یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دوجایی خوری سازمان مجاهدین (وگربه ای که نعره شیرمیکشد)

دوجایی خوری سازمان مجاهدین (وگربه ای که نعره شیرمیکشد)

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
IMG-20180129-WA0004
علی شیزاد
IMG-20180129-WA0004

رفراندوم بعنوان خواسته نهایی ؛ ازورود افراد فرصت طلب وخشونت گرا به صفوف خودجلوگیری کنید انها توسط حکومت سازماندهی میشوند ؛خواهان پرهیزازخشونت شده ؛ خشونت ومرگ را میراث نظام ولایی خونده وگفته ازشعارهایتون پاک کنید ؛ خواهان اعتراض واعتصاب شده است...

        دوجایی خوری سازمان مجاهدین

        (وگربه ای که نعره شیرمیکشد)

درمقالات قبلی گفتیم که جنگ شهری بدلیل شرایط کنونی وسیاستهای جهانی باعث تروریسم وجنگ داخلی وتجزیه کشورمیشود وازسازمان مجاهدین هم خواستیم واردنشده وبگذارد قیام مسالمت امیز به راه خودش ادامه بدهد وگفتیم ورود تو باعث سرکوب شده وباید جوابگوی ان باشی بدلیل همین مواضع ودفاع ازقیام مسالمت امیزکه بنده ازسال67رسما خواهان ان بودم وقبلا اشاره کردم سازمان مجاهدین بنده را پادوی وزارت اطلاعات نامید وگفت چرا ازجنگ شهری ومسلحانه حمایت نکرده ورودرروی انها ایستادم وکفتارزنده خوارمسعود رجوی اتش اتش کرد حال میخواهم دراین مقاله به یکی ازدوجایی خوری های انها بپردازم

سازمان مجاهدین ازهمان سالهای 58 وقبل ازان با اقای محمد ملکی رابطه داشت که کاری باان نداریم ودراین سالها هم درمقاطع مختلف ازاقای ملکی حمایت واطلاعیه ها وحرفهای اوراپخش میکرد درداستان قیام اخیرهم همین کاررادرسایتها وتلویزیون وتوسط هوادارانش انجام داده وکلی روی ان سوارشده .حال اطلاعیه اقای ملکی را مرور کنید....

می بینید که اطلاعیه روی چند محورتاکید کرده

رفراندوم بعنوان خواسته نهایی ؛ ازورود افراد فرصت طلب وخشونت گرا به صفوف خودجلوگیری کنید انها توسط حکومت سازماندهی میشوند ؛خواهان پرهیزازخشونت شده ؛ خشونت ومرگ را میراث نظام ولایی خونده وگفته ازشعارهایتون پاک کنید ؛ خواهان اعتراض واعتصاب شده است

بنده روی حرفهای اقای ملکی نه بدلیل قبول داشتن یا نداشتن انگشت گذاشتم بلکه به این دلیل است که نشان بدهم حرف اقای ملکی درجریان تظاهرات چی بود وخواستارچیست می بینید اطلاعیه درست رودرروی اتش اتش مسعود رجوی وسازمانش است بعد این اطلاعیه مجاهدین خفه خون گرفته اند ودیگردرسایتها وتلویزیون وهوادارانش ازملکی خبری نیست واو راحلوا حلوا نمیکنند تا جایی که منافع ایجاد میکند ازنام وشهرت او استفاده میکند تاانجایی که دیدگاه رسما رودررو نشده ولی وقتی رودررو میشود سکوت اختیارمیکند چون دیگرنمیتواند اقای ملکی را پادوی وزارت بخواند ضررمیکند میخواست دراین داستان مثل همیشه هم اتش رابگوید وهم ازملکی استفاده کند او هم بادادن اطلاعیه راه دوجایی خوری رابسته است حال باید سئوال کرد توکه مخالف مسالمت امیزی وطرفداران ان را پادوی وزارت میخوانی وازاتش دفاع میکنی چرادراینجا لالی اگه راست میگویی بیا دراینجا هم موضع بگیروبگو نظرت درباره اطلاعیه بقول خودت دوست وهمسنگروهمرزم قدیم چیست او که توراخشونت گرا وسازماندهی ازطرف رژیم خواند وگفت کارتو میراث نطام ولایی ست دریک جمله گفت تو هم مثل خمینی هستی چراسکوتی متوجه معانی حرفها نشدی واینقدرخنگ وابله تشریف داری یا باسکوت میخواهی درفردا روزی یک حرفش راچسبیده وروی ان سواروچیزی بخوری کدام است که پلها را خراب نمیکنی واقعیت این است که دوجایی وچند جایی خوری کارهمیشگی اوست واین هم نشان ازسیاست ترس وبزدلی ست درجنگ وقدرت فراردرسوراخ موش ونصب پرچم سفید وتسلیم درهمه جا ودرنبود قدرت طرف مقابل پلنگ صورتی میشود درهرحالتی یک جایی یاچند جایی خوری نعره هایش ازدهان گربه ای بیرون میاید که ادای شیردرمیاورد

علی شیرزاد ارپا 2018 / 02 / 03