سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
سعد الله سیف

.....هرروز صبح دائما يك بريف خود ساخته براي ما به اسم پيروزي مياوردند ودر اين ارتباط ميخواندند اما هيچگاه براي كسي ارزش نداشت وندارد چون نفرات تازه ارزش خانواده را فهميده بودند وچشمشان به دنياي بيرون باز شده بود كه تمام ساليان كه در زندان بودند وزير نظر شديد اين جانيها وارتباطي نداشتند فهميدند كه تمام حرفهاي اين فرقه دروغ بود وتازه فهميده بودند كه خانواده وكانون گرم ومحبت خانواده يعني چه وطي اين ساليان چگونه فريب اين فرقه را خورده بودند وبخاطر همين ميگويم كه تمام نفرات دنبال برقرار كردن ارتباط باخانواده بودند وهستند....

 

موضوع خانواده وترفندهاي فرقه در اين زمينه

طي ساليان با انواع ترفندها ونشستها متعدد سر خانواده كه استارت آن بعد از جنگ در اشرف زده شد اين عاطفه كشهاي جاه طلب تلاش كردند كه سرد آدمها راشيره بمالند تحت عنوان خانواده كه ميگفتند وزارت اطلاعات است خانواده ضد مبارزه وسمت دهنده زندگي است .خانواده خوب وبد نداريم وتمام چرندياتي كه طي اين 20 سال شنيده ايم وديده ايم امادر آلباني دور جديدي از درون ماهيت اين فرقه ضد بشري سر موضوع خانواده وارتباط آدمها با آنها بيرون زد در حاليكه هيچ موضوع وبحثي سر خانواده نبود وخودشان هم د ر نشستها ميگفتند كه اينجا ديگر مثل عراق تهد يد دشمن وخانواده نداريم بعد ازپروسه كوتاهي دوام نياورده تحت اينكه آدمها با خانواده خود چه مخفيانه در كافي شاپ ها وچه از طريق موبايل باعث شد كه موبايلهاي افراد را تحت اينكه با خانواده تماس ميگيرند شروع به جمع كردن آن كرد يا اينكه سر رفتن به كافي شاب هم آدمها را زير ذره بين خود قرار داد كه نفرات مجبور نشوند كه مخفيانه به اين مكانها رفته تا باخانواده خود تماس بگيرند تا جايي كه خيلي ها معترض شده وشروع به اعتراض در تشكيلات كرده كه چرا به ما اعتماد نداريد وگوشيهارا از ما ميگيريد تازه خيلي نفرات گوشيهايي كه خانواده برايشان خريده بود را چرا مگر شما پول آنرا داده ايي كه ميگيريد يا اينكه نفراتي هم كه موبايلهاي خود را نميدادند مورد شك وزدن ماركهاي بريده ويا در كنترل شديد فرقه قرار ميگرفتند . يكي از رهبران فرقه كه يك آدم بقايد خشك ارتجاعي است به نام احمد واقف يا همان اسم اصلي مهدي براعي يك نشستي در اين ارتباط گذاشته بود ودار سخن ميداد كه خانواده نداريم خدا وقران خدا گفته كه شما در مبارزه هيچ حق صحبت يا ارتباط با خانواده را نداريد چه در داخل باشد چه در خارج هيچ كس حق پول گرفتن از خانواده را ندارد اگر هم ميگيرد بايد تحويل سازمان دهد تا خرج مواد ديگري شود بله چي شد كه ميگفتيد در اينجا مشكل خانواده ودشمن نداريم چرا روي حرف واستدال خود نبوديد تمام كارها وحرفهاي شما روي دروغ وبي اعتمادي سوار است پول كه ميشه بايد به سازمان برسد تا خرج سفرهاي ميليوني مريم قجر شود تازه در نشست ميگفت كه نميبينيد كه خواهر مريم با چه بدبختي پول نان وآب مارا حل ميكند آخر احمد واقف جاني اين حربه ديگر كارساز