یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات سرنگونی صدام وگرفتارشدن مجاهدین

سرنگونی صدام وگرفتارشدن مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

کفتاردرنشست گفت هرکاری کردم صاحبخانه حاضرنشد اجازه دهد ما به سمت ایران حرکت کنیم که بعد ازنشست گزارشی برای مسئولم نوشتم که ما یکسال پیش نوشتیم که این دوکشورهرگزواردجنگ نخواهند شد ولی گوش شنوایی پیدا نشد ودهانها برعلیه ما بازشد این همه قیمت که دادیم برای چی بود....

                           سرنگونی صدام وگرفتارشدن مجاهدین

دراین سلسله مقالات میخواهیم نگاهی به اوضاع ازسال 80 ببعد بیاندازیم ونمیدونم چند مقاله میشود وسعی میکنم درخلاصه ترین شکل توضیح بدهم

سال هشتاد با زدن هشتاد موشک به قرارگاهها ما درعراق شروع شد وکفتارزنده خواربدنبال صدام وراه اندازی جنگ دوید وصدام به دلایلی که قبلا گفتم حاضربه جنگ نشد که کفتاردرنشست گفت هرکاری کردم صاحبخانه حاضرنشد اجازه دهد ما به سمت ایران حرکت کنیم که بعد ازنشست گزارشی برای مسئولم نوشتم که ما یکسال پیش نوشتیم که این دوکشورهرگزواردجنگ نخواهند شد ولی گوش شنوایی پیدا نشد ودهانها برعلیه ما بازشد این همه قیمت که دادیم برای چی بود چه کسی باید جوابگوی ان باشد که بعدا دهها بارسئوال کردیم وجوابی نشنیدیم ویک نفرباشهامت پیدا نکردیم که بگوید این همه قربانی وصرف صدها هزارساعت انرژی کجا رفت درصورتی که ازقبل باهرتحلیلی غلط بودن تحلیل ومسیرواضح وروشن بود

درسال هشتاد امریکا اقدامات سیاسی رادرمجامع بین المللی برعلیه عراق شروع کرد وازطرف دیگراقدام به اوردن یکی یکی ناوگانهای جنگی به منطقه کرد ازنحوه ورود معلوم بود که قصد حمله وسرنگونی دارد درسال 81امریکا با اتحاد سی کشورعراق را ازهمه طرف محاصره وتمام منطقه راپرازناوگان وهواپیما سلاح کردند دراوایل سال 81بعد ازهفت سال دوباره بخاطرمنافع مردم وسازمان ازتعهدی که برای خودم گذاشته بودم وبه مسئولین سازمان هم ده ها بارگفته بودم وبه جواب درخواستها برای نوشتن گزارش برای کفتارجواب رد داده بودم دوباره تعهد خود رازیرپا گذاشته وبرای مسعود رجوی گزارشی نوشتم واوضاع راشرح داده واینده رانوشته ودوراه حل جلو پای اوگذاشتم که به چند محوران اشاره میکنم

یک :کارصدام تمام است وسرنگونی او حتمی ست اوحاضراست باامریکا بجنگد ولی همانطورکه قبلا برای شما نوشتم حاضرنبود ونیست که با رژیم بجنگد

دو:او اشتباه میکند وفکرمیکند که ازاین جنگ پیروزبیرون میایداگه طبق گفته شما درنشست دلش رابه هفت میلیون عراقی خوش کرده کاملا اشتباه است

سه:به امریکا نباید اعتماد کرد وبه هیچ قانون بین المللی پایبند نیست اینکه ادرس ونقشه قرارگاهها رابه مجامع بین المللی وخود امریکا داده اید باعث نمیشود که امریکا به ما حمله نکند تازمانی که صدام سرنگون نشده باما کاری ندارد ولی اولین روزی که صدام سرنگون شود ما موردبمبارانهای امریکا قرارخواهیم گرفت شک نکنید

چهار:صدام سرنگون شود دربهترین شرایط عراق پنجاه پنجاه خواهد شد اگرصددرصد ان رارژیم خمینی ازامریکا نگیرد که دراین صورت امان مارابریده وهرروزیک توطئه برعلیه ما راه خواهد انداخت ونخواهد گذاشت ابخوش ازگلوی ما پایین برود وقطعا ماراازعراق اخراج خواهد کرد

پنج:دلخوش کردن به مجامع بین المللی اشتباه است چون این امریکاست نه مجامع مستقل وبه فکرملتها ومظلومین

شش:ما دوراه حل داریم یک زودترخارج شدن ازعراق همانطورکه درسرفصل بعد فروغ نوشتم وکارسیاسی کردن درخارجه واگراین راهم قبول ندارید دومین راه حل حمله به ایران درهمان روزهای اولیه جنگ است که امریکا دران زمان به ما حمله نخواهد کرد اگرنرویم راه بسته میشود

که رجوی امده ودریکی ازنشستهای عمومی جواب بنده رااینطورداد کسی که میگوید عراق پنجاه پنجاه میشود کشک می گوید مزخرفات است جفنگیات میبافد قوانین بین المللی راکسی نمیتواند زیرپا بگذارد امریکا این همه خرج نمیکند که عراق راتحویل رژیم بدهد درثانی عراق اماده جنگ است وعزت ابراهیم خودش بمن گفت اخ مسعود ما هفت میلیون نفررامسلح کردیم وتصمیم داریم جلوی دروازه بغداد پانصد هزارامریکایی بکشیم واگرامریکا به اشرف حمله ویا مارابمباران کند جواب خواهیم داد خواهیم جنگید اگرکسانی میخواهند برون خارجه وترسیدن ویا نمیخواهند بجنگند ندامت نامه نوشته ودرجای امن نگهداری شوند تا جنگ یکسره شود

می بینید جواب تک تک بندهای نوشته مرا دران نشست داد منهم فقط دردلم خندیدم وگفتم مثل گذشته صبر میکنیم ببینیم حرف کی درست درمیاید که بعد جنگ بمدت دوازده سال جواب حرفهایم راخواستم ودرستی انها رایاد اوری کردم ولی برای نمونه یک ادم باشهامت پیدا نکردم بیاید وبگوید حرف چیست وتودرست گفتی همش باسکوت برگزارشد چون درست بودند واثبات شده بود بلاخره امریکا صدام راسرنگون وما رابمباران وکلی کشته ومجروح ومعلول روی دست کفتارزده خوارگذاشت ما فعلا دربیابونها هستیم( اینکه عراق چرا وارد این جنگ شد ویا تحلیل رجوی ازکجا نشات میگرفت مقاله دیگری را میطلبد که اشاراتی درسلسله مقالات نظم نوین جهانی کردم وفکرمیکنم نیازبه نوشتن نباشد ).....ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا2018 /02 /06