دوشنبه, 29 مرداد 1397

آخرین بروز رسانی: 08:05:53 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دو جنسه ها دردرون مجاهدین چه کسانی هستند

دو جنسه ها دردرون مجاهدین چه کسانی هستند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

پس ما با سه تیره دردرون مجاهدین روبرو هستیم که نمودارتشکیلاتی درزیر اورده میشود

درراس کفتارزنده خوار وهمردیف او پلنگ صورتی

مادینه های رام که درراس ان شورای شکنجه قرارداردوتعدادی هم شکنجه گرند

نرینه های وحشی یا مردها که پاک کننده ها وادمکشان وشکنجه گران از توی انها بیرون امد

دو جنسه ها که معلوم نیست نرینه هستند یا مادینه

 

                 دو جنسه ها دردرون مجاهدین چه کسانی هستند

زمانی که ما بودیم درون مجاهدین دوتیره بود

یک : مردها که مسعود رجوی کفتارزنده خوارانها رانرینه های وحشی نام گذاری کرده بود مردها که فقط درذهنهای خود چیزهایی داشتند ویا به ذهنشان میزد نرینه های وحشی بودندبرایم این سئوال بود ما که نرینه وحشی هستیم کفتارزنده خوارکه خودش سه بارازدواج کرده وهزارزن مجاهد بقول خودش ناموس ودرحریم او هستند وخود راوقف او کرده اند وباطلاق با او ازدواج کرده اند وبقول معروف حرمسرا باز کرده است چه نرینه ایست تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که او فقط کفتارزنده خواراست ازمیان همین نرینگان وحشی که وحشی گری رابه حد رسانده بودند یه تعدادی پاک کننده بودند که کارشان شکنجه وکشتن وسربه نیست کردن اعضای ناراضی ونگون بخت بود

دو: زنها که اسم انها را مادینه های رام گذاشته بود ودرراس انها مریم رجوی بود که کارش درست کردن حرمسرا وراست وریست کردن مشکلات حرمسرا بود مثل ملکه ناصرالدین شاه حقم داشت چون رگ وریشه او هم ازخندان قاجاریه است واسم خودش هم مریم قجر عضدانلوست اسم این مادینه رام را که کارش بارام بودن هیچ ارتباطی نداشت را بنده پلنگ صورتی گذاشته بودم چون صورتی میپوشد وهرکاری میکند مثل پلنگ صورتی سرش به دیوارمیخورد ازمیان همین مادینه ها گروهی بودند بنام شورای رهبری که کارشون ابداع شکنجه های روحی وروانی وجسمی اعضا بود که اسم اینها راهم گذاشته بودم شورای شکنجه

حالا که ازعراق خارج شده اند درصفحات اجتماعی تعدادی با اسمها ی قلابی ویا با م صادقی ویا ن فلان ود بهمان مطلب مینویسند انهم بدون عکس وهویت واقعی چون معلوم نیست ونمیتوانیم تشخیص بدهیم که م صادقی محمد صادقیست یا منیره صادقی ن ود وخ مرد هستند وجزء نرینه های وحشی یا زن هستند جزء مادینه های رام درنتیجه تنها اسمی که روی انها میشود گذاشت که درهرجنسی که بودند صدق کند اسم انها راازاین ببعد دوجنسه ها میگذاریم البته دوجنسه بودن اگرمادرزادی وفیزیکی باشد هیج اشکالی ندارد وانها مثل بقیه انسان هستند وازتمامی حق وحقوق انسانی برخورداروباید هم باشند وهیچ کس هم حق کوچکترین اهانت ویا دید منفی به انها راندارد ولی وقتی به سیاست وپوشوندن جنسیت برمیگردد برای تسهیل درشناحت انها رابه این اسم میخوانیم وما هم مقصر نیستیم خودشون میخواهند اینطورباشند وقتی اسم واقعی وعکس خود راهمراه مطالبشون منتشر کردند میروند به تیره وجنس خودشون واز این تیره خارج میشوند وپرونده انها بسته میشود دیگربخودشون برمیگرده که کی بخواهند پرونده انها بسته ودرجای واقعی خود قراربگیرند

پس ما با سه تیره دردرون مجاهدین روبرو هستیم که نمودارتشکیلاتی درزیر اورده میشود

درراس کفتارزنده خوار وهمردیف او پلنگ صورتی

مادینه های رام که درراس ان شورای شکنجه قرارداردوتعدادی هم شکنجه گرند

نرینه های وحشی یا مردها که پاک کننده ها وادمکشان وشکنجه گران از توی انها بیرون امد

دو جنسه ها که معلوم نیست نرینه هستند یا مادینه

علی شیرزاد:اروپا 29 /01 / 2018