سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات فرق اقای رجوی با سایر رهبران جنبشهای مردم ایران

فرق اقای رجوی با سایر رهبران جنبشهای مردم ایران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

 

   .... شاه با کودتای سازمان سیا مصدق را ساقط کرد .اورا محاکمه ودرحصرخانگی قراردادند تا ازاین دنیا رفت .مصدق میگوید وقتی پای وطن درمیان باشد نه زن دارم نه بچه ونه خانه وزندگی همه را فدای ایران میکنم وفقط وطنم رادارم . تا زمانی که ازاین دنیارفت پای ان ایستاد . ولی اقای رجوی عکس این عمل کرد پای ایران ومنافع که پیش امد هم زن داشت هم بچه انهم نه یک زن بلکه سه زن رسمی گرفت یعنی اشرف وفیروزه دختربنی صدر ومریم رجوی که هرکدام رابه بهانه ....دراین راستا گفت من باید زن داشته باشم ونیروهایم بخاطرایران ومنافع مردم ایران باید زن راتا زمانی که زنده هستند طلاق بدهند...

فرق اقای رجوی با سایر رهبران جنبشهای مردم ایران

دراین مقاله میخواهیم اقای رجوی راباسایررهبران جنبشهای مردم ایران مقایسه کنیم وببینیم فرقهاشون درکجاست وعمل هرکدام درمقاطع مختلف ودرکلیت چیست که بطورخلاصه نگاهی به ان میاندازیم وبه دورهم نمیرویم فقط یکصد سال اخیررابررسی میکنیم

یک : رئیس علی دلواری

اورهبرجنبش مردم ایران درمقابله با اشغالگری انگلیس بود که دربوشهرقدعلم کرد وبا انگلیس که امپراطوری ان زمان را یدک میکشید سالها جنگید وتوانست انگلیس را ازبوشهربیرون کند اوباسلاحهای کهنه وبسیارقدیمی انزمان دربرابرامپراتوری که انواع سلاحها رادراختیارداشت ایستادگی کرد ودلیلش هم فقط یک چیزبود رهبری مردمی بود که ازحمایت اقشارمختلف برخورداربود که اگرحمایت مردمی نداشت نمیتوانست قدم ازقدم بردارد وحمایت مردمی راهم مدیون سیاستهای اصولی ومردمی ودفاع ازانها بودکه مردم پشت او ایستادند مجاهدین چهل سال است که ادعای رهبری مردم ایران رادارد ولی چرا نتونسته خمینی راسرنگون کند با این همه امکاناتی که دارد دلیلش نداشتن حمایت مردمی است ونبود حمایت هم دلیل برسیاستهای غیراصولی ووابسته به دیگران است واستقلال ندارد به همین دلیل یکی بااشغالگری امپراتوری با کمترین امکانات میجنگد ومیایستد ویکی هم با بالاترین امکانات ازامپراتوری وقت یعنی امریکا میخواهد که به کشورش حمله کند فرق دراین است وکاری هم ندارد که همین اشغالگرچه بلایی سرمردم درافغانستان وعراق ویمن ولیبی اورده است ومردم انکشورها با چه فجایعی روبرو هستند وهرکدام حداقل پنجاه سال عقب رفتند این عملکرد ازاستقلال بیرون نمیاید بلکه دقیقا ازوابستگی ست که خود راباسیاستهای جهانی امریکا وعربستان تنظیم میکند اگررئیس علی دلواری هم وابسته بود مثل وابستگان دربارکه هرکدام حرف یکی ازقدرتها رامیزد تنظیم میکرد

دو : ستارخان

وقتی عین الدوله تبریز رامحاصره کرد ومردم ازترس یا گرسنگی یا بیماریهای مختلف پرچمهای سفید را روی سردربها زدند ستارسواربراسب پرچمهای سفید که علامت تسلیم بود را زد وازبالای سردرب منازل انداخت توی کوچه وگفت ما گوشت خرمیخوریم ولی تسلیم نمیشویم این روحیه تسلیم ناپذیری ستارکه نشان ازپایبندی او به اصول ومنافع مردم ایران ومبارزه با ظلم وستم بود نشات میگرفت وبا بیست تن ازیارانش شروع به مقاومت وجنگ با لشگرقاجارکرد ومردم که ستاروپایمردیهایش رادیدند کم کم بیرون امده وبدفاع ازستاروارمانهایش برخاسته وعین الدوله را شکست داده ومحاصره تبریز راشکسته وتهران رافتح کردند اقای رجوی همیشه میگفت ما سلاح ستاررابوسیده وبردوش گرفتیم ودرسخنرانی درتبریز میگفت ای انام قوربان راست هم میگفت سلاح ستاررابوسید وبردوش گرفت ولی اصول تسلیم ناپذیری ستاررابردوش نگرفت وباخود حمل نکرد بهمین دلیل وقتی نزدیکیهای سرنگونی رسمی صدام قرارگرفت ببینیم چه اتفاقی افتاد شبی درحال نگهبانی بودم ساعت ازهشت شب گذشته ونگهبانی مقرراتازه تحویل گرفته بودم یه هو دیدم فرماندهان ازنشست امده وپرچمهای سفید رابیرون اورده وبه نفرات گفتند انها رابالای خودروها وسنگرها نصب کنید سوال کردیم چرا گفتند برای اینکه امریکایی ها بدونند ما اینجاییم وبمباران نکنند یعنی اینکه ازقبل صحبتها ومذاکرات راکرده بودند وتسلیم راپذیرفته وما فقط نصب پرچمهای سفید وتسلیم رادیدیم ومن نفهمیدم ان همه پرچم سفید شبانه ازکجا دراومد معلوم بود که ازاول انها خودرابرای چنین لحظه ای اماده کرده بودند که پرچمها رااماده ولی نیروها ازان خبرنداشتند وبایک عمل ودستورتشکیلاتی روبرو شدند بگذریم ازاینکه هم پرچم رانصب کردیم وهم بمباران شدیم که بماند درجای خودش اشاره خواهم کرد بله اینهم فرق اقای رجوی با ستاربود

