جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات اقای رجوی قیام رابه انحراف وسرکوب کشاند

اقای رجوی قیام رابه انحراف وسرکوب کشاند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

   

....وقتی درچند روزگذشته قیام مسالمت امیزدرایران شروع شد یک دفعه سروکله اقای رجوی که یکسال ونیم پیش توسط وزیراطلاعات عرعرستان ... کشته ودفن شده بود این بارتوسط بچه سلمان که جای عیسی مسیح را گرفته دربالای قبراقای رجوی ازروح خود درجسم بیجانش دمید واورازنده کرد سه اطلاعیه داد ودوباره چند روزیست نمیدونم کجا رفته واطلاعیه نمیدهد وبجاش سخنگو دراسلو سه روز است فعال شده...   

اقای رجوی قیام رابه انحراف وسرکوب کشاند

همانطورکه قبلا بارها ازسی سال پیش گفتم بنده راه حل ایران رانه درمبارزه مسلحانه بلکه درقیام مسالمت امیز سراسری میدانم چرا ؟

یک :دست به سلاح بردن دست اخوندها رابرای سرکوب بازمیکند وتجربه سالیان همین رانشان داده است قیام مسلحانه شهری با ارتش دارای توپ وتانک فرق دارد که جنگ جبهه ای ونبرد دونیروی نظامی ست وراه هرگونه تروریزم ودخالت بیگانه رامیبندد ولی درقیام مسلحانه شهری راه دخالت بیگانه وتروریزم بازاست

دو: درجنگ جبهه ای نیروی غیرنظامی ومردم استفاده ان رامیبرند چون سازماندهی شده جنگنده ودارای تشکیلات وارتش است که جایگزین ارتش ونیروی نظامی کشورشده وکشورراازفروپاشی حفظ میکند ولی درجنگ مسلحانه شهری کشوربه سمت فروپاشی میرودکه بازراه دخالت بیگانه وتروریزم باز میشودتجربه افغانستان وعراق ولیبی این رابه ما میگوید وتجربه سوریه ویمن میگوید اگه ارتش نبود سوریه ویمن صدپاره میشدند

سه:ایران بدلیل جایگاه استراتژیک سیاسی وجغرافیایی وثروت انبوه ان درجهان ازقدیم دول استعماری وقدرتهای جهان دنبال بلعیدن ان بوده وهستند درجنگ باارتش جلوی انها بسته ودرقیام مسلحانه شهری امکان عرض اندام ودخالت انها باز است

چهار:درارتش تمام نخبگان جامعه وقومها ونژادها حول یک ارتش جمع وخط پیش میرود وسلاح کنترل شده وازدسترس مردم عادی جامعه خارج است ولی درقیام مسلحانه شهری هرکوچه ای ارباب خود رادارد وخط خودش رامیرود قومها وتجزیه طلبان هرقوم بادردست گرفتن سلاح حرف خود رادارند ودراتحاد با کشورهای دیگرکشوررا تکه پاره میکنند یادمون نرفته که معاون نیروی امریکایی درعراق گفته بود بدلیل سلاح درعراق هرمحله ای خود یک دولت است وماهم کاری نمیتوانیم بکنیم ودرواقع هیچ حکومت مرکزی درعراق وجود نداردونتیجه اش رادیدیم

پنج:درجنگ جبهه ای نیروی غیرنظامی کمترین اسیب رامی بیند ولی دراین یکی عکس است دنیای شیرتوشیراست دنیای هرج ومرج است دنیای احزاب است که مثل قارچ اززمین سبز میشوند ونیروی شبه نظامی تشکیل ومستقلا وخودسرانه عمل میکنند که بازتجربه کشورهای یادشده دربالا این رابه ما اثبات میکند وجلوی چشم همگان است اگردرسی سال پیش کسی انرا نمیدید ویا قابل فهم ودرک نبود

با توجه به دلایل فوق بنده تازمانی که ارتش ازادیبخش بود حرفی نداشتم ولی وقتی اتش بس بسته شد وارتش زمین گیرشد بنده رسما همانطورکه قبلا نوشتم گفتم که راه حل ازالان ببعد قیام مسالمت امیز سراسریست

وقتی درچند روزگذشته قیام مسالمت امیزدرایران شروع شد یک دفعه سروکله اقای رجوی که یکسال ونیم پیش توسط وزیراطلاعات عرعرستان (درفیس بوک تعدادی انتقاد کرده بودند که این حرف دمیدن درنژادپرستی وعرب وفارس کردن است خیربه این دلیل است که درهیئت حاکمه هیچ عقل ومنطقی درسیاستهایش دیده نمیشود) کشته ودفن شده بود این بارتوسط بچه سلمان که جای عیسی مسیح را گرفته دربالای قبراقای رجوی ازروح خود درجسم بیجانش دمید واورازنده کرد سه اطلاعیه داد ودوباره چند روزیست نمیدونم کجا رفته واطلاعیه نمیدهد وبجاش سخنگو دراسلو سه روز است فعال شده واین باربجای خمینی پاچه پاسداران سیاسی درخارجه راگرفته ومیگوید امدادرسان خمینی هستند وبه زبان دیگرمیخواهد مثل همیشه کاسه کوزه شکست ورسوایی راگردن انها بی اندازد حال میخواهیم بعد مقدمه به همین موضوع بپردازیم تا ببینیم کی باعث شکست وانحراف قیام شد

