشان امد وچرا وتحت چه شرايطي دست به اينكار زدند؟

همه اينها وخيلي موضوعات ديگري نيز هست كه هيچ گاه نامي از انها نخواهد برده شد ! ولي در عوض تا بخواهيد نام مريم پاك رهايي!! است كه بر سر زبانهاست، انچنان پاك كه ادمي براستي اگر خبر از كارهايش نداشته باشد با مريم عذرا به اشتباه ميگيرد .

اماوقتي تبهكاري هاي انان رو ميشود انجاست كه ادمي به نهايت پليدي انها پي ميبرد . اينكه چه بر سر جوانان اين خاك وبوم اوردند وحال نيز چگونه دريوزگي ترامپ را ميكنند ونرد عشق با او ميبازند .

افتاب هيچگاه در پشت ابر سیاه پنهان نميماند وپرده ها به كناري خواهند افتاد وانوقت است كه روسياهي به ذغال ميماند وپلشتي اين فرقه بيش از پيش عيان ميشود .

نفرجدا شده از فرقه رجوی . البانی : کیومرث بار فروش