چهارشنبه, 25 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات باز ترفندی دیگر از مریم قجرعضدانلو درالبانی

باز ترفندی دیگر از مریم قجرعضدانلو درالبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....اگر این چند مدت در تیرانا بودند با فشار کمیساریا بود والی از همان روز اول همه را در یک جا محسور میکردید که بیرون نیایند و به قول خودتان بورژوازی کسی را نبلعد و حالا هم دوباره دم از جنگ با بورژوازی میزنی که باید گفت هیچ گاه جلوی پیشرفت تکامل را نه تو و نه هیچ کس دیگر بکیرد ...طی سالیانی که خود خانم قجر که در اروپا بسر میبرد و از تمام تکنلوژی این بورژوازی استفاده میکنی و ان ارایش زیبای که مریم قجر انجام میدهد که بگوید پیر نشده از کجا امده خدا دادی است ...

باز ترفندی دیگر از مریم قجرعضدانلو درالبانی

این بار مریم قجر رو به ترفند دیگر برای نگه داشتن نفرات در البانی زد که هم نفرات را بترساند و هم به خیال باطل خودش نفرات را اماده سرنگونی بکند و با ده ماده ای که به نفرات داده و ان اراجیفی که سر نفراتی که بیرون امده اند نوشته فقط برای بازار گرمی در مناسبات خودش است و باید بگویم که این حرفها مال 1400سال قبله که سالیان مسعود ملعون نفرات را با این حرفها سر گرم کرده و تمام تلاشش برای بقاء پوسیده خودش است که بازم بتواند چند صباحی خودش را بر سر مزدوری خلص در برابر امریکا و دشمان مردم ایران نگه دارد و باید بگویم ان سوگند جلاله که این فرقه با ان هرازگاهی بر علیه جداشدگان مزخرفاتی نشخوار میکند دیگر حتی در بین نفراتی که داخل اسیر کرده اند خریداری ندارد و این مریم قجر از ان سو استفاده میکند و قران را به زبان مزدوری خودش تفسیر میکند که باشد که ببینم در اخرت چه کسی به اتش دوزخ گرفتا میشود و چه کسی گفته که خروج از گروهک تروریستی گناه کبیره است بجز شما که هر موضوعی را به قواره لباس خودتان در می اورید دیگر هیچ مسلمانی این کار را نمی کند فقط این کار در اسلام کثیف رجوی است که به این صورت تفصیر میشود اگر یک بار دیگر همان گفته های ان بنیان گذار خودتان را بخوانید خوب میبینید که تمام این حرفای که پشت سر نفرات میگویید عکس حرف ان بنیان گذار شما است و ان ملعون همه موضوعات را وارونه کرده که فقط از عدم اگاهی نفرات سو استفاده میکند چون همه نفرات در بند هستند و خبری از جایی ندارند و اگر این چند مدت در تیرانا بودند با فشار کمیساریا بود والی از همان روز اول همه را در یک جا محسور میکردید که بیرون نیایند و به قول خودتان بورژوازی کسی را نبلعد و حالا هم دوباره دم از جنگ با بورژوازی میزنی که باید گفت هیچ گاه جلوی پیشرفت تکامل را نه تو و نه هیچ کس دیگر بکیرد این حرفها را برای کسی بزن که کارهای شما را در دنیای بورژ وازی را ندیده باشد و نفهمیده باشد طی سالیانی که خود خانم قجر که در اروپا بسر میبرد و از تمام تکنلوژی این بورژوازی استفاده میکنی و ان ارایش زیبای که مریم قجر انجام میدهد که بگوید پیر نشده از کجا امده خدا دادی است یا ان را دنیای بورژوازی درست کرده که اینها از ان استفاده بکند بعد هم چون خودتان در این دنیای کثیف غرق هستید به قول شاعر میگه همه را به کیش خود پندارید نه این که خودتان کثیف هستید بعد با حرفای بیربط سر نفرات را میخواهید کلاح شرعی بگزارید درست مثل یزید که چگونه از امام حسین میگفت و شما مردم فروشان و دین فروشان درست همان کار یزید را انجام میدهید ان هم برای این که چند صباهی کار خودتان را پیش ببرید چون در همین تیرانا و با همین ده مادهای که نوشته اید به دست همین نفرات بیرون خاک میشوی و نفرات را ما ازاد میکنیم باشد تا ببینیم که چگونه تمام فرقه شما از دست ما رها یافتگان از هم بپاشد . و این را هم بگویم تا کنون چنین کثافت خانه ای ندیده بودند که همیشه از قران و انبیا نام ببرد و به این صورت در نزد نفرات دیگر حرف بزند کجای اسلام و کدام پیامبر این کار را کرده اند بعد هم دم از ایین محمدی میزنید از سر تا زیر شما دروغ گو هستید و هیچ گاه هم به خواسته خود نخواهید رسید. چون خدا خر را شناخت شاخ بهش نداد

البانی تیرانا

نجات یافته از فرقه ملعون رجوی سیعد زمانی 02/12/2017