دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات رمز وراز یک جمله اقای رجوی

رمز وراز یک جمله اقای رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

... دوروزپیش جواب حرفم راگرفتم که این حرف ازکجا نشات میگیرد جان بولتون این ادمخوارجهانی که سالیان است دنبال حمله نظامی واشغال ایران وتبدیل ایران به افغانستان وعراق ولیبی ویمن است وازکرکسهای جدی کشورامریکاست وشب وروز خواب سوریه ای شدن ایران رامیبیند وباتمام تروریستهای جهان رابطه دارد وانها راتشویق به ورود به ایران میکند تا جنازه های ملت ایران را با نوک وچنگالش دریده وبخورد بایکی ازروزنامه های امریکامصاحبه کرده ودرانجا گفته ما نباید بگذاریم دولت ایران به چهل سالگی برسد عین جمله افای رجوی راتکرارکرده است...

                     رمز وراز یک جمله اقای رجوی

اقای رجوی درپیام شماره 5 گفت نباید گذاشت رژیم خمینی به چهل سالگی برسد

بنده خیلی روی این جمله وخواسته فکرکردم که چطورمیخواهد درعرض یکی دوماه حاکمیت دینی راسرنگون کند درصورتی که اصلا جامعه ایران ازهیچ نظری درحال حاضر؛ وزمان دادن این پیام درحدی نیست که بشود یک درهزاراحتمال سرنگونی دریکی دوماه اینده داد نه تظاهرات تمام ایران رافراگرفته وبقول اقای رجوی که میگفت دراواخرسال57مادربزرگها هم توی خیابون بودند مادربزرگها به خیابون نیامده اند یعنی فراگیروحاکمیت درروزهای پایانی چند روزوهفته نیست ادارات دولتی ونیروی نظامی فرونپاشیده است وراس نظام ومسولین کشوری ولشگری فرارنکرده اند ازطرف دیگه خودش که نیروی نظامی مثل سابق ارتش وتوپ وتانک ندارد که درحمایت ازملت ایران راه افتاده وپیشاپیش باقی مانده ارتش خامنه ای راجاروب کند خودش هم که درالبانی درگیرداخل وبیرون ودورازوطن است پس برچه اصول وبا چه تحلیلی این حرف رامیزند . اول به این نتیجه رسیدم که تبلیغات است وازاشتباهات همیشگی وزمانبندی دادن او سرچشمه میگیرد ویا میخواهد دلداری ودردست رس بودن سرنگونی رابه ملت ایران نشان داده وبه انها امید بدهد وووو

ولی دوروزپیش جواب حرفم راگرفتم که این حرف ازکجا نشات میگیرد جان بولتون این ادمخوارجهانی که سالیان است دنبال حمله نظامی واشغال ایران وتبدیل ایران به افغانستان وعراق ولیبی ویمن است وازکرکسهای جدی کشورامریکاست وشب وروز خواب سوریه ای شدن ایران رامیبیند وباتمام تروریستهای جهان رابطه دارد وانها راتشویق به ورود به ایران میکند تا جنازه های ملت ایران را با نوک وچنگالش دریده وبخورد بایکی ازروزنامه های امریکامصاحبه کرده ودرانجا گفته ما نباید بگذاریم دولت ایران به چهل سالگی برسد عین جمله افای رجوی راتکرارکرده است وجالب است که سایت سازمان مجاهدین هم بااب وتاب ان رانشرداده است اینجا بود که جواب سئوال خودراگرفتم این هماهنگی کجاست ایا بعد پیام اقای رجوی جان بولتون ان راشنیده وخودسرانه تکرارکرده پس چراسایت انها ان رانشرداده است یا اینکه حرف جان بولتون که حرف هیئت حاکمه امریکا رابیان میکندازقبل روی ان صحبت ودرهماهنگی اقای رجوی حرف اورا تکرارومشروعیت دادن به حرفهای اورا زمینه چینی کرده است هرچه که باشد که بنده ازان خبرندارم همسویی این دونفرشک برانگیزاست ونشان ازیک هماهنگی دارد حال میخواهم کمی این را درحد فهم خودم بازکنم

