دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات چرا مریم رجوی برای غوطه شرقی اطلاعیه داد

چرا مریم رجوی برای غوطه شرقی اطلاعیه داد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

شرافت وایدئولوژی که مریم رجوی دارد ازهمه بدترخواهان تحریم واستفاده ازسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم برای ملت ایران هم هست ومیخواهد زنان ایران راهم مثل زنان سایرکشورها ببیند عجب مدافع حقوق زنانی باید گفت اوهم مثل خانم هیلی وترازمی صدبارنرینه وحشی ترازشوهرش مسعود رجویست....

             چرا مریم رجوی برای غوطه شرقی اطلاعیه داد

زمانی که دولت سوریه اراده کرده تا تروریسم رادرغوطه شرقی نابود کند سروصدای جهانی برعلیه دولت سوریه بلند شده است مریم رجوی هم بیاد مردم غوطه افتاده واطلاعیه داده وازجهان خواسته که برعلیه دولت سوریه اقدام کنندواراده حقوق بشریش گل کرده است همین مریم رجوی که دربرابرکشتارونابودی ملت افغانستان ولیبی ویمن که میلیونها انسان درحال نابودی هستند درسکوت است وخفه خون گرفته یعنی حقوق بشرومردم کشک یاتی بیش نیست وبراساس منافع وجاسوسی ونوکریش هم حقوق بشرومحل ان واینکه انسانها درکدام کشورزندگی میکنند ومنافع اربابان درکجا تامین میشود پس وپیش میشود وحقوق بشردست اویزتمایلات ومنافع ایشان است درصورتی که حقوق بشرپایه ای ترین حق هرانسانیست که ذاتا صاحب ان است وکسی نمیتواند به ان دست درازی کند خارج ازاینکه کیست دارای چه رنگ وچه نژاد وچه زبون ودرکدام کشوراست بازی با حقوق بشرانهم برای مطامع سیاسی جنایت علیه بشریت است توسط هرکس که میخواهد باشد ولی سئوال این است چرا الان وچرا دراطلاعیه هردوطرف رامحکوم نمیکند؟

واقعیت این است که اگردولت سوریه غوطه شرقی را تسخیروتروریسم رادرانجا نابود وپایتخت را اززیربمباران دربیاورد دیگرامید همه به تروریسم که عامل خارجیست چه ترکیه چه عربستان وچه کشورهای حاشیه خلیج فارس وچه امریکا برباد فنا رفته وسرنگونی اسد ازروی میزباید کناربرود که بنده فکرمیکنم پیروزی اسد حتمی ست وپیروزی درغوطه چه بسا ارزنده ترازحلب است وبانیروهاوسلاحها وانرژی ازاد شده به سراغ ادلب خواهد رفت این راهم درنظربگیریم که باکردها هم درحال مذاکره وتل رفعت راهم گرفت ووارد عفرین هم شده است درچنین شرایطیست که رجوی اه وفغانش بلند شده چون اگه انها هم بروند دیگرچکارخواهد کرد شاید هم درغوطه نیروهایی دارد وازاین میترسد که گرفتارشده ودستش روشود که مثل عراق درراه اندازی تروریسم درسوریه هم نقش دارد ویکی ازعوامل اصلی ست هرچه که باشد ثابت میکند چقدرمزدورعربستان وبقیه اعراب وامریکا ودول غربیست که همزمان وهم زبان با انها ناله واحسینا سرمیدهد وشیون ومویه برای تروریسم راه انداخته وسروصورت خود راچنگ میزند ومابه ازاء پولهای طیب وطاهردریافت میکند انهم با زیرپا گذاشتن حقوق انسانها درجاهای دیگه وعلم کردن خون زنان وکودکان ومردان غیرنظامی سوریه که توسط هردوطرف درحال نابودی هستند درسخنرانی روزجهانی زن فقط برای زنان سوریه دوبارتبریک فرستاد وازانها حمایت کرد ولی زنان افغانستان ولیبی که دربازاربرده فروشی نوکران وهابیت وتروریسم بفروش میرسند هیچ یادی نمیکند انها انسان نیستند زنان یمن که باانواع بدبختی ها بخاطرمحاصره وتجاوزبیگانه به کشورشون باگرسنگی وبیماری دست وپنجه نرم میکنند ومرگ تدریجی دختران وپسران خود را درگرسنگی می بینند واب شدن ماهیچه ها وگوشت بدن فرزندان خود رانظاره میکنند وشاهد استخونهای بیرون زده فرزندانشون هستند نمیدونم برای این مادران چقدرسخت وکشنده است هیچ یاد نمیکند وحرفی که نمیزند هیچ بلکه میگوید بمباران کنید بکشید گرسنگی بدهید جلوی رسیدن موادغذایی ودارویی رابگیرید چون باکودتا گران میجنگید ای تف براین شرافت وایدئولوژی که مریم رجوی دارد ازهمه بدترخواهان تحریم واستفاده ازسلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم برای ملت ایران هم هست ومیخواهد زنان ایران راهم مثل زنان سایرکشورها ببیند عجب مدافع حقوق زنانی باید گفت اوهم مثل خانم هیلی وترازمی صدبارنرینه وحشی ترازشوهرش مسعود رجویست وقتی زنان درون سازمانش که عمروروح وروان را فدای انها کردند انها رابه بستررهبرعقیدتی میفرستد ومرزها را پاره میکند انتظارنباید داشت که با زنان دیگرکشورها بازی موش وگربه نکند ومستمسک حقوق بشری قرارندهد ودرپناه انها ازتروریسم حمایت نکند این بازیها بازی با خون انسانهای مظلومی است که هیچ راه وچاره ای ندارند ودربازی قدرت گرفتارند

علی شیرزاد اروپا 2018 / 02 /25