یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سو استفاده اقای رجوی ازاعتراضات

سو استفاده اقای رجوی ازاعتراضات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

.....رهبری پیام فرستاده است که مردم به تظاهرات ادامه بدهند همان رهبری که یکسال ونیم پیش وزیراطلاعات عرعرستان درپاریس اعلام کرد که رهبرعقیدتی چشم ازجهان فروبسته است ودراین مدت هم سازمانش درسکوت مطلق بوده به یکباره پیامش میاید درحقیقت باید گفت این پیام موضع گیری مجاهدین بعد سکوت 18 ماهه است ....

ارتش ازادیبخش یعنی خشونت وجنگ درصورتی که تظاهرات ملت ایران سراسری ومسالمت امیزاست.....

                            سو استفاده اقای رجوی ازاعتراضات

همانظورکه میدانید ملت بجان امده ایران چند روزیست که دست به اعتراض زده وبه خیابون هاریخته اند وبا شعارهاشون خواهان سرنگونی حاکمیت دینی هستند ودرمقابل خواهان حاکمیت مردمی وایرانی ودورریختن فرهنگ عربی که ان رابا شعارنه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیان میکنند بله ملت ایران ازدین وسیاست دینی اعلام بیزاری کردند وخواهان حق تظاهرات مسالمت امیزمیباشند

دراین میان سازمان مجاهدین که خودرا سازمان اسلامی وانقلابی می نامد وخواستارحاکمیت جمهوری دمکراتیک اسلامی است به میدان امده وقصدبهره برداری ازتظاهرات مردم داردکه بهره برداری را به چند شیوه داردانجام میدهد

یک :توسط هوادارانش درصفحات اجتماعی می نویسد ما مجاهد نیستیم ودراین شرایط نباید به اختلافات دامن بزنیم بیایید متحد باهم ازکسی که عمرش رادرراه مردم ومبارزه صرف کرده حمایت کنیم وانهم کسی نیست جزخانم رجوی باید گفت تو همیشه برعلیه بقیه بودی وحاضرنبودی یک کلمه بابقیه حرف بزنی انها راخارج ازکشوری ووارفته درقهوه خانه ها وکناررود سن میدانستی ومیگفتی مارابااینها هیچ اتحادی نیست حالا چی شده خواهان کنارگذاشتن اختلافات هستی به این دلیل که مردم ایران ومخالفین وقعی به تو نمیگذارند ومیخواهی به این وسیله خود راوسط معرکه بی اندازی وخود این خواسته نشانه ضعف ودرماندگی خودت هم هست که ازحرفهای گذشته کوتاه امدی وخودش یک شکست برای سیاست حداکثرتهاجمی که درطی سالیان داشتی میباشد

دو: به وسیله ادمخوران امریکایی واردشده وبه انها که پول میداد ولابی های خودش هستند پیام حمایت میفرستد

سوم: میگوید مردم که بخیابونها ریخته اند هواداران من هستند وطوری وانمود میکند که این من هستم که دستورتظاهرات راداده وان راسازماندهی وهدایت میکنم ورهبری ان رابدست دارم ؛ ودرتلویزیونش دونفررانشان میدهد که دربالای کوه قاف ارم اورابه شیوه وسبک نظامی نصب میکنند معلوم نیست تو که دستورراه اندازی تظاهرات را دادی واینقدرهوادارداری چرا ارم سازمانت را جلو تظاهرات به حرکت درنمی اوری

چهارم: رهبری پیام فرستاده است که مردم به تظاهرات ادامه بدهند همان رهبری که یکسال ونیم پیش وزیراطلاعات عرعرستان درپاریس اعلام کرد که رهبرعقیدتی چشم ازجهان فروبسته است ودراین مدت هم سازمانش درسکوت مطلق بوده به یکباره پیامش میاید درحقیقت باید گفت این پیام موضع گیری مجاهدین بعد سکوت 18 ماهه است که خیررهبری من زنده است اگرزنده بوده چراسکوت کرده بودی وچراحالا این موضع رامیگیری انهم درزمان تظاهرات به چند دلیل اولا میخواهد درشلوغی بارسیاسی ان را کم کند دوما میخواهد به نیروهای وارفته قوت قلب بدهد وسوما این رابه اثبات میرساند که این سازمان بدون اقای رجوی هیچ است به این دلیل دوباره رهبرعقیدتی زنده کرده تاشاید ازاین نمد تظاهرات برای خودش کلاهی بدوزد

