سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم

یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد

دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد

سوم:خاتمی جام زهراست که رژیم مجبورشد ان راسربکشد

چهارم:این جام زهرسرتاپای رژیم رافراخواهدگرفت وباعث سرعت سرنگونی میشود

پنجم:خامنه ای قادربه مهاربحران وشقه وشکاف نیست...

   امدن خاتمی ومواضع مجاهدین

وقتی خاتمی انتخاب شد حرفهای بسیاری دربین افراد بودکه درکلیت حول این دومحورمیچرخید که خاتمی جام زهر است یاجرعه حیات که اقای رجوی نشست گذاشته وتحلیل خودش را ارائه دادکه بطورخلاصه دراینجا به انها اشاره میکنم

یک : رژیم سه سره شد وازتضاد بین خامنه ای ورفسنجانی سرسوم بیرون زد

دو:انتخاب خاتمی برخامنه ای تحمیل شد وبدلیل سه سرگی شقه دردرون رژیم تعمیق شد

سوم:خاتمی جام زهراست که رژیم مجبورشد ان راسربکشد

چهارم:این جام زهرسرتاپای رژیم رافراخواهدگرفت وباعث سرعت سرنگونی میشود

پنجم:خامنه ای قادربه مهاربحران وشقه وشکاف نیست

ششم:بدلیل شقه وجام زهرخامنه ای قادربه سرکوب نیست وطلسم اختناق شکسته شده ومردم میتوانند نفس کشیده واعتراض وبه خیابونها بریزند

هفتم:بدلیل بودن الترناتیومتشکل وسازمان یافته ومسلح به تانک وتوپ درکنارمرزها(مجاهدین) وحمایت مردمی ازان وعملکردجام زهر؛ خاتمی اخرین رئیس جمهوررژیم است وبه پایان چهارساله هم نمیرسد وسرنگون میشود

یعنی اقای رجوی دریک اشتباه سیاسی اشکارومهلک چندباره زمان سرنگونی دادبگذارید همین جا اشتباهات قبلی راهم یاداوری کنم

اول:درروزهای پایانی فازسیاسی وورود به فازنظامی مهلت سرنگونی شش ماهه داده شدیعنی پایان خرداد فازنظامی شروع میشود خمینی تاقبل از22بهمن سال60 کارش تمام است که فازسیاسی ودلایل ورود به فازنظامی بحث دیگریست که اگه زنده موندیم بعدا به بررسی ان مینشینیم

دوم:بعدازاتش بس وپایان جنگ ایران وعراق بود که قبلا اشاره کردم که گفت شاه وقتی شلاق راکنارگذاشت 27ماه دوام اورد خمینی که جنگ راکنارگذاشت قطعا کمتراز27ماه دوام میاورد وسرنگون میشود

سوم :همین که دربالا نوشتم ورژیم خمینی به پایان ریاست جمهوری خاتمی نمیرسد وخاتمی اخرین رئیس جمهوراست

گفتیم که دودیدگاه وجود داشت یکی میگفت جام زهرکه اقای رجوی مبلغ وتئوریسین ان بود ویکی هم مخالفین که میگفتند جرعه حیات است اما حرف بنده چی بود

بنده هم میگفتم جرعه حیات ولی نکات دیگری هم داشتم که چون برای اقای رجوی نامه نمینوشتم که قبلا اشاره ای کردم وبعدا مقاله جداگانه ای درهمین رابطه خواهم نوشت برای مسئولم گزارشی نوشتم ومیدونستم که مسایل مهم رابهش میرسونند ویا حداقل نکات مهم ان رابرایش میفرستند

بعد ازاشاره به دلایل منطقه ای وجهانی ووضعیت نظام حاکم برایران گفتم

یک: خاتمی ازتضادرفسنجانی وخامنه ای بیرون نیامده است بلکه کاملا مهندسی شده رفسنجانی وخامنه ای برای حفظ وبقای رژیم وبازی خامنه ای دراین مرحله ؛ با مردم ؛ سیاستهای جهانی وعملکرد ما مجاهدین است ؛ واو توسط خاتمی این تضادها راحل خواهد کرد

دوم:ممکن است اختلافاتی هم داشته باشند که حتما هم دارند ولی هیچ کدام ازباندهای رژیم درحفظ نظام ونابودی ما مجاهدین هیچ اختلافی ندارند اگه زمانش برسد که تهدید یکی ازاین دوباشد صد درصد خاتمی هم دستورسرکوب میدهد ونمیگذارد که رژیم سرنگون شود واختلافها هم میاید (که دیدیم درسال78 خاتمی همین کاررادرجریان شورش دانشگاه انجام داد)

سوم:بنده فکرنمیکنم که خاتمی اخرین رئیس جمهورباشد

چهارم :بنده بدلایلی که نوشتم خاتمی رابرای رژیم نه جام زهربلکه جرعه حیات میدانم

پنجم ما درفازنظامی وعده شش ماهه به نیروها دادیم وبعد اتش بس وعده کمتراز27ماه شاه رادادیم والان هم خاتمی رااخرین میشماریم یعنی اینکه چهارسال اینده رژیم سرنگون وما درتهران هستیم دادن زمان به بیرون ونیروها درعالم سیاست اشتباه فاحش سیاسی ومهلک است پیشنهادم این است که ازاین زمان بندیها داده نشود

