جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات جنگ ایران وعراق

جنگ ایران وعراق

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

.....ایا  تونبودی که میگفتی چرااینقدرباصاحب خونه ما ضدیت داری توضد رهبری هستی وبه بهانه جنگ وصدام جلوی خط رهبری ایستادی مگه تو نبودی درلیبرتی که دوباره درکلاس درس تاریخ داشتی صدام رادرمیبردی بلند شدم حرف بزنم گفتی ببین علی شیرزاد ما ازنظرات تو کاملا اگاه هستیم بنشین وبگذارکلاس درس ادامه پیدا کنه....

جنگ ایران وعراق

درسایت سازمان مجاهدین خلق ایران خوندم که اولین بارعراق ایران رابمباران کرد که این حرف رابنده اولین باربود که ازسازمان شنیدم واین نوشتار درهمین رابطه است

درابتدا لازم است چهارموضوع را یاداوری وبعد بحث اصلی را شروع کنم

درابتدا نظرم را نوشتم که جنگ یکی ازاختلافهای بنده با سازمان مجاهدین بود ودوم جنگ را ضد میهنی وضد مردمی برای هردو کشورمیدونستم ومیدونم وسوم خیلی راحت میشد جنگ راشروع نکرد وقتی هم شروع شد براحتی میشد تمامش کرد بدلیل اینکه منافع فردی الویت به منافع مردم بود ادامه پیدا کرد که اشاره خواهم کرد وچهارم موضوعاتی که دراین مقاله مینویسم راده ها بارگزارش نوشته وبا مسئولین مجاهدین صحبت کردم اما دلیل پرداختن به ان این است که درسایت مجاهدین مقاله ای درهمین رابطه نوشته که بهتردیدم به ان بپردازم

هم سازمان مجاهدین وهم دولت عراق ودول عرب وهم دول غربی میگویند جنگ با تحریک خمینی شروع شد بنده همیشه گفتم وبازیاد اوری میکنم که تحریک سیاسی دلیل برجنگ کردن نیست اگه اینطور باشد تمام کشورها شبانه روزبایددرحال جنگ باهم باشند این نحوه نگرش هم مغرضانه است هم کودکانه وهم یک جانبه که ازضدیت با دشمن سرچشمه میگیرد که درتحلیل نباید هیچ کدام ازاین مسایل تاثیر بگذاره چون انحرافی وقلب واقعیتهای تاریخ است که اجازه چنین کاری رانداریم

واقعیت این است که خمینی دنبال امپراتوری اسلامی بود وضعیفترین کشورومستقل که حیاط خلوت امریکا نبود وازطرف دیگه قبوراهل بیت درعراق بود که میشد روی انها مانورداد وشعارقدس ازکربلا میگذرد را سرداد ودرپناه ان مخالفین داخلی راسرکوب وحاکمیت دینی را تثبیت کرد اینها دلایل تحریک خمینی بود

واما عراق درزمان شاه درجنگ شکست خورده وقرارداد بسته بود وقتی درایران انقلاب شد گفت قرارداد الجزایر راقبول ندارم چونکه ایران ضعیف بود ودیگرازقدرت شاه خبری نبود ازطرف دیگه صدام خوزستان ایران راجزِء عراق میدونست ودرکتابهای درسی اسامی شهرهای ایران را محمره خفاجیه وووو مینامید وخوزستان ایران را یکی ازاستانهای عراق میشمرد مثل کویت ازطرف دیگه امریکا مخالف اخوندها بود وخمینی سفارت امریکا رااشغال کرده وبه امریکا بهانه داده واو هم عربها ازجمله صدام راتحریک میکرد نمیدونم چه کسانی فیلم صدام رادیده است که لباس نظامی پوشید ودرپشت توپ ایستاد وقرارداد الجزایر راپاره کرد وزیرپایش انداخت درحالی که یک پایش را روی برگه پاره شده قرارداد گذاشته بود ویک پایش درعقب ویک دست درکمر وبادست دیگر طناب توپ دردستش بود گفت انموقع که قرارداد بستیم ضعیف بودیم الان که قدرت داریم انرا برسمیت نمیشناسیم وجنگ میکنیم وطناب توپ راکشید واولین گلوله رابسمت ایران شلیک کرد

