دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات همايش همبستگي با سيرك مريم قجر در کلیسا تیرانا

همايش همبستگي با سيرك مريم قجر در کلیسا تیرانا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
کلیسا

(کلیسای بزرک شهر تیرانا در البانی )

فرقه چونكه اوضاع را خراب ديده ودرليستتروریستی دولت البانی قرار گرفته است . براي اينكه از قافله عقب نماند با مزدوران حقوق بگير خودش يك كنسرتي در بزرگترين كليساي شهر برگزار كرده كه در اين كليسا تعدادي از فاسدين آلباني وتعدادي هم از خبرنگارها را دعوت كرده بودند . اين را هم بگويم طبق شنيده ها از يك خبرنگار او ميگفت كه من هم وتعدادي را هم دعوت كرده بودند ولي از ترس واينكه اين سازمان تروريستي است وانگ وبرچسبي بهشان نخورد نرفته اند .

همايش همبستگي با سيرك مريم قجر در کلیسا تیرانا

بعد از اينكه سازمان حقوق بشري آلباني اين فرقه مخوف را به ليست تروريستي اضافه كرد وگفته شد كه اين فرقه بخاطر كارهايي كه كرده وميكند افراطي وتروريست است . بعد از اين همه تلاش تازه فهميدند كه اين فرقه سكت است كو گوش شنوا سالها ما به اين دولت مردان آلباني ميگفتيم كه بابا ما سالها از خود اينها بوديم و از درون این فرقه فرار کردیم ، مگر كسي باور ميكرد تا بعد از سالها مردم ودولت آلباني بفهمد كه اينها نه بهتر بلكه بدتر از گذشته عمل ميكنند قبلا آدمها را به كشتن ميدادند والان آدمها را نه كه ميكشند ولي به تدريج در اين دنياي متمدن زجر ميدهند كه طرف روزانه از خدا طلب مرگ ميكند . امروز فهميدم كه اين فرقه چونكه اوضاع را خراب ديده ودرليستتروریستی دولت البانی قرار گرفته است . براي اينكه از قافله عقب نماند با مزدوران حقوق بگير خودش يك كنسرتي در بزرگترين كليساي شهر برگزار كرده كه در اين كليسا تعدادي از فاسدين آلباني وتعدادي هم از خبرنگارها را دعوت كرده بودند . اين را هم بگويم طبق شنيده ها از يك خبرنگار او ميگفت كه من هم وتعدادي را هم دعوت كرده بودند ولي از ترس واينكه اين سازمان تروريستي است وانگ وبرچسبي بهشان نخورد نرفته اند . در صورتي كه خبرنگارها اين موضوعات را از دست نميدهند ودر اين كارها شركت ميكنند حتي مخالف فرقه هم باشد ولي چون فرقه با تطميع وارعاب آنها را ميترساند كه عليه دولت ايران وبه نفع خودشان مطالبي بنويسند اين خبرنگاران قيد هر ارتباطي را با اين افراط گراها ميزند بله درست است كه تعداد انگشت شماري فاسد در اين جاها شركت ميكنند ولي تعدادي هم آدم شريف آلبانيايي پيدا ميشوند كه قيد پول وامكانات ديگر فرقه را بزنند وشركت نكنند حال اين را ميپرسم اي فرقه پوسيده ومريم قجر به نظرت حس نكردي در يك جايي كه مقدس است پاي كثيفت را ميگذاري وسيرك برگزار ميكني آيا همين كارها را در عراق انجام نميدادي و فتنه انگيزي نميكردي دوباره ميخواهي اينجا عراق ديگري درست كني خوب بايد واقعيت را قبول كني كه هنوز در دنياي امروزي سكت وعقب مانده باقي ماندي علتش هم آن انقلاب قرون وسطي خودت است بايد به تو بگويم كه ما نفرات به مردم آلباني در هركجا خواهيم گفت كه اين فرقه زير سرش فتنه اي دارد اي خاك بر سرت كه ميخواهي بعد از اينكه متهم به تروريست شدي نميخواهي از قافله عقب بماني ولي اين را بدان كه مردم آلباني مردم با تمدني هستند وتمام زير وبم دستگاه كثيف شما را ميدانند وحتي اين رابگويم كه بابا به خودتان بياييد اين حتي مصرف داخلي براي خودتان هم ندارد همين نفراتي كه در داخل شما هستند هر هفته به ما ميگويند كه خوشا بحالتان كه رفتيد از اين فرقه راحت شديد وروزي هم ما خودمان را نجات ميدهيم بله چه در كليسا چه در مساجد وچه در هر كوچه وخيابان وهر كجا مراسمي برگزار كنيد آن را بر سر شما خراب خواهيم كرد درود برهمه جدا شدگان که ماهیت تروریستی این فرقه را در هر کوی و برزنی افشا می کنند

سعید زمانی نجات يافته تيرانا آلباني 29 / 01 /2018