واما برمیگردیم به پیام رهبرعقیدتی که اصل داستان است وبه ان میپردازیم دراین پیام به چند نکته اشاره شده

یک :ارتش ازادیبخش یعنی خشونت وجنگ درصورتی که تظاهرات ملت ایران سراسری ومسالمت امیزاست

دوم:گفته است که امریکا دفعه اول درکناررژیم بود ولی این بارحمایت کرده است یعنی چشمش به امریکاست این چشم داشت ازقدیم والایام بوده وچیزجدیدی نیست ومیگوید امریکا وارد شووحمایت کن ملت ایران خودش حاکمیت دینی راسرنگون خواهد کردوهیچ نیازی به جنگ وورود امریکا به ایران نیست زیرا که این حرف زمینه دخالت امریکا رافراهم میکند ما فراموش نکردیم که خواهان الگوی عراق برای ایران ازامریکا بودی وبرای خانم رایس وبوش پسرنمازشب وحاجت میخواندی وبه نیروهای میگفتی برویدبخوانید ودعا کنید وجوشن کبیروجوشن صغیرمیخواندی برای اینکه انها به ایران لشگرکشی وتورابقدرت برسانند

سوم:گفته رهبری سال88 خیانت کردند ولی من هستم و وارد شدم درسته منهم قبول دارم وهمان سالهم قبل ازشکست جنبش به سازمان مجاهدین وارتش ازادیبخش گفتم که این رهبران توان ادامه ان راندارند وقیام ده سالی درمحاق فرو خواهد رفت ویک مقاله هم درهمین رابطه دوسال پیش درسالگرد ان قیام نوشتم وبه ناتوانی رهبران ان اشاره کردم ولی این تنها دلیل نبود دلیل دوم شعارهای فرصت طلبانه تو بود که خامنه ای گفت منافقین ووارد شده سرکوب کرد بله یک دلیل اصلی هم شعارهای تو بود که بهانه رابه خامنه ای داد واین بارهم درحال استفاده است وما به خامنه ای میگوییم سرکوب ملت به اسم منافقین محکوم است اگربخودت اجازه میدادی وازکرسی رهبرعقیدتی بخاطرمنافع ملت کوتاه امده وپشت سرموسوی وکروبی حرکت میکردی قیام سرش درگل فرو نمیرفت بله جرم تو اینه ومنافع خود وداشتن کرسی رهبری را به منافع ملت ترجیح دادی ودراین پیام هم انها راخیانت کارقلمداد کردی که مبادا سمت وسوی قیام به انسمت کشیده شود وتو دوباره رهبری راازدست بدهی خود را بازجدا کردی