ضدیت امریکا وصهیونیزم(چرامیگویم صهیونیزم ونمی گویم اسراییل به این دلیل است که هیئت حاکمه دراسراییل یعنی دارودسته اقای نتانیاهو خلص صهیونیزم هستند ودرعمل هم همین رانشون داده اند هارترین باند یهودیت که دنبال سرزمین موعود یابهتربگم اشغالگری وتسلط برکشورهای دیگراست ) وعربستان برکسی پوشیده نیست وقتی قیام شروع شد این سه کشورواقای رجوی وبچه شاه فعال شده واقای رجوی درپیام سومش گفت جواب اتش اتش است ودیدیم بلافاصله معاون ترامپ درمصاحبه گفت ما تمام توان اقتصادی خود رابکارگرفته وازمردم ایران حمایت میکنیم واگرمردم ایران بخواهند درزمان مناسب وارد میشویم چطوری میخواد واردبشود نگفته ولی بعد بیان اقای رجوی که صحبت ازاتش کرد خودش که ندارد پس اتش امریکا منظورش است یعنی فردا امریکا حرف اقای رجوی راگرفته ومیگوید مردم ایران خواستند ودعوت کردند منهم وارد میشوم وبردن به شورای امنیت هم میخواست زمینه مشروعیت همین ورود رافراهم کند ولی حرف اصلی راهواداران مجاهدین وبچه شاه تیزومشخص می گویند اگه خونده باشید درصفحات اجتماعی پرودعوت ازامریکا واسراییل برای دفاع ازمردم ایران است اقای رجوی وبچه شاه هم غیرمستقیم میگویند وما نمیدانیم کسی که ملت ایران را تحریم وجنایت صدباربدترازاستفاده ازبمب اتم را مرتکب شده وانها راتروریسم وباتوهین انها را گرسنه مینامد درصورتی که عامل گرسنگی همین تحریمها ست وجنگ کره راه میاندازد وملت یمن را باهواپیما وپول عربستان بخاک وخون میکشد وپدرمعنوی خود استیو بنن را چیزدیگری میخواند وکشورسوریه رااشغال وبا قطروترکیه وپاکستان متحدین خودش انطوررفتارمیکند وعربستان بقول خودش دربالاکودتا و نیروی خودش رانشانده است میگوید عربستان مثل گاوشیرده است ما شیرش رامیدوشیم وبعد سرش را میبریم وحق مردم فلسطین رایکجا میبلعد واسم ان راپیش برد صلح شرافتمندانه میشماردمردم وسیاستمداران نزدیک خودش اورامثل بچه ودیوانه میخوانند چطور این احمقهای سیاسی فکرمیکنند که او بفریاد ملت ایران میرسداو درشورای جنایت وسازمان دول میخواهد زمینه الگوی عراق که مجاهدین وشخص رجوی وخانم باشورای دست سازش وبچه شاه عاشق ان هستند را بسازد اگراطراف ایران رانگاه کنیم تماما تروریسم انها راویران ودرحال زندگیست ترامپ میخواهد تروریسم راواردکشورما کند ومردم رابخاک وخون بکشاند وکشور راویران وزمینه ورود خودش را اماده کند مثل سوریه وبعد مدعی مبارزه باتروریسم شود غافل ازاینکه دوران طلایی تک قطبی جهان که بعد فروپاشی شوروی بدست اورده بود تمام شده وبا ورود روسیه وچین جهان دیگردنیای تک قطبی نیست به همین دلیل هم درموضوع فلسطین درسازمان ملل وایران درشورای امنیت شکست سختی خورد مگراینکه خودش مستقلا وبدون جهان وارد شود که امکانش رادارد وباید بهای ان رابپردازد حالا اقایون ازاین جرثومه میخواهند ملت ایران راهم نجات دهد ومنجی شود ملت ایران بافهم همین موضوعات دست ازشورش مدنی وقیام مسالمت امیز کشید وورود اقای رجوی که گفت جواب اتش با اتش است نیروهایی که اتش زدند تنها مونده ودست خامنه ای رابازکرداوهم دست به سرکوب وبگیروببند زد وسرقیام رادرگل فروبرد بله کارشاه ورجوی همین است انها یاری رسانان به حاکمیت دینی هستند ودربزنگاه ها بدادش میرسند ودیگران راپاسداران سیاسی مینامند حال شما بگویید چه کسانی پاسدارسیاسی هستند اخر شاه وخمینی ورجوی درمحتوا یکی هستند

