یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات استعفای حریری چرا؟

استعفای حریری چرا؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

...این کاربرعربستان گران امده واستعفا ازروی اختیارنبوده وفشارعربستان است اینکه حریری به فشارتن داده قابل قبول نیست یا عواقب کارش رانمی فهمد ویا بخاطرخودش حاضراست همه چیزرافدا کند ازاینها که بگذریم این عمل بیانگراین است که امریکا وعربستان قصد دارند بعدازشکست وخردشدن استخونهای داعش وبه تبع ان امریکا وعربستان که فتنه انها برای منطقه درقضیه استقلال کردهای عراق هم بگل نشست اینبارازلبنان شروع ومنطقه راوارددرگیری های گسترده کنند...

                                     استعفای حریری چرا؟

دوروز پیش نخست وزیر لبنان دریک عمل غیرمنتظره وخارج ازنرمهای سیاسی ومشکوک استعفای خودرا درعربستان وازشبکه تروریستها یعنی العربیه قرائت کرد وصحبتهایش برعلیه دولت ایران وحزب الله لبنان بود دراین بیانیه حریری به دو موضوع دیگراشاره کردوگفت پیروزی درلبنان وعرسال برتروریسم رایکی مصادره کرده وبنام خود ثبت کرده وحزب الله برادران ما رادرسوریه میکشد (منظورش تروریستها هستند) پس معلوم میشود درد درجای دیگراست باتوجه به عملکرد حریری دراین مدت وکارباحزب الله ومیشل عون وملاقات چندروزپیش اوباولایتی مشاورخامنه ای این کاربرعربستان گران امده واستعفا ازروی اختیارنبوده وفشارعربستان است اینکه حریری به فشارتن داده قابل قبول نیست یا عواقب کارش رانمی فهمد ویا بخاطرخودش حاضراست همه چیزرافدا کند ازاینها که بگذریم این عمل بیانگراین است که امریکا وعربستان قصد دارند بعدازشکست وخردشدن استخونهای داعش وبه تبع ان امریکا وعربستان که فتنه انها برای منطقه درقضیه استقلال کردهای عراق هم بگل نشست اینبارازلبنان شروع ومنطقه راوارددرگیری های گسترده کنند وهدف هم فروش سلاح به منطقه وبالاکشیدن پول ملتها با گرفتن جان وزندگی همان ملتها ست بله اگرسیاستمداران ومردم لبنان ارامش خودراحفظ نکنند ووارد این بازی شوند قبل ازهرچیزی لبنان به چهل سال پیش برگشته وجنگهای داخلی نابودش خواهد کرد باتوجه به صحبتهای ثامرالسبهان این اخراجی ازعراق ویکی ازسران تروریسم که گفته بازوان ایران رادرمنطقه قطع میکنیم وصحبتهای تیلرسون درباره حشدالشعبی واعلام امادگی اسرائیل برای ورود به سوریه ومانورهای هوایی امریکا دراطراف کره ومانورهوایی اسراییل که بزرگترین مانورجهانیست معلوم میشود که انها اماده راه اندازی جنگ منطقه ای هستند واین جنگ چهار مشخصه بارز دارد

1ـــ جنگ نیابتی ست

2ـــ جنگ بود ونبود برای هردوطرف است

3ــ این جنگ با توجه به شکستهای عربستان درمنطقه وبطورخاص دریمن وازطرف دیگردرگیری های قدرت دردرون عربستان نیاز عربستان است نه کشوردیگر

4ــ این جنگ ثابت میکند انکه منطقه راهمیشه بهم ریخته وتروریسم رابجان ملتها انداخته ودوباره خیلی روشن میخواهد بهم بریزد وازخفا وپشت پرده بیرون امده وشمشیرراازروبسته عربستان است

این جنگ اگرازالان کنترل نشود دیگرداعش نیست بلکه جنگ کشورهاست که دامن لبنان ؛سوریه عراق ؛اسرائیل؛عربستان وایران وبه احتمال زیاد شورای همکاری خلیج فارس وحداقل امارات راخواهد گرفت بارها قبلا نوشتم که جنگ منطقه ای که ثبات جهان رابهم میریزد درراه است حالا جرقه این جنگ زده شد وحریری هم ازحالا دستانش دراین خونها الوده شده وبازی کثیف وجنایتکارانه ای راشروع کرده است ایا میشود گفت او نقش ابوبکربغدادی رابرای انها بازی میکند وباید نام اورا ابوبکرحریری گذاشت باید منتظر بود تا ازعربستان برگردد تا مشخص شود موضع حقیقی او چیست هرچه باشد همکاری راکرده است بله منطقه داردبه اشوب وکشتارواواره گی ونابودی کشیده میشود