چهارم:صحبت ازمعصومه اسیر وموسی وفرعون وقران کرده ای حرف اصلی اینجاست ؛همان فرهنگی که اعراب عرعرستان باتجاوزبه ایران ،کشتار ، زورشمشیربرملت ایران تحمیل و1400سال است که شیرازه وعصاره فرهنگ ایرانی وملت ایران راکشیده ونابود کرده است همان جرثومه های فسادی که چهارده قرن است ایران رانابود کرده دراین پیام به انها چسبیده ای ملت ایران ازهرگونه حاکمیت دینی خسته ودیگرنخواهند پذیرفت ؛ چه با عمامه وچادرباشد وچه باروسری وپوشیدن لباسهای گران قیمت ورنگارنگ هردو یکیست هم زیرعمامه وچادرفساد خوابیده وهم زیر روسری ؛خامنه ای میگوید انقلاب اسلامی اقای رجوی میگوید اسلام انقلابی فقط جای اسلام وانقلاب جابجا میشود درعمل هردو یکی هستند خود رابه گل میپلمانند طبل یا حسین میکوبند خزانه جاروب شده توسط علی رابرخ ملت میکشند ومدعی ان هستند ومیخواهند چنین جامعه ای راپیاده کنند ولی نمی گویند همین علی همان خزانه رابا کشیدن تسمه ازگرده ملت ایران پرمیکردوهمین کارهای ضد مردمی وضد ملی وضد ایرانی انها ازهمین تفکرات سرچشمه میگیرد ملت ایران دیگراجازه نخواهد داد که کس دیگری بنام 124000 پیغمبرو12امام برسرکاربیاید وبنام اسلام انقلابی ودمکراتیک دوباره حاکمیت دینی را پیاده وباقی مانده شیرازه ملت رابکشد اخوند خود راباعمامه به طلاهای حرم مشهد دخیل میبندد این یکی با طناب بافته شده ازپشم شترکه ازعرعرستان برایش هدیه فرستاده اند میخواهد دخیل ببندد وملت رابیچاره کند ومیگوید امام رضا به شیری که روی بالش گلدوزی شده بودگفت بیا این مرد رابخوروشیربیرون امده ومردراخورد ودوباره توی بالش رفت ومعلوم نیست که چراهمین امام رضا به شیرنگفت بیا مامون رابخورودرمقام ولیعهدی ودرهمدستی بامامون ملت ایران رابه نابودی کشوندند ؛ ازامام زمان دم میزند وبه مردم قول جامعه بی طبقه توحیدی رامیدهد وخود میخواهد حاکمیت رابچسبد بله میگوید امام زمان وجامعه دروغین ورویایی مال تو وحاکمیت هم مال من ؛ اززمین تا ثریا مال تو واین خرپیرمردنی مال من ؛ ما که ازجامعه بی طبقه که ارائه میدادی به نفرت رسیدیم ؛ صحبت ازقرانی میکند که همش شکنجه وکشتارراتبلیغ میکند وهوادارانش راهم درتمام جهان دیده ایم بن لادن وابوبکربغدادی وملک سلمانها وخامنه ای ورجوی ها هستند بعد سالیان حاکمیت دینی دیگرملت ایران اجازه نخواهد داد که دین حاکم شود وشعارجدایی دین ازدولت راسرداده وازهرنوع دینی که بخواهد برسیاستش حاکم شود بیزاراست ما گفته بودیم ملت ایران بافرهنگ چند هزارساله اش دوباره ازخاکسترخود برخواهد خواست وبافرهنگ خودش کشورش رادوباره شکل خواهد داد وکسی یارای نابودی فرهنگ ایرانی راندارد ؛ همانطور که اسکندر وچنگیزوشاهان ایرانی نتوانستند عربها هم نخواهند توانست ؛ زمان نابودی فرهنگ عربی درایران فرارسیده است ؛ پس اقای رجوی بیهوده تلاش میکند تا بنام جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران دوباره ملت ایران را زیریوغ فرهنگ عربی وقران ببردما فرزندان کوروش هستیم وبا منشوراو زنده ایم وان رازنده خواهیم کرد وبه هرسنبل عربی نه میگویم ؛ ورود رهبری مجاهدین قطعا دست خامنه ای رابرای سرکوب باز خواهد کرد کما اینکه دیدیم علم الهدا گفته کارمنافقین است این حرف نه برای این است که تو همه کاره ای وهمانطورکه خودت گفتی حرف علم الهدا ثابت میکند که رژیم ازما میترسد بلکه برای این است تا بتواند بنام تو سرکوب کند اگراین قیام سرکوب شود انهم بنام منافقین فردا باید جوابگوی عملکرد خودت درقیام 88 و96 باشی که بهانه سرکوب رامیدهی وبنام تو سرکوب میکنند نکند دراین بزنگاه ها عمدا وارد شده وبا بهانه دادن به خامنه ای بکمک او میشتابی تا سرنگون نشود تا توهم نانی بکف اری وازپولهای طیب وطاهربچه سلمان وپادشاهی عرعرستان وائتلافش بنام اپوزیسیون مثل سالهای گذشته بهره ببری وبا دادن پول به ادمخوران امریکایی وجهه سیاسی برای خودت درست کنی هرچه که باشد دیگرملت ایران فریب چنین بازی هایی رانخواهد خورد شک نکنید

علی شیرزاد:اروپا 04 / 01 / 2018