باید یاداوری کنم که بوش درعرشه ناوگان امریکا بعدسرنگونی دولت عراق اعلام کرد که محورشرسوریه وکره شمالی وایران است یعنی باید سرنگون شوندوسازمان مجاهدین هم ازان دفاع کردکه قبلا اشاره کردم ودیدیم که سوریه راباتروریسم کلنگی کردند گرچه دولت اسد داعش راشکست داد وروی کاراست ولی دیگران کشورقبلی که بخواهد درتحولات تاثیرگذارباشد نیست وازبین رفته است یعنی یک ضلع محورشرراازبین بردندومی بینیم که ترامپ یقه کره وایران رابخاطربرنامه های موشکی گرفته ومیگوید ایران علاوه بربرنامه موشکی باید منطقه راهم تحویل بدهد چرا برای این است که میخواهد تهدیدات خود راازبین برده وبعد حمله نظامی خود راانجام ودومحورشردیگررا ازبین برده واین دوکشورراهم کلنگی کند چه مستقیم نظامی وچه غیر مستقیم بوسیله تروریسم ویا دوکره رامتحد ومثل المان شرقی غربی کرده وتهدید دران منطقه راازبین ببرد ولی ایران عکس است تجزیه میکند شقه میکندتاخاورمیانه رادرکنترل خود گرفته وروسیه وچین را هم کنترل کند وابرقدرتی خود را برای مدتهای مدیدی تثبیت ومنطقه راغارت کند که امریکا نیازبه متحد داخلی دارد ولی نه بعنوان متحد بلکه بعنوان مزدورخود مثل بچه سلمان که گینگریچ رئیس سابق کنگره امریکا که دوست صمیمی سازمان مجاهدین است گفت بیتعارف بگویم هرکس درایران تا به امریکا وعربستان تعهد ندهد نمیگذاریم درایران بقدرت برسد حتی اگردولت ایران سرنگون شده باشد یعنی باید بپذیرد که زیردست عربستان وبچه سلمان بشود حال باید پرسید مجاهدین چگونه میخواهند خود راتنظیم کنند واقعیت این است که براساس سیاستهای اعلام شده امریکا مجاهدین باید سرسپردگی خود رااثبات کنند حرفهای اقای رجوی وجان بولتون ویکی شدن جمله همین سرسپردگی را میرساند وقتی هم که اینقدردریمن وسوریه وعراق ازتروریسم عربستان بااسمهای مختلف حمایت میکند عملا زیردست عربستان راهم پذیرفته است ومیگوید من حاضرم وازتروریسم توهم حمایت میکنم یعنی تعهد گفته شده توسط گینگریچ را پذیرفته وبراساس ان عمل میکند به این دلیل حرف مجاهدین وعربستان وامریکا درباره منطقه وایران یکی ست وموشکافی حرف اقای رجوی که میخواهد نگذارد حاکمیت دینی به چهل سالگی برسد این است ببینید عاقبت مجاهدین به کجا رسیده است این همان رهبریست که ازامام امت میخواست ومیگفت جاسوسان امریکا که همان بازداشتیهای سفارت امریکا بود رامحاکمه کنید افشا کنید وتظاهرات برعلیه سفارت راه میانداخت وسرود امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه را پخش میکرد وامروزجمله وخواسته اش با جان بولتون یکیست میگفت چون گروه های ایرانی درفازسیاسی ونظامی چپ روی کردند امروز به راست غلتیده ودرخارجه زندگی میکنند حال ببینید وقضاوت کنید خودش چقدرچپ روی کرده که امروزاینقدربه دامن راست انهم پدربزرگ نیروی راست دردنیا یعنی ترامپ افتاده است ترامپی که دراین یکسال مشخص شده هم نژاد پرست است هم باصد زن رابطه داشته وهم ایرانی ها راتروریسم وافریقا را مستراح میداند خانم رجوی باتعددزوجات مخالف است ولی نمیدانم رابطه اش باترامپی که صدزوجه دارد چگونه شکل گرفته واینقدرهوادارانش ترامپ ترامپ میکنند مخالف ظلم است ولی نمیدانم چطوری مواضعش درباره یمن را توجیح میکند یمنی که تمام جهان الان درحالااعتراض به امریکا وعربستان هستند قبلا میگفت ارتش ملی ما اعتراض کردیم چطوریه ارتش متجاوزعربی ارتش ملی ست ازدوروزپیش نحوه خبرراتعغیرداده ومیگه ارتش ملی حمله کرده وارتش اعتلاف عربی هم ازانها بابمباران حمایت میکند کثافت کاری سیاسی را می بینید اینها چیست ایا همان تعهدی که گینگریچ گفته نیست هرجا دست بگذاریم مجاهدین ومزدوری هاوهماهنگی باامریکا وعربستان دیده میشود این بود موشکافی جمله اقای رجوی وجان بولتون قدیما میگفتند طرف خارکش غول بیابون شده است ولی الان دیده میشود رهبران مجاهدین غول بیابون یعنی ترامپ ودارودسته راسواربرگرده خود کرده وانها رادرسایتها ومجالس خود میچرخانند وباپول عربستان شترسواری وکباب سوسمار ومارمولک تست شده میخورند تا بندگی خود را تماما به اثبات برسانند( اقای رجوی درپیام پنجم نباید گذاشت رژیم به چهل سالگی برسد دوروز بعد جان بولتون درمصاحبه نباید گذاشت رژیم ایران به چهل سالگی برسد ) قضاوت با خواننده ما قضاوت خود راکردیم

علی شیرزاد . اروپا 2018 /01  / 21