جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سمت وسوی خاورمیانه واینده مجاهدین

سمت وسوی خاورمیانه واینده مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

...پنجم سازمان مجاهدین : درتمام جریانهای سالیان خاورمیانه خودش را باسیاستهای عربستان وامریکا همسو کرده ازتروریسم به نامهای ارتش ازاد درسوریه ؛ عشایر انقلابی درعراق ؛ وتروریسم طالبان وکشورهای متجاوز درجنگ یمن راهم ارتش ملی نامیده ورسما وعملا با اخبارهایی که منتشر میکرد تمام قد درکنارعربستان وامریکا ایستاد ودراین راستا هردروغ وجعل اخباری را انجامداد.....

 

                         سمت وسوی خاورمیانه واینده مجاهدین

خاورمیانه ازدیربازمحل درگیری دوقدرت بزرگ یعنی ایران وعربستان بوده است ازامپراتوری ایران تا امدن اسلام وشکست ایران وبعد ان تا اینکه انگلیس صدسال پیش عربستان را دوباره عربستان کرد چون شاه قدرت وژندارم منطقه وحمایت امریکا راداشت عربستان حرفی برای گفتن نداشت تااینکه خمینی سروکله اش درایران پیدا شدوطبق گفته هفته گذشته بچه سلمان عربستان دوراه داشت یا شکست وتسلیم یاروی اوردن به بنیادگرایی وسنتهای قبلی که عربستان راه دوم یعنی بنیادگرایی راانتخاب کرد وخودش قبول واذعان می کند که رشد بنیادگرایی وایجاد طالبان وداعش وتروریستهای دیگرکارعربستان برای دفاع خودش دربرابرخمینی بوده است دراینجا جنگها ودرگیریها رنگ مذهبی بخودش گرفت اوضاع خاورمیانه بسیارپیچیده شده وکارهیچ فردی نیست که بتنهایی بتواند تحلیل درست وخارج ازاشتباه راارئه دهد شرایط منطقه وپیچیدگی های ان ایجاب میکند که بانکهای فکری پای تحلیل ان بنشینند ما که دراین داستان جای خود راداریم ومعلوم است که جایی ازاعراب نداریم بخصوص که ترامپ هم باپذیرش بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل شرایط راپیچیده ترواوضاع رابغرنج ترکرده است دراین جنگ مذهبی وتصاحب قدرت منطقه عربستان وهم پیمانان عرب وغیر عرب مانند امارات ؛ قطر؛ بحرین ؛ ترکیه با پشتیبانی امریکا ودمهای خودش یعنی انگلیس وفرانسه تروریسم را وارد سوریه وعراق کردند ودرمقابل خامنه ای با ورود وجنگ با تروریسم توانست انها رادرسوریه وعراق شکست دهد

حال به وضعیت هرکدام ودستاوردهایش بطورخلاصه اشاره میکنم

یک امریکا: با راه اندازی جنگ افغانستان وعراق ولیبی اشغال سه کشورعملا خودش رادرباتلاق گرفتارودرنهایت با بستن قراردادامنیتی باعراق فرارابرومندانه را درپیش گرفته وخودراتاحدودی بیرون کشید وبا همدستی با همپیمانان ودفاع ازتروریسم وشکست درسوریه وعراق ابرو وقدرت خود را دوباره ازدست داد وضربه سنگینی رامتحمل شد دردرون با دولتی روبروست که هم باایران وهم کره شمالی درگیرشده وموشکهای اتمی کره بالای سرش ایستاده اند وازدرون هم بامخالفتهای زیادی روبرووتا نزدیکی استیضاح پیش رفته که مجبورشده بحث قدس رابرای انحراف مردم امریکا ازشکستها وفریب جامعه جهانی پیش بکشد که دردوروز گذشته با مخالفتهای جهانی روبرو شده است