اقای رجوی همیشه بما میگفت هردعوایی دوسردارد هیچ دعوایی یک سره نیست براساس همین منطق ما هم دوسردعوا را نشان دادیم درمقاله جدید که امروز خوندم بازیک سردعوا مطرح شده بوداقای رجوی همیشه میگفت ما درجنگ شرکت کردیم وازدوطرف مورد حمله بودیم از طرف ارتش عراق وازطرف پاسداران که ما مجاهدین را میکشتند تا ازجبهه مارابیرون کنند وبصدام هم گفتم ما درجنگ ایران وعراق باشما جنگیدیم چون شما به کشورما حمله کردید حالا سئوال اینه اگه تحریک خمینی بتنهایی عامل جنگ بود وبرای حفظ قدرت وصدورانقلاب وبقول شما صدورتروریسم پس چرا درجنگی که اینگونه بود شرکت وبخاطرش کشته دادی اگه جنگ ازاول باتحریک وضد میهنی بود چرا وارد ان شده وبدفاع بلند شدی واگه تجاوز به کشوربادلایلی که ازطرف عراق اوردم بود چرا انرایکطرفه قلمداد وقضاوت میکنی برای اولین باراست که مجاهدین دراین مقاله گفته اندعراق بابمباران ایران جنگ راشروع کرد همیشه میگفت این ایران بود که قبل ازجنگ بغداد رابمباران کرد وعکس یک سرهنگی را بعنوان خلبان هواپیمای سرنگون شده که توسط عراق اسیر شده نشون میداد پس چرا دراین مقاله 180درجه عکس حرفهای قبلی خودت حرف زدی بنده قبول دارم که صدام ازسال 61خواهان صلح بود واین خمینی بود که نپذیرفت وتوهمیشه روی این مانورداده ای وقسمت اول راانکاردلیل چیست دلیل یک چیز است که اگه قسمت اول رامیپذیرفتی رفتن به عراق نامشروع بود بخاطرمشروعیت بخشیدن به رفتنت به عراق قسمت اول راهمیشه انکارکرده وقضاوت مغرضانه کرده ای حالا که ازعراق خارج شده ای میگویی عراق اولین بارایران رابمباران وجنگ راشروع کرد ازطرف دیگرلطفا بما بگو چرادربرابرحرفهای بحقم مرا بارها بخاطرنظریه جنگ که الان نوشتم واشکالات تورامیگفتم وصدام راشروع کننده جنگ میدانستم وان را جنایتکارودستانش را اغشته بخون ملت ایران ومجاهدین میدانستم بارها برایم نشست گذاشتی وملت رابرعلیه بنده شوراندی وهرچه فحش توهین وتحقیر بود را نصیب ما کردی ودراخرین نشست گفتی میزنیم دربداغونت میکنیم وبنده هم گفتم هرکس دستش روی بنده دراز شود دستش راقطع خواهم کرد ایا  تونبودی که میگفتی چرااینقدرباصاحب خونه ما ضدیت داری توضد رهبری هستی وبه بهانه جنگ وصدام جلوی خط رهبری ایستادی مگه تو نبودی درلیبرتی که دوباره درکلاس درس تاریخ داشتی صدام رادرمیبردی بلند شدم حرف بزنم گفتی ببین علی شیرزاد ما ازنظرات تو کاملا اگاه هستیم بنشین وبگذارکلاس درس ادامه پیدا کنه درصورتی که صدام سالها بود که سرنگون وکشته شده بود درد تو صدام نبود درد تو مخالفت با خط تودرباره جنگ بود وماهم تاروزاخرحرفهای کودکانه وکوته بینانه توراقبول نکردیم پیشنهاد بنده این است بطورکامل نظرت رابگو بجای اینکه بخواهی با زیگزاگ رفتن به قسمتهایی انگشت بگذاری واین رابدون که ملت اگاه ترازاین حرفها هستند که شمایان فکرمیکنید حقیقتها را تشخیص میدهند

علی شیرزاد اروپا