دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مسعود رجوی کفتارزنده خوار

مسعود رجوی کفتارزنده خوار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

نوشته است که بنده درتوهم خود راماندلا پنداشته ام خیردرتوهم نیستم وجایگاه خود وماندلا را خوب خوب میدونم کجاست اتفاقا متوهم رهبرعقیدتیست که خود رادرعالم بالاترازهمه میداند وادعای امام زمانی داردومیگوید من فقط به خدا پاسخگو هستم مریم رجوی همیشه میگفت رهبری به بالاترازخودش یعنی خدا پاسخگو ست ومسئولین همین سازمان بارها میگفتند که بما چه مربوط است رهبری چکارمیکند اوباخدای خودش حساب وکتاب دارد حال که ازماندلا نوشته ای وبه بنده ازاصول اوگوشزد کرده ای پس به چند حرفشم گوش بده ماندلا میگوید (رهبران واقعی باید اماده باشندتاهمه چیزخودرافدای ازادی مردمشان کنند )ایا رهبرشما حاضرشد مثل ما اززن وزندگی بگذرد یا حرمسرابازکرد درثانی توکه سنگ ماندلا رابه سینه میزنی ما یادمون نرفته وقتی درسال68 ماندلا به تهران وسرقبرخمینی رفت رهبرعقیدتی هرچه به دهانش امد درنشست سالن اشرف به ماندلا زد واوراکسی خطاب کرد که گند زد همه چیزخود رابه رژیم خمینی فروخت برای یک مشت دلار....

   مسعود رجوی کفتارزنده خوار

دیشب درسایت ایران افشاکرمتعلق به سازمان مجاهدین مطلبی خوندم که شخصی بنام (م صادقی )درباره این جانب نوشته ومرا پادوی خارجه نشین خوانده بود دراین مقاله میخواهم به یاوه های این شخص بی دل وجگروجربزه جواب بدهم

یک:بنده ازسه ماه پیش منتظربودم تا شخص رجوی وارد بشود وغیرمستقیم نوشتم کاری میکنم تا وارد صحنه بشی این کفتارزنده خوارکه مدعی اینه که زن ومرد جنگه نمیدونم چرابعد سه ماه وارد شد شاید دلیلش این باشه که حرفها انقدردرست وواقعی بودکه شهامت پاسخگویی پیدا نمیکرد ودرجایی واردشده که خواستم بیاید وجواب خونها رابدهد زیادی سوزونده است وبافراربجلو وتهمت وزدن پادویی میخواهد اولا دهان مراببندد ودوم میخواهد باشانتاژودجالیت ازدادن پاسخ فرارکند همان کاری که دران خبره وکارکشته است پس بجنگ تابجنگیم تا مردم ایران ببینند چقدرمایه جنگ داری

دو:به این شخص نامعلوم باید گفت اگه دل وجگروجربزه داری نوشته هایت را که تقریبا دوهفته ای میشه شروع کردی را با اسم کامل وواقعی وعکس چاپ کن همین کاری که بنده میکنم (بقول یکی ازدوستانم با مشخصات کامل تنهایی باجهانی درافتادی ) تاببینیم کی هستی چرا نمیکنی چون میدانی که جداشده ها اماده اند تاببینند کی هستی تا ماهیت کثیف وهرزه ات را رونمایی کنند ازاین میترسی حق هم داری ازرهبرعقیدتی به ارث بردی

سه :دراین مدت بنده با احترام مقالاتم رامینوشتم واقا وخانم رجوی وخانمهای شورای رهبری یاد میکردم یکی ازدوستانم دلیل راپرسید گفتم تازمانی که بمن مارک نزده به اصول خود پایبندم اگرشروع کرد زمان شستن او فرارسیده است پس ازاین ببعد دیگررابطه ها فرق میکند