ازبچه شاه سوال کردند راه حل توبرای مردم وایران چیه وچطورمیخواهی تحریمها راازبین ببری گفته این بمن ربط ندارد این کاردولت است من مثل پادشاه بلژیک واسپانیا وهلند وانگلیس هیچ کاره ام پادشاه نمادینم واین دولت ائتلافیست که باید بگوید چکارباید بکند شما رابه خدا ببینید دنبال پادشاهی ودلتنگ کاخ سعد اباد ونیاوران است ایجاد تحریم ودرخواست ازامریکا که تحریم کن کاراوست ولی درشکستن تحریم اوپادشاه ودولت ائتلافی باید بگوید چگونه واین دولت هم که نه وجود خارجی دارد ونه دارش به باراست حرام لقمه کثافت که میگویند یعنی این باباشم که ایران را تک حزبی کرده ومیگفت هرکس خوشش نمیاید ازایران برود بیرون به مسجد شاه میرفت وروزعاشورا لباس سیاه پوشیده درکناربانو فرح میایستاد وتیمسارها هم هرکدام دوتپه گل به هردوشونه چسبونده وپشت سرایشون طبل یا حسین میکوبید واخوندها براش مداحی میکردند وکمر بسته ونظر کرده امام رضا هم بود

اقای رجوی هم که رهبرعقیدتی انروی سکه ولی فقیه است ما نمیگوییم خودش میگفت .چندهزارنفربارها شنیده اند میگفت خمینی گفت انقلاب اسلامی ما گفتیم خیراسلام انقلابی خمینی گفت ولی فقیه ما گفتیم خیر رهبرعقیدتی خمینی گفت شورای نگهبان تماما مردها ونرینه وحشی ما گفتیم خیرشورای رهبری تماما اززنان (انها رامادینه رام مینامید)

خمینی وخامنه ای هم که معرف حضورملت ایران هست ونیازبه یاداوری نیست با گوشت وپوست واستخون دارند لمس میکنند

کارهرسه نابودی مملکت وقدرت طلبی وبرای ماندن ورسیدن به قدرت هرکاری مشروع وسیاست ماکیاولیستی ازاد اخرازهرجا شروع وتمام کنیم هرسه درابتدا وانتها یکی هستند وبهم میرسند دعوای قدرت است وحکومت نه ملت ومردم وایران وسرافرازکردن ملت همانند البرزکوه درجهان انوقت میخواهی دنبال تحریم ملت نباشند خامنه ای باسیاست اتم تحریم درست میکند شاه ورجوی هم برتنورتحریم میکوبند وازامریکا میخواهند ملت راتحریم کند وهرروزبیشترش کنند تمام ارزوی بچه شاه ورجوی این است که ملت ایران مثل ملت بیچاره یمن توسط امریکا وصهیونیزم وعربستان محاصره وراه زمینی ودریایی وهوایی بسته شده حتی یک دانه برنج وارزن هم وارد نشود وتمام دنیا هم ازان حمایت کنند وملت هم گرفتارگرسنگی وفقرووبا وتیفوس وقحطی باشند تاشاید خامنه ای سرنگون وانها به ارزوی خود برسند این یکی میخواهد به کاخ برود وان یکی هم بنیاد علوی یاهمان بنیاد پهلوی خواسته اقای رجویست که اتااق کارش دربنیاد پهلوی باشد بله هشداردادیم که ورود شمایان یعنی سرکوب وجنگ گوش نکردید دیدید سرکوب شد گفتیم بعد سرکوب باید جواب همدستی خود بااخوند وسرکوب رابدهید حال خواسته ما این است ای سرکوب گران وپاسداران سیاسی خمینی یعنی بچه شاه ورجوی بیایید جواب ملت رابدهید به چه دلیل تظاهرات مسالمت امیزملت را بخاک وخون کشیدید وبا ایجادهرج ومرج سرش رادرگل فرو کرده ونگذاشتید حق خود رابگیرند

همین دیروزخوندم گینگریچ دوست خانم رجوی همان که میگفت اگه میدونستم شما اینطوری ازمن استقبال میکنید ازامریکا تا فرانسه راشنا کنان میامدم یعنی ازبس بهش پول داده بودند که نمیدونست چطوری تشکرکند همان که رئیس کنگره بود وبا امضا یک سند ودفاع ازدیکتاتورهای امریکای لاتین چند میلیون انسان راکشت (بنقل ازچافسکی معروفترین پرفسورواندیشمند کنونی امریکا )امده ومیگوید هرکدام ازایرانیها منظورش بچه شاه واقای رجوی وووهستند التزام کتبی وقلبی وعملی به امریکا وعربستان ندهد ما نمیگذاریم درایران به حاکمیت برسد حتی اگرحکومت ایران سرنگون شده باشد حال خود بخوانید این مجمل ووضعیت اشفته ودرهم واوج مزدوری اقایون را وقتی حمایت میشوند تا کجا رفته اند اخه کارشون همینه وطن فروشند شده اند احمد چلبی عراق ونهایتشون هم میشه علاوی وحامد کرزای وقتی خرامریکا ازپل گذشت میفرسته شون سماق مکیدن وغازچرانی

علی شیرزاد:اروپا 09 / 01 / 2018