طرف مقابل هم دوساعت بعد پاسخ داد وقلب پایتخت یعنی فرودگاه راباموشک هدف قرارداروتهدید کرد که ریاض وجده وطائف وشرکت نفتی ارامکو که بزرگترین شرکت نفت جهانیست ودوبی میتوانند هدفهای بعدی باشند یعنی اینکه طرف مقابل هم اماده دفاع وتهاجم است گفتیم که ماهیت بود ونبود دارد

سوالی که وجود دارد اینه که ایا عربستان ازاین فتنه که ایجاد کرده قصر درمیرود بنده فکر نمیکنم وبرداشتم این است بعد اتمام داستان درهرنقطه ای که باشد عربستان بافروپاشی وتجزیه وچند تکه شدن مواجه خواهد شد باید منتظر بود ودید که چقدرافکاربنده درست است وشایدم کلا غلط ازاب درامد ولی فکرنمیکنم شاهزادگان دیگرهمین طوربیتفاوت بمانند دستگیری های دوسه روزگذشته بیانگرفعال بودن انهاست

واما بعد توضیحات مختصردرباره فتنه جدید واردبحث شیرین خود میشویم وانهم مواضع مجاهدین درهمین دوروزگذشته است با دم خود هم گردو وهم بادام وهم فندق میشکند وبااب وتاب ان قسمت از استعفای حریری که درباره دولت ایران وحزب الله است را پشت سرهم بازنشرمیکند وصحبتهای ثامرالسبهان رابااب وتاب نقل میکند که

اولا به ان دامن میزند ؛دوما ازعربستان وکارکردهایش دفاع میکند؛سوما نیازخود به این جنگ را نشان میدهد چرا

چونکه اوهم مثل ولیعهد عربستان تضادهای داخلی وریزش وحشتناک نیرویی دارد وهمین نیروبلای جانش شده وازداخل باانواع سوالات ومشکلات تشکیلاتی روبروست که میدونم الان پاسیویسم وتناقضات نیروها را کشته است قبلا ان را به بیرون که دولت عراق بود سرریز میکرد الان نمیتواند به بیرون منتقل کند درنتیجه ازتنش وجنگ منطقه ای حمایت میکند این راهم باید درنظر گرفت که اگرمثل حریری همسو نشود کلاهش پس معرکه است ازپول خبری نیست ازحمایتهای سیاستمداران ولابی ها خبری نیست دوروزه میمیرد حالا سوالی به ذهن بنده زده ایا اقای رجوی هم داستانش مثل داستان حریری بوده ووادارش کردند مابه ازای کمک ها کناررفته وبعد هم سربه نیستش کردند یا نه دربازداشت خانگی ست وازخانم رجوی به این وسیله باج میگیرند هرچه باشد دراصل موضوع تاثیری ندارد وانهم دفاع ناجوانمردانه ازجنگ وخونریزیست ومحکوم نکردن0 بله ازحالا به خانم رجوی میگویم ان رامحکوم کن ونگذار دستانت به خون ملتها بیش ازاین الوده شود این جنگ خاورمیانه رابخاک وخون میکشد وچند میلیون کشته وچند ده میلیون اواره وکشورهای یادشده را نابود میکندثبات جهانی رابهم میریزد وبه اقتصادجهانی ضربات سنگینی وارد میکند سیل پناهندگان یقه اروپا رامیگیرد وووو برای جلو گیری ازاین فاجعه که امریکا واسرائیل وعربستان خواهان ان هستندهرکسی به هراندازه حتی با نوشتن دوکلمه ومحکوم کردن ان باید اقدام کند واگه قدرت نوشتن ومحکوم کردن هم ندارد دردرون خودش ارزو کند که این توطئه درنطفه خفه شود واینطوری درمخالفت با ان قدم برداشته ودلسوزملتها ومدافع حقوق ملتها باشد اگرسازمان مجاهدین فکرمیکند منافعش درحمایت ازعربستان وووو است همیشه دلسوزانه گفتم اشتباه میکنید ورطه سقوط اخلاق سیاسی وایدئولوژیک است وانزوای بیشتروافتادن ازچشم ملت ایران وپایمال کردن خون کسانی که درزندانها کشته شدند وخون ودردورنج سالیان نیروهایی که درسی سال گذشته عمرخودرادربیابانهای سوزان عراق شبانه روزی فدا کردند دست ازاین کارهای اشتباه وسیاستها وتحلیل های غلط بردارید سی سال است که بهتون سی هزاربارگفتم تحلیلها وکارهاتون اشتباه است گوشها وچشمها را بستید ودهانها را بازکردید حداقل الان کمی بفکرفروبروید که میدانم کارشمایان مسئولین مجاهدین ازاین چیزها گذشته است

علی شیرزاد : اروپا