نيست همه ميدانيم كه سازمان مشكل مالي نداردوبا پول شويي وكارخانه هايي كه دارد ميتواند يك كشور را نان وآب دهد بله اين حرف را كه ميگفت برعكس هميشه كه نفرات بلند ميشدندحرف ميزدند براي تاييد حرفهاي آقا اين دفعه كسي بلند نشد كه موضعي بگيرد خودش هم فهميد كه حرفهايي كه ميزند ديگر خريدار ندارد تازه برخي ها هم كه از نشست بلند شده براي ناهار ميرفتند در صورتي كه قبلا كسي جرات اين كار را نداشت تمام اين حرفها اين بود كه به آدمها تحميل كند كه در اشرف 3 كه ميخواهند بروند بايد آمادگي اين را داشته باشند كه از اين موبايل وگشتنها خبري نيست وزنداني شبيه اشرف 1 وليبرتي است وديگر ارتباط با دنياي بيرون قطع است اما كور خوانده بود چون نفرات خيلي زرنگ تر از اين افراد وپليس هاي مخفي بود نفرات باز بعد از حرف اين دجال گوشي تهيه كرده ودر زير پتو ويا در حمام ويا درجاهي مخفي با خانواده خود ارتباط برقرارميكردند در صورتي كه باز ده ها نفر را در محل هاي ديگر نگهباني وباز پليس مخفي گذاشته بود كه آدمها را زير ذره بين قرار دهد ولي ادمها كار خود را انجام ميدادند كه تير سازمان به سنگ خورده بود يا اينكه آدمها را با افراد جداشده كه در بيرون بودند ميترساندند وميگفتند كه ما بين اين آدمها نفوذي دولت ايران قرار دارد ويا خودمان در بين آنها نفوذي وافرادي داريم كه اگر شما با آنها ياكسان ديگر ارتباط داشته باشيد به ماسريعا ميگويند بله جالب اين است كه هرروز صبح دائما يك بريف خود ساخته براي ما به اسم پيروزي مياوردند ودر اين ارتباط ميخواندند اما هيچگاه براي كسي ارزش نداشت وندارد چون نفرات تازه ارزش خانواده را فهميده بودند وچشمشان به دنياي بيرون باز شده بود كه تمام ساليان كه در زندان بودند وزير نظر شديد اين جانيها وارتباطي نداشتند فهميدند كه تمام حرفهاي اين فرقه دروغ بود وتازه فهميده بودند كه خانواده وكانون گرم ومحبت خانواده يعني چه وطي اين ساليان چگونه فريب اين فرقه را خورده بودند وبخاطر همين ميگويم كه تمام نفرات دنبال برقرار كردن ارتباط باخانواده بودند وهستند وحتي اگر فرقه نفرات را به اشرف 3 كه برده باز نفرات چشمشان باز شده وديگر فريب اين فرقه را نخواهند خورد بله درود بر اين نفرات كه زير بار حرف زور ودروغ اين فرقه نرفته وتازه فرقه هم فهميد بر عكس حرفهايي كه ميزد اينجا ديگر خانواده اي نيست برعكس اينجا صد ها مدار بيشتر ارتباط با خانواده است وباز هم مثل هميشه ميگويم كه دشمن اصلي فرقه هر كجا كه بروند همين خانواده است واين را قول ميدهم كه اين فرقه به دست همين خانواده ها به زباله دان تاريخ ميپيوندد ومريم قجر هم ديگر مثل گذشته نميتواند به نفراتش بقبولاند كه دشمن خانواده است چون نفرات تازه فهميدند كه دشمن شماره يك همين فرقه ورهبرانشان است كه ساليان سال به آنها دروغ گفته بودند .درود بر همه نفرات دربند فرقه كه تازه آزاد شده اند وانشالله كه نفرات ديگر هم مثل من وديگر نفرات تازه آزاد شده به ما بپيوندند .

نفر آزاد شده از فرقه تيرانا . آلباني . سعدالله سيفي08/12/2017