می بینید که تمام تحلیل وبررسی ومحورهای ان رودرروی تحلیل وبرداشت اقای رجوی درانزمان بود وهمانظورکه دربررسی موضوعات مختلف دیدیم وبارها با گزارش وصحبت بامسولین مجاهدین گفتم به عقب برگردیم وببینیم کی درست میگفت وکی اشتباه واین اشتباهات تاثیرات مخرب خودش راروی نیروهای سازمان داشت ودرمحورپنجم ودادن زمان خیلی تیزوروشن با زبان دیپلماتیک وپیشنهادگفتم که این کشکیات چیست که میبافی وزمان میدهی ووووو

بعد نشستهای اقای رجوی فضا نرمال نبود ومعلوم بود که نشستها نتوانسته خیلی ازنیروها را قانع کند ونشستهای قسمتی شروع شد که بنده هم همین حرفها رادوباره تکرارکردم که ازاشاره به نشستها وکش وقوسهای ان میگذرم

حال بعد بیست سال نگاهی به ان میاندازیم جام زهرچی شد شقه کجا رفت ایا خاتمی اخرین رئیس جمهوربودوطلسم اختناق شکست ومردم بدفاع ازما به خیابونها ریختند؟

یا بازی رفسنجانی وخامنه ای انهم مهندسی شده وبازی میانه روی برای فریب مردم وجهان بود کدامین درست ازاب درامد ؟

تعدادی ازهموطنان نوشته اند که ما داستان نوشته ومیگوییم خیرداستان نیست بگذریم ازاینکه تاریخ خودداستان زندگی مردم ومواضعیست که برسرنوشت کشوری تاثیرمیگذاردبنده تاریخ نویس نیستم وچنین توانی هم ازنظرفکری وامکانات ندارم فقط به بررسی قسمتی ازتاریخ چهل ساله کشورم اشاره میکنم که درخفا وپنهان است که خودم دران نقش داشته ودربرابرتمام مواضع وعملکرد ان مسئولم ما درکشوری زندگی کردیم که انقلابی شد وگروهها وطرزفکرها رودرروی هم ایستادند واین تفکرات وعملکردها سرنوشت ملت راتعفیرداد وضعیت وعملکرد قدرت حاکم معلوم ومشخص است ومردم باگوشت وپوست خود انرالمس میکنند هدف بنده بیان واقعیتها وحقایقیست تا مردم ان قسمت پنهان راهم لمس کنند وازتاریکی ان بیرون بیایند شاید که عده ای پیدابشوند وبا استفاده ازاین مقالات به بررسی وتحلیل واقعی وتاریخی چهل ساله بپردازند وایندگان تصویرروشنی ازتاریخ این مرحله داشته باشند کما اینکه تاریخ نویسان همین کاررا میکنند نوشته های مختلف راکنارهم گذاشته وبه بحث وبررسی وتحلیل میپردازند چه نوشتاری وکمکی بهترازاین به ان دسته ازروشنفکران که میخواهند قسمت تاریک ودیده نشده ونانوشته راببینند انهم توسط کسی که چهل سال ازعمرش راشب روز وهرثانیه ودقیقه صرف ان کرده وتمام مسائل راباگوشت وپوست واستخون خود لمس کرده وباچشمان خود دیده ودرگیرمشکلات ان بوده است ایندگان باید بفهمند که خمینی ودرمقابل خمینی رجوی با تفکراتشون چه بلایی برسرملت اوردند وهرکدام چگونه فکروعمل میکردند باید بدانند که تحلیلها چی بود بررسی ها چی بود وراه حلها چی بود ومردم چه قیمتی بابت تفکرات انها پرداختند که اگرتفکرات درستی ازهردوطرف بود ومنافع ملت مدنظرقرارمیگرفت وامیال شخصی کنارگذاشته میشد سرنوشت مملکت وملت ایران طوردیگری رقم میخورد وتمام انرژیهای ازاد شده بجای اینکه صرف درگیری وجنگ وکشت وکشتاربشود صرف همزیستی ومسالمت وابادانی کشورمیشد ایران الان درکجا بود که بدلیل عملکردها به ضد ان یعنی نابودی ملت وکشورکشیده شد ایا ملت حق ندارند ونباید این مسائل رابفهمند وبه اشراف برسند این بمعنای گریزازمسئولیت ومقصرنبودن نیروها نیست وقبول هم ندارم که تعدادی میگویند اجباربود وماهم هرچی میگفتند رابخاطراجبارانجام میدادیم هرکس درحد خودش مسئول است اینکه میگویم رهبری نفی مسئولیت افراد نیست به این دلیل است که رهبری نقش اصلی ومسئولیت اول رادارد وباید پاسخ گوی تمام عملکرد خود ونیروها وجریان فکریش باشد که دراین مقاله به یکی ازاشتباهات فکری وتحلیل شرایط دوران خاتمی پرداختم

علی شیرزاذ :اروپا 2017/12/08