جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات بازم شکر خوردن زیادی این بار به اسم مسعود رجوی

بازم شکر خوردن زیادی این بار به اسم مسعود رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

.... بدانید با این پیامها چیزی عاید شما نمیشوداز یک طرف پیام های که به اسم رجوی ملعون است همه اش بوی خون و کشتار و خون ریزی است . از طرف دیگر چون مردم ایران هم خوب شما را میشناسند که میگویند ما بین بد و بدتر ، بده بهتر است. پس باید دیگر به قول خودتان کولبارتان را برداید و به خانه پدریتون امریکا بروید و دل خودتان و ان اسیران بدبخت را خوش نکنید و ان شعار مردم را فراموش نکنید که می گوید این غلطا به شما نیامده و باید خفه شید...

بازم شکر خوردن زیادی این بار به اسم مسعود رجوی

در سایت کثیف رجوی متوجه شدم که بازم دنبال خون ریزی و به خاک  خون کشیدن مردم ایران است که دوباره سوء استفاده از یک حرکت صنفی مردم شروع کرده که به دنبال قدرت از دست رفته خودش میگردد یکی نیست بیاید بگوید تو که در هر سر فصلی دنبال این هستی که از اب گل الود ماهی خودت را بگیری که کم نمونه نیست که تو میخواهی مردم را به کشتن بدی بعد هم مفت وارد ایران بشوی از دوران اقای منتظری گرفته تا انتخابات قبلی که با هر شیادی وارد میشدی که ادمها را به جان هم بیندازی و بعد هم مریم قجر امریکای عربستانی تبار وارد میشود و پیام قیام میدهد تو که دیگر باید بروی برای ان مزدور امریکایی که توی سوراخ موش مخفی شده ای  کاری بکنی که بیرون بیاید کدام رهبر انقلاب دم از جنگ میزند و خودش در جای مخفی میشود که حتی اعضای خودش هم خبر ندارند کجا هست از بس ترسو تشریف دارد بعد هم پیام قیام میدهد چرا توی کشتار اشرف در صف جلو نبودی قیمت را یکی دیگر بدهد و تو سوار برخون فیگور انقلابی گری بگیری .

وانگهی اگر راست میگفتی همین پیامت را خودت علنی حرف میزدی کسی که جای تورا پیدا نمی کرد پس خوب دیدی که کار مردم بی حکمت نیست در تلگرام و در اینستا گرام همه برای شما نوشتند که این غلطا به شما نیامده و باید خفه شید

خوب راست میگوید شما که ارزشی برای ادمهای خودتان قائل نیستید تا چه برسد به این که دنبال حرکت صنفی مردم راه بیفتید و پیام قیام بدهید همان بی بی سی هم خوب اشاره کرد که قیام کنندگاه حرفشان چیز دیگری است ولی شما به خیال باطل خودتان این را داشتید میگفتید که دیگر کار تمام شده و در خواب پنبه دانه خودتان قدرت را به دست گرفتید به قول خود ان رجوی می خواهید میخ خود ار بکوبید

اما بدانید با این پیامها چیزی عاید شما نمیشوداز یک طرف پیام های که به اسم رجوی ملعون است همه اش بوی خون و کشتار و خون ریزی است . از طرف دیگر چون مردم ایران هم خوب شما را میشناسند که میگویند ما بین بد و بدتر ، بده بهتر است. پس باید دیگر به قول خودتان کولبارتان را برداید و به خانه پدریتون امریکا بروید و دل خودتان و ان اسیران بدبخت را خوش نکنید و ان شعار مردم را فراموش نکنید که می گوید این غلطا به شما نیامده و باید خفه شید

جدا شده از فرقه البانی سیعد زمانی 2018 / 01 10