دوم عربستان وهم پیمانان منطقه ای : انها هم هرکاری خواستند کردند ودرنهایت شکست خورده ومجبورشدند جنگ یمن راراه بیاندازند تابلکه درانجا جبران مافات کنند که الان درباتلاق ان گرفتاروهیچ دست اوردی نداشته الا اینکه خودش را درگیرجامعه جهانی کرده ودرداستان لبنان هم باگروگان گیری وربودن نخست وزیران وواداربه استعفا وهوشیاری نیروهای لبنانی عملا شترش درگل گیر کرد وبرای برون رفت علی عبدالله صالح راوارد میدان وجنگ داخلی دریمن بوجود اورد که چون حوثی ها ازقبل اطلاع داشتند توطئه راخنثی وصالح جانش راازدست داد وعربستان باازدست دادن مهره اش اخرین امید را هم به باد فنا داد الان مونده بااین همه گرفتاری ازسمت عراق ویمن با تهدید روبروست دردرون هم با نارضایتی مردم وجنگ قدرت روبرو ودست وپنجه نرم میکند درمنطقه قطرومحاصره ان برخلاف انتظارش گلویش گیر کرده ترکیه ازاو فاصله گرفته وسودان هم درجنگ یمن درحال جداییست وهمانطورکه درداستان قطردرهمان ابتدا گفتم شورای همکاری خلیج فارس تمام شده است وفرومیپاشد درنشست دوروز پیش دیدیم که دیگران شورا نیست وتحلیل گران نوشتند که فروپاشی شروع شده است وباهمکاری امارات یه چیز دیگری رادرمقابل ان رو کرد وشقه عربی را کلید زد

سوم اسرائیل : او هم که صحنه گردان اوضاع سوریه وعراق بود مثل امریکا وعربستان شکست خورده وحماس وحزب الله که ازدوطرف اورامحاصره کرده بودند الان ازطرف سوریه هم درمحاصره است درداستان همه پرسی کردهای عراق هم سرش بی کلاه ماند درداستان برسمیت شناختن بیت المقدس توسط ترامپ هم زیرهجمه بین المللی ست وهم باانتفاصه فلسطینی ها روبرو شده درحدی که ازسال 91 یعنی قرارداد اسلو فتح که تمام انرژی خود را روی مصالحه وسازش گذاشته بود دیروز اعلام کرد که باید بجنگیم ودست به سلاح ببریم وازکرانه باختری هم تهدید دیگری شروع شده بیخود نیست که نتانیاهو دو هفته پیش گفت همیشه ارزو دارم که بتوانیم صد سالگی خود راجشن بگیریم یعنی هیچ امیدی به ماندگاریش نداردازدرون هم علاوه برمخالفتها با فساد هم روبرو وهرروزدربرابردادگاه وبازجویی قراردارد

چهارم دولت ایران یا همان حاکمیت دینی : ازاول تنها وارد جنگ باتروریسم شد مسکو رادراین جنگ بسمت خودش کشید ودرسوریه وعراق پیروزشد والان بعنوان تنها دولت مبارزه باتروریسم شناخته شده است دراین میان شبه نظامیان خودش رادرسوریه وعراق راه انداخت درهمه پرسی کردستان عراق موفق عمل وانها مجبورشدند که خود رابه دولت مرکزی تحویل بدهند درلبنان با هوشیاری که بخرج داد عربستان را به عقب راند دریمن تاالان علی رغم حمله چند کشوروحمایت امریکا وانگلیس وبعضی کشورهای اروپایی پیروزمیدان وصالح راهم کنارزده است قطروترکیه راهم ازعربستان جدا کرده وانها به سمت مسکو تمایل پیدا کرده اند مهمترتوانسته بابرجام خودش راتاحدودی ازتحریمها خلاص واسرائیل را محاصره کند وداستان پایتختی هم تماما بنفع او شده است این حرفها بمعنای نداشتن مشگل نیست بلکه مشکلات داخلیست که رژیم رابه سمت بیرون میکشد که همگان ازمشکلات داخلی وبلایای اجتماعی باخبرهستند ومردم هم با گوشت وپوست خود ان رالمس میکنند چون مشخص ومعلوم است اشاره نکردم

