یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات شاخص لومپنيزم وبورژوازی درون فرقه رجوی

شاخص لومپنيزم وبورژوازی درون فرقه رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

.....نامي آشنا به نام مهدي ابريشمچي به اسم مستعار شريف یا بهمن تهرانی. اين جاني از تيپ وحركات وسكناتش يك آدم لومپن بغايت مرموز است كه علتش اين است كه با همه شوخي ميكند وجك هاي بد ميگويد و يا اينكه شوخي هاي فيزيكي ميكند در صورتي كه شوخي هاي فيزيكي درفرقه ممنوع است ولي براي مرد شماره دو فرقه ايراد ندارد .فردی چشم چران و بی باند بارآدم بغايت هيز است .نشست ها و یا بزله گوی های در جمع بغایت بی فرهنگ ولمپنی صحبت می کند . با بلند كردن موي خود كه وسط سرش ريخته كه بغلها را بلند كند كه بدهد سمت ديگر تا سركچلش مو دار شود تا خودتان تا آخرش را بخوانيد كسي كه اين كار را ميكند براي من كه اين كار را نميكند براي جنس مخالف درست است براي ما ممنوع است....

شاخص لومپنيزم وبورژوازی درون فرقه رجوی

لومپن را در يك كلام بخواهيم معنا كنيم اين است كه در جامعه افرادي هستند كه بخاطر پول همه كار ميكنند مانند چاقو كشان . دزدان. آدم كشان. وجانيان ووو معناي بورژوازي هم كه اكثر شما ها ميدانيد طبقه سرمايه داري كه با در دست داشتن وسايل توليد وسرمايه زندگي مرفه دارد.ميخواستم شاخص اين مدل افراد را كه خودم ديدم واز اكثر افراد شنيده ام دورن فرقه رجوی به شما خوانندگان معرفی کنم . نامي آشنا به نام مهدي ابريشمچي به اسم مستعار شريف یا بهمن تهرانی. اين جاني از تيپ وحركات وسكناتش يك آدم لومپن بغايت مرموز است كه علتش اين است كه با همه شوخي ميكند وجك هاي بد ميگويد و يا اينكه شوخي هاي فيزيكي ميكند در صورتي كه شوخي هاي فيزيكي درفرقه ممنوع است ولي براي مرد شماره دو فرقه ايراد ندارد .فردی چشم چران و بی باند بارآدم بغايت هيز است .نشست ها و یا بزله گوی های در جمع بغایت بی فرهنگ ولمپنی صحبت می کند . با بلند كردن موي خود كه وسط سرش ريخته كه بغلها را بلند كند كه بدهد سمت ديگر تا سركچلش مو دار شود تا خودتان تا آخرش را بخوانيد كسي كه اين كار را ميكند براي من كه اين كار را نميكند براي جنس مخالف درست است براي ما ممنوع است ولي براي مرد شماره دو سازمان كه ايرادي ندارد اين فرد بغايت دنبال نشان دادن خود وجلب توجه از ديگران است چه از مرد چه از زن محتاج به به وچه چه گفتن از ديگران در مورد خودش است يعني بقولي كمبود لومپن هم كه ميگويم از كلماتي استفاده ميشود كه همان قشري كه گفتم استفاده ميكند درصورتي كه جاني هم هست در اکثر جنایت ها خیانت و کشتار های درونی دست داشته است و همه این ها شریک دوم مسعود رجوی است . اين مرد كه براي مسعود بغايت مهم وارزشمند بود چون ملعون در قيد حيات نيست. چون او يكي از كساني بود كه هميشه مهر تاييد به همه حرفهاي مسعود ميزد وبخاطر همين جناح مسعود هميشه برگ برنده را داشتند وكسي ديگر جرات نفس كشيده نداشت كسي كه نزديك به بيست سال در فرانسه پيش خانم سابقش مريم قجر بود سابقه اين مرد با اين دو جمله اي كه من گفتم نيست اين مرد سوابق و جنايتها واذيت وآزار خيلي ها را دارد و يا شوخيهاي هزل او كه شاهد ميگيرم خدا را كه ميشود يك كتاب نوشت من را ببخشيد همين در جمله را گفتم فقط ياد كلمه لومپن كه در فرقه زياد به كار ميرفت را ميخواستم بگويم كه گفتم وفرد مشخصي هم كه همه اين معاني را در خودش جا داده را هم معين كردم نه از روي لجبازي بلكه از روش شناخت واز روي حرفهاي نفراتي مثل خودم يا با سابقه طولاني .....

نفر نجات يافته از فرقه تيرانا . آلباني . سعید زمانی