سه : میرزا کوچک خان

میرزا بارضا شاه میجنگید یعنی با انگلیس ازطرف دیگرتعدادی متحد داشت که کمونیست ووابسته به شوروی وسیاستهای اورا پیش میبردند یعنی توده ایهای انزمان بودند که درراس انها حیدرعمو اغلو قرار داشت وقتی انگلیس با شوروی به تفاهم رسیدند متحدین شدند دشمن میرزا واو ازدوطرف مورد حمله قرارگرفت ازطرف درباررضا شاه ومتحدین دیروز که درنهایت درجنگلهای خلخال گیرافتاده وسرش راازتنش جداکردند یعنی انقدرایستادگی کرد تا سرش را پای ارمانها واصول ومردمش ونیروهاش گذاشت ولی اقای رجوی یکباردرسال60 ویکبارهم درسال 82موقع جنگ وتیغ وتیغ کشی که شد پا به فرارگذاشت وسرش رابرداشته ازصحنه گریخت اینهم فرقش با میرزا یکی سرش رادرمیدان جنگ میدهد ویکی سرش رابرداشته وازمیدان جنگ دوبارفرارمیکند

چهار: مصدق

مصدق با امپراطوری انگلیس درافتاد وپوزه اش رابخاک مالیده ونفت را ازچنگ انگلیس بیرون اورده ، ان را ملی اعلام کرد . شاه با کودتای سازمان سیا مصدق را ساقط کرد .اورا محاکمه ودرحصرخانگی قراردادند تا ازاین دنیا رفت .مصدق میگوید وقتی پای وطن درمیان باشد نه زن دارم نه بچه ونه خانه وزندگی همه رافدای ایران میکنم وفقط وطنم رادارم . تا زمانی که ازاین دنیارفت پای ان ایستاد . ولی اقای رجوی عکس این عمل کرد پای ایران ومنافع که پیش امد هم زن داشت هم بچه انهم نه یک زن بلکه سه زن رسمی گرفت یعنی اشرف وفیروزه دختربنی صدر ومریم رجوی که هرکدام رابه بهانه ای یکی را گفت چون سمبل زنان مجاهد است وصلاحیتش بالاست بهمین دلیل باید زن من باشد یکی رابهانه پرداخت قیمت برای حفظ بنی صدردرمبارزه راعلم کرد وازدواج کرد وسومی را هم انقلاب ایدئولوژیک ورهبرعقیدتی وشناخت رهبرراوسط کشید وبا مریم رجوی ازدواج کرد و دراین راستا گفت من باید زن داشته باشم ونیروهایم بخاطرایران ومنافع مردم ایران باید زن راتا زمانی که زنده هستند طلاق بدهند یعنی قیمت رانیروبدهد مصدق میگوید خودم ندارم اقای رجوی میگوید بقیه نداشته باشند ومن سه بارازدواج کنم

دراینجا فقط به چند نمونه کلیدی اشاره کردم که هرکدام ازرهبران پیشین رابه ان میشناختند وبرجسته بودند وبه گذشته های دورهم نرفتم ازاین اشارات خواستم که یه مقایسه ساده وهمه فهم کرده باشم ازاین مقایسه ها میشه پی برد که توان وظرفیت ایدئولوژیک هرکدام وپایبندی به اصول ومرام وارزشهاچقدربوده است وبازمیشه فهمید که هرکدام چقدرمردمی بودند وبرای مردم چه قیمتهایی رادادند وروی انها ایستادند که اقای رجوی درهرچهارمورد عکس همه عمل کرد

علی شیرزاد : اروپا23 / 12 /2017