یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات جنايت مجاهدين در حق كادرها با همكاري كميساريا

جنايت مجاهدين در حق كادرها با همكاري كميساريا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

...هيچ يك از اعضاي فرقه زماني كه به الباني مي امدند نميدانستند در چه چاه ويلي در حال فرو رفتن هستند ودر واقع از چاله عراق به باتلاق الباني فرو ميروند انهم با همكاري تام وكامل كميساريايي كه بايد جانب پناهندگان راميگرفت نه طرف ظالم را ،اما متاسفانه دردنيايي كه تنها حرفي كه شنوننده دارد حرف دلاراست...

جنايت مجاهدين در حق كادرها با همكاري كميساريا

هرروز كه ميگذرد ابعاد جنايت وخيانت اين فرقه با اعضا بيشتر وبيشتر بر همه گان روشن ميشود فرقه ايي كه خود را بهترين وپاكترين ميداند اما بلايي برسر نيروهاي خودش اورده كه انها را تبديل به بردگاني كرده است كه در عين بودن در اروپا دريك كشوري باشند كه همانند يك زنداني باشند وامكان هر گونه ازادي عمل انها گرفته شود.

هيچ يك از اعضاي فرقه زماني كه به الباني مي امدند نميدانستند در چه چاه ويلي در حال فرو رفتن هستند ودر واقع از چاله عراق به باتلاق الباني فرو ميروند انهم با همكاري تام وكامل كميساريايي كه بايد جانب پناهندگان راميگرفت نه طرف ظالم را ،اما متاسفانه دردنيايي كه تنها حرفي كه شنوننده دارد حرف دلاراست واين هم چيزي است كه اين فرقه بخوبي دارد وتامين ميشود كما اينكه قبلش از طرف عراق تامين ميشد والان از طرف عربستان بگذريم از پولشويي هايي كه توسط كانونها ومحلهايي كه براي خودش درست كرده وتبديل به يك مافياي بزرگ شده است ودركلن المان بزرگترين محلهاي لباسشويي متعلق به اين گروه است وكارخانه هايي كه دركشورهاي عربي دارد.

اما جنايت اين فرقه وكاري كه با اعضاي خود كرده است وهيچ يك از اعضا از ان با خبر نيستند .

اگر نفرات جدا شده بياد داشته باشند به هيچ يك از انها در حين خارج شدن از عراق پاسپورتهاي موقتي كه براي انه تهيه شده بود به دست انها داده نشدوهمگي را خود كميساريا نگه داشت وتنها به افراد گفته شد كه انها پاسپورت موقت دارند واقعيت اما چه بود.

اين پاسپورتها همگي از طرف صليب داده شده بود وافراد امكان رفتن به هر كشوري در دنياي ازاد را داشتند وبراي اينكه كسي متوجه اين موضوع نشود اين پاسپورتها به انها داده نشد وخود كميساريا نگه داشت واز طرف ديگر اين پاسها همگي مدت دار بودند وبراي سه ماه حداقل قابل استفاده بودند ولي جنايت اين فرقه در همكاري تام وتمام با كميساريا واينكه از انها خواسته شد تا اين پاسها به افراد داده نشود تا بتوانند همگي را طبق دلخواه خود به كشور الباني منتقل كنند تا بتوانند دوباره روي انها اعمال نفوذ داشته باشند والبته همانطور كه  تاريخ ثابت كرده است هيچگاه اين موضوعات در پرده ابهام باقي نخواهد ماند ومدتهاست كه اين ترفند كثيف فرقه روشده واعضا به ان پي برده اند اما متاسفانه در زماني كه ديگر اثري ندارد.

حال بايد از كميساريا پرسيد كه شما اينهم داد از حمايت از بشر ميزنيد به چه حقي وبه چه دليلي دستتان در خون جوانان ايران زمين فرو رفته وايا دلارهايي كه مي گرفتيد ارزش ان را داشت باشد تا روزي بهمراه اين فرقه كثيف در مقابل ملت ايران به كثافتكاريهاي خود اذعان  كنيد وطلب بخشش كنيد ننگ بر شما باد

سعید زمانی 06 /01 / 2018