سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ازكرامات شيخ فرقه رجوی اين است،شيره را خورد گفت شيرين است

ازكرامات شيخ فرقه رجوی اين است،شيره را خورد گفت شيرين است

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

....اقاي سبزي خباز مثال همان فرديست كه روزه بود وروزه خود را شكست ،از او سئوال كردند كه به چه دليل روزه خود را شكستي ؟گفت گرسنگي بر من فائق امد.حالا بنگريد كه اقاي سبزي خباز ميگويند كه به دليل شخصي جدا شده ام البته بايد از ايشان قبول كرد وانشالله كه قبول درگاه رجوی نيز باشد،اما اين وسط نكاتي وجود دارد كه نميشود بي تفاوت از كنار انها گذاشت ...شما كه عزيز دردانه ونورچشمي بوديد ودر بسياري جاها نقش داشتيد وكسي بوديد كه روي سرتان قسم ميخوردند وشماجزئي از ان صد نفري بوديد كه در اشرف باقيمانده بوديد وجز طمعه هايي بوديد كه اقاي رجوي شما را براي رسيدن به اهداف خود در معرض كشتار قرار داده بود،حالا چه شد كه يكباره مسائل شخصي پيش امد وانهم در جايي كه چيزي به نام شخصي وجود نداشت وشما حتي مجبور بوديد كه خوابتان را برايشان تعريف كنيد ...

ازكرامات شيخ فرقه رجوی اين است،شيره را خورد گفت شيرين است
با تبريك به اقاي سبزي خباز از رهايي ايشان از قيد يوغ فرقه رجوی،گرچه ايشان نيامده داد از ازادي وازادگي خلق سرداده اند وبه اصطلاح خودشان درهمان ابتدا گربه رادم حجله ميخواهندبكشند اما در هر صورتي بايد به ايشان هرچندكه  دير اقدام به اينكار كردند تبريك گفت.
ازادي هر نفر از اين فرقه به منزله رهايي انساني از قيد وبند ميباشد بگذريم كه اين افراد خود نميدانند چه ميگويند وكجا هستند.
حال اقاي سبزي خباز مثال همان فرديست كه روزه بود وروزه خود را شكست ،از او سئوال كردند كه به چه دليل روزه خود را شكستي ؟گفت گرسنگي بر من فائق امد.
حالا بنگريد كه اقاي سبزي خباز ميگويند كه به دليل شخصي جدا شده ام البته بايد از ايشان قبول كرد وانشالله كه قبول درگاه رجوی نيز باشد،اما اين وسط نكاتي وجود دارد كه نميشود بي تفاوت از كنار انها گذاشت وبنظر ميرسد كه اقاي سبزي خباز نيز خوانندگان را ........فرض ميكند واينطورحرف ميزند بايد گفت در عصر ارتباطات زندگي ميكنيم وكسي نيست كه خبر از اكناف واطراف دنيا نداشته باشد وبخصوص با توجه به كثافتكاريهاي اين فرقه همه به لطف دنياي ارتباطات در جريان هستند.
بايد گفت اقاي سبزي خباز شما كه عزيز دردانه ونورچشمي بوديد ودر بسياري جاها نقش داشتيد وكسي بوديد كه روي سرتان قسم ميخوردند وشماجزئي از ان صد نفري بوديد كه در اشرف باقيمانده بوديد وجز طمعه هايي بوديد كه اقاي رجوي شما را براي رسيدن به اهداف خود در معرض كشتار قرار داده بود،حالا چه شد كه يكباره مسائل شخصي پيش امد وانهم در جايي كه چيزي به نام شخصي وجود نداشت وشما حتي مجبور بوديد كه خوابتان را برايشان تعريف كنيد وناگفته هاي دروني خود را بازگو كنيد واجازه فكر كردن به مادر وپدر خودرانيز نداشتيد چگونه به يكباره اين وسط مسائل شخصي پيش امد.
البته هركس دليل خودرا دارد ولي پيشنهاد ما به شما اين است كه براي قويتر شدن دلايل شخصي خود نظري به اين لينك بياندازيد تا اين دلايل هر چه قويتر شود وپي ببريد تا چه اندازه بر شما وديگران مسلط بودند وهمه شما را به يوغ وبندگي كشيده بودند والان نيز با دردست گرفتن پول دارند همين بازي را با شما ميكنند وهنوز نيز در كماي براندازي هستيد وفكرميكنيد كه واقعا 95 درصد مردم ايران خواهان اين فرقه هستند درحاليكه اگر به واقعيت بنگريد بطور واقعي تنها كسي كه در ايران اصلا جايي ندارد همين فرقه وسران ان است.
براي اطلاع شما اين لينك ضميمه ميشود تا شما براي اگاهي وزياد كردن اطلاعات خود وقوي شدن دلايل شخصي خود هر چه بيشتر وبهتراماده شويد.
https://www.youtube.com/watch?v=qZnm1I2aU-A
در اين فيلم ميتوانيد ببيني كه چگونه برشما وبرديگران دروغ گفته اند وخيانت به همه مردم ايران كرده اند اميدوارم كه به واقعيت هر چه بيشتر بتواني پي ببري

جداشده از فرقه رجوی تیرانا البانی . بهمن اعظمی 13/12/2017