پنجم سازمان مجاهدین : درتمام جریانهای سالیان خاورمیانه خودش را باسیاستهای عربستان وامریکا همسو کرده ازتروریسم به نامهای ارتش ازاد درسوریه ؛ عشایر انقلابی درعراق ؛ وتروریسم طالبان وکشورهای متجاوز درجنگ یمن راهم ارتش ملی نامیده ورسما وعملا با اخبارهایی که منتشر میکرد تمام قد درکنارعربستان وامریکا ایستاد ودراین راستا هردروغ وجعل اخباری را انجام وبخورد ملتها داد ودربرابرجنایت علاوه برسکوت درعمل حمایت هم کرد وخاک برچشم ملتها پاشید وهمیشه گفته درداستان اتم رژیم تن به مصالحه نخواهد داد که اشتباه درامده است ارتش ازادیبخش به گل نشسته عراق راازدست داده ودرالبانی هم گرفتاردرون وبیرون است

با همه تفاصیل که مطرح کردم میشود نتایج زیر را ازاین جنگها تا الان گرفت

یک امریکا : درحال ازدست دادن هژمونی وقدرت خود درخاورمیانه است به همین دلیل با علم کردن پایتختی بیت المقدس ماشه جنگ مذهبی راکشیده است که اگر جنگ دربگیرد بازنده اصلی خواهد بود وکارابرقدرتی تمام وجهان که بافروپاشی شوروی تک قطبی شده بود دوباره چند قطبی خواهد شد

دوم عربستان: باشورشهای داخلی وتجزیه روبرو میشود ودیگردرمنطقه حرفی برای زدن ندارد اگرمتحد ویکپارچه هم بماند دیگردرمنطقه کشوردست چندم است

سوم اسرائیل : با محاصره ای که شده هرگونه خطایی که بکند ووارد جنگ شود نابودیش حتمی است وسرزمین یهود دیگرجایی درخاورمیانه نخواهد داشت وکشوربه فلسطینی ها میرسد دیروزخوندم که جزایری نمیدونم چکاره سپاه است گفته بود زرادخانه اسرائیل به فلسطینی ها میرسد

چهارم دولت ایران : طالبان وصدام را نابود کرده درسوریه وعراق یمن ولبنان پیروز شده حماس رامجددا ازان خودش کرده واسرائیل را ازچند جهت محاصره ومورد تهدید بود ونبود قرارداده وعربستان راهم تابه حال درسوریه وعراق ولبنان وقطرشکست داده ودرباتلاق یمن گیرانداخته است ومیشود گفت تا بحال پیروز منطقه است

(این راهم یاد اوری کنم اگرعربستان دریمن شکست بخورد وبخانه بازگردد دیگرمنطقه قبلی نیست واگرامریکا شکست بخورد تحریم که چه عرض کنم رژیم خمینی رابعد چهل سال برسمیت خواهد شناخت دنیای قدرت است) واین حرف اصلی بنده دراین کش وقوس است باید دید که ایا امریکا شکست میخورد یا نه

پنجم سازمان مجاهدین : با توجه به دلایل فوق باید بگویم مجاهدین اصلی ترین بازنده داخلی تحولات خاورمیانه خواهند بود وبرای همیشه ازتاریخ ایران مثل سایر گروها وجریانات محو خواهد شد ودراروپا هم فقط یک نامی رایدک خواهد کشید که نیروها وهوادارانش دریک اتوبوس جا خواهند گرفت ودیگرچه سیاسی چه تشکیلاتی ومهمتر ایدئولوژیک حرفی برای گفتن ندارد واین جریان فکری هم مثل کمونیست نابود ودرمحاق فروخواهد رفت

نتیجه کلی : بازنده بین المللی امریکا ؛ منطقه ای ؛ اسرائیل وعربستان وداخلی مجاهدین خواهند بود وراه حل جلوگیری ازاین داستان بازبرمیگردم سرحرف 30 سال پیش خود که درسه سال گذشته درشبکه های اجتماعی دهها بار نوشتم قیام سراسری مردم ایران راه حل خاورمیانه است ودرغیراینصورت رژیم خمینی برنده منطقه خواهد بود وتثبیت میشود وارایشهای منطقه ازهرنظرگرفتارتحولات خواهد شد

علی شیرزاد : اروپا 06 /01 / 2018