چهار:به زنان شورای شکنجه (شورای رهبری مجاهدین )باید گفت چرا مطالبتون رابانام ت کلثوم ننه وج خاله سکینه ون صغرابگم ود عمه رقیه وخ بلقیس باجی مینویسید خب مثل ادم اسم خود رانوشته وعکس خود راهم ضمیمه کنید اینجا که جهان ازاد است ازچی میترسید هیچ چیزازخود ازادی ترس دارید برای همین درپنهان وبستن چفیه عربی جلو چشمان وصورت کارمیکنید من که بودم حداقل روسری داشتید ولباس اسلامی میپوشیدید صورتتون بازبود نکنه درالبانی صورت هایتون رابرای حفظ حقوق وشان وکرامت زنان مجاهد مثل دختران زینب خمینی پوشونده اید

برویم سراصل مطلب

ایشان نوشته است که بنده درتوهم خود راماندلا پنداشته ام خیردرتوهم نیستم وجایگاه خود وماندلا را خوب خوب میدونم کجاست اتفاقا متوهم رهبرعقیدتیست که خود رادرعالم بالاترازهمه میداند وادعای امام زمانی داردومیگوید من فقط به خدا پاسخگو هستم مریم رجوی همیشه میگفت رهبری به بالاترازخودش یعنی خدا پاسخگو ست ومسئولین همین سازمان بارها میگفتند که بما چه مربوط است رهبری چکارمیکند اوباخدای خودش حساب وکتاب دارد حال که ازماندلا نوشته ای وبه بنده ازاصول اوگوشزد کرده ای پس به چند حرفشم گوش بده ماندلا میگوید (رهبران واقعی باید اماده باشندتاهمه چیزخودرافدای ازادی مردمشان کنند )ایا رهبرشما حاضرشد مثل ما اززن وزندگی بگذرد یا حرمسرابازکرد درثانی توکه سنگ ماندلا رابه سینه میزنی ما یادمون نرفته وقتی درسال68 ماندلا به تهران وسرقبرخمینی رفت رهبرعقیدتی هرچه به دهانش امد درنشست سالن اشرف به ماندلا زد واوراکسی خطاب کرد که گند زد همه چیزخود رابه رژیم خمینی فروخت برای یک مشت دلارحالا ماندلا اخ برای ما ماندلا دوست وسینه چاک اوشده است وقاحت ودریدگی برای کسی که تورانمیشناسد خوب است ولی ماکه تورامیشناسیم پیش قاضی ملق بازی نکن بدجوری باکله میکوبیمت زمین میگوید چرا گفته ام مسالمت امیزهمانطورکه قبلا نوشتم وبارها درسه سال گذشته یاد اوری کردم وبعد عملیات فروغ هم برای رجوی نوشتم راه حل ایران قیام سراسری ومسالمت امیزاست دراین سی سال لالمونه گرفته بودی یک دفعه که پای حسابرسی راپیش کشیدم وخواستارجواب شدم تخم کبوترخورده زبانت باز شد برای ما ممنوع است ومزدور وپادویی کردن است ولی برای خودت که رئیس سیاست خارجی شما محدثین دربرابر سوال خبرنگارکه میپرسد چگونه میخواهید خمینی راسرنگون کنید میگوید مطلقا مسالمت امیزوروی انهم تاکید میکند خوب است

https://www.facebook.com/natgeotvUS/videos/10154772260976005/

( مایکل ور خبرنگار سی ان ان ، محمد سید محدثین ، سرو ناز چیت ساز ، از دموکراسی صحبت می کند)

نامه نوشتن قاسملو وبنی صدربرای خمینی اخ ولی نامه نگاری ودرخواست ملتمسانه ازشورای خبرگان رژیم توسط رجوی کفتارزنده خواربه به است سوزش ازانجاست که بنده انگشت روی خط وخطوط سیاسی واستراتژیک گذاشتم که نشات گرفته ازمزدوری برای امریکا وعربستان است هم نقش گرگ ودریدن رابازی میکند وهم نقش کفتاررا انهم باچنگالهای خونینش زنده خواری میکند تا پولی بکف ارد ودرخفا ببلعد وقیمت ان راهم باید ملت سوریه وعراق ویمن وایران بدهند به ستارخان گفتند مزدورجواب داد اگرمن مزدورم حداقل مزدورایرانی هستم مثل شما مزدورخارجی نیستم

علی شیرزاد :اروپا 22 / 01 /2018