دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات جنگ وخلع سلاح مجاهدین

جنگ وخلع سلاح مجاهدین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق اب وگل داریم وبغداد یکی ازاهداف است یعنی بغداد را تسخیرمیکنیم...

                         جنگ وخلع سلاح مجاهدین

قبل ازهرچیزیاد اوری کنم درمقاله قبلی یکی ازمحورهایی که برای مسعود رجوی نوشتم جمع کردن ما وخلع سلاح بود که فراموش کردم درمقاله قبلی بنویسم دراین جا یاداوری میکنم

ما به بیابونهای عراق رفتیم ما درقسمت نفت شهرایران بودیم یاداوری کنم که رجوی خودش گفت ما تمامی اطلاعات قرارگاهها ومحلهای استقراررابه مجامع بین المللی وامریکا دادیم که بدونند واشتباهی بمباران نکنند . یک حرف دیگردربرابرسئوال یک نفردرنشست رجوی داد گفت اگرامریکا به اشرف موشک زد یعنی اعلان جنگ وما جواب میدهیم ودوم اگراگردولت عراق سرنگون شد ما دراینجا حق اب وگل داریم وبغداد یکی ازاهداف است یعنی بغداد را تسخیرمیکنیم (این حرفها درهمان نشست هم معلوم بود قمپزدرکردن است وکشکیاتی بیش نبود )جنگ شروع شد وعراق توانست 21روزدوام بیاورد چه داستانها وچه فرارها وچه خیانتهایی ازطرف مقامات عراق بود بگذریم چون برنامه ما بررسی عراق نیست بنده رادیو داشتم واخبارها راگوش میکردم وخبرسرنگونی دولت عراق راتمامی خبرگزاریها مخابره کردند ولی ازطرف سازمان هیچ خبری ندادند وملت رادربی خبری واینکه دولت دربرابرامریکا درحال جنگ است نگه داشتند ازانجایی که قبلا نوشته بودم که بعدسرنگونی نوبت بمباران ماست درانتظاربمباران بودم که همانطورکه قبلا نوشتم دستورنصب پرچم سفید وتسلیم روی وسایل جنگ وغیرجنگی امد وپرچمها نصب شد ولی چندروزبعد بمبارانها توسط امریکا شروع شد وما رابمباران سنگین کردند که خودش داستانهائیست بعد بمباران یک روز درلابلای درختها نشسته بودیم که امریکا جلو ما هلی برد ونیرووتانک پیاده کرد اکیپی که بودیم باهم بحث کردیم که داستان چیست یکی که ازقسمت سیاسی ومدعی بود والان کارش فحش ودشنام به دیگران است گفت امده اند بروند بغداد برای جنگ گفتم بابا دولت عراق دوهفته است سرنگون شده چی میگی اینها امده اند جلو مارابگیرند که به ایران حمله نکنیم وحرف اصلی رابدلیل اینکه نفرات پایین بودند نگفتم بحث تمام شد اورا کناری صدا زدم گفتم تو چگونه سیاسی هستی تحلیل میکنی اینها امده اند ما راجمع اوری وبه اشرف ببرند وبعد هم خلع سلاح درپیشه رگ گردنش شد به اندازه لوله نفت که بگذریم امیدوارم این نوشته رابخونه وازفحش ودشنام وغیرت خروسی دست برداره ازیک طرف بمبارانها وازطرف دیگرحمله وغارت همه چیزتوسط مردم عراق روزگارغریبی بود به شیوخ که شکمهایشون ازپول مجاهدین پرشد وگنده شده بود دستورغارت اموال رادادند وتعدادی راکشتند ازمیزان خرابی وبمبارانها خبرنداشتیم تا اینکه ما با اسکورت امریکایی ها به قرارگاههایمان برگشتیم وسلاحها را جمع ودرمقرسپاه دوم سابق عراق جمع کردند وهمه ما به اشرف منتقل شدیم ودراین مدت ازمیزان بمبارانها خبردارشدیم قرارگاه ما که ساختمان هاش تماما ضد بمب ودرزیرزمین بود همه نابود شده بود نفرات راازاشرف تا مدتها جمع کرده وبرای سرویس زره پوشها میبردند وبه نفرات دلداری داده وزمینه خلع سلاح رادراذهان اماده میکردند بنده برای سرویس وتمیزکردن سلاح ها نمیرفتم یک روزمراصدازده گفتند چرا نمیری گفتم برای چی برم وقتم راصرف وهدربدهم سلاح ها را تمیزوبه امریکایی ها تحویل بدهم هرگزنمیرم قبل ازجنگ نوشته وگفته ام خلع سلاح درپیشه یک روزمراصدا زده وگفتند تو درپیش بقیه گفته ای خلع سلاح میشویم درحال زهروسم پاشی برعلیه سازمان هستی درصورتی که این مسایل راپیش هیچ نفری نمیکردم فقط رسما گزارش مینوشتم گفتم نفراتی که پیش انها گفتم وکسانی که چنین گزارشی نوشتن رابیاورید درجمع ببینیم کجا گفتم دیدند اینطوری گفتم جواب دادند نیازنیست فقط خواستیم بدونی که پیش کسی نباید حرف بزنی یعنی تهدید وبستن زبان منهم گفتم با این شیوه ها بجایی نمیرسید دوروزدیگرکه سلاح ها رابدهید شرمندگی بخاطرهمین برخورد امروزتون براتون خواهد موند درنهایت گفتند که سلاح ها راتحویل بدهید وخلع سلاح شدیم کسی که میگفت سلاح شرافت مجاهد است سلاح راداد یعنی شرافت را فروخت برای حفظ خود حقم داشت چون نابودش میکردند وبرای همیشه ازصحنه حذف میشد که دلیلش خط غلط موندن درعراق رارفت وشرایط بعد ازفروغ رادرک نکرد تسلیم راپذیرفت وزدوبند راباامریکا کرد که هنوزادامه دارد برای اینکه ازبس چپ روی کرد تادرنهایت تماما بدام امریکا افتاد خلع سلاح همان ووارفتن ومردن نیروها همان وفراروجدایی تا هفتصد نفر؛ اگرکمی ازتشکیلات مونده بود بعد خلع سلاح برای همیشه تشکیلات روح وروان راازدست داد بخاطرحرفهای قبلی وعملهای بعدی رهبری وپرچم تسلیم ودادن سلاح انهم به امریکا تشکیلات ازنظرایدئولوژیک ازبین رفت ونتیجه عملهای امروز وفروپاشی راباید درمسایلی که مطرح کردم جستجو کرد لیبرتی والبانی زمینه سرعت ونمود عینی فروپاشی را عیان میکنه نه اینکه البانی باعث فروپاشی ست البانی نقش کاتالیزورداره یعنی پدیده مسیر کمی راطی کرده ودرالبانی پدیده جهش خود راکه جدایی باشد نشان میدهد ...ادامه دارد

علی شیرزاد :اروپا 21/02/2018