یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات اين همه ترس ایا فقط برای یک مصاحبه تلویزونی است؟!

اين همه ترس ایا فقط برای یک مصاحبه تلویزونی است؟!

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ترس اين فرقه از يك كانال تلويزيوني ومصاحبه افراد جدا شده انگار كه شوكي با قدرت چند هزار ولت برق به انها وصل شده بطوريكه همه نفرات خودشان را توجيه كرده اند تا حتي در خيابانهاي شهرهم جلوي اين افراد را بگيرند وبه انها تعرض كنند اين سئوال پيش ميايد كه اين هم ترس براي چيست وچرا اينهمه واكنش ...

اين همه ترس ایا فقط برای یک مصاحبه تلویزونی است؟!

وقتي نگاهي به واكنشهاي اين فرقه تروريستي ميكنيم كه در يك واكنش هراس الود نسبت به يك مصاحبه تلويزيوني انهم تنها در حد چند دقيقه به اين همه واكنش افتاده اين سئوال پيش ميايد كه اين هم ترس براي چيست وچرا اينهمه واكنش شده اند مگر چه اتفاقي افتاده است كه اينهم بنيان انها به لرزه افتاده است تا جاييكه به اعضاي جدا شده متوسل شده كه بايد همگي برعليه اين كانال تلويزيوني موضع بگيريد وبگوييد كه نفرات جدا شده ماموران اطلاعات ايران هستند ايا واقعا اين بنيان مرصوص بقول خودشان پايه هايش لق است كه با يك مصاحبه ويا تماس افراد با خانواده هايشان به لرزه مي افتد.

بعد هم بايد به اين فرقه گفت كه ايا مفاهيم وفرهنگ لغات تعريف تازه اي دارند كه ما نميدانيم وايا بهتر نيست كه اين فرهنگ تازه را منتشر كنند تا همه بدانند يا اينكه به فرهنگ دهخدا ومعين اضافه كنند تا اين دو مرحوم نيز بدانند كه تمام عمرشان اشتباه ميكرده اند .

برحسب تعريف اين حضرات هركس كه در دنيا بر عليه انها حرفي بزند خريداري شده توسط دولت ايران است!؟ كه بقول خودشان رژيم پا بگور كه دارد نفسهاي اخرش را ميكشد

عجب نفسهاي اخري كه اينهمه قدرت دارد، بعد هم بايد پرسيد اگر حرف به خريدن است كه شما دست بالاتري در اين زمينه داريد

اعضاي شوراي به اصطلاح مقاومت هر كدوم ماهيانه 3000 يورو حق عضويت دريافت ميكنند

سناتورهاي بازنشسته امريكايي براي هر 5 دقيقه سخنراني 25000 الی 45000 دلار دريافت ميكنند وهواپيماي درجه يك وهتلهاي 5 ستاره وهمه هزينه هم با شماست

پرداخت پول به سي ان ان تا اخبار مربوط به شما را در حد سه دقيقه پخش كند

ووووووووووو

ايا مفاهيم در فرهنگ لغت جديد اين است كه هر كس كه بخواهد ازاد باشد ونظرش را بدهد ميشود مامور اطلاعات ايران وهر كس كه به نفع شما حرف بزند ميشود انساني ازاد وبا فرهنگ

عجب دنيايي واقعا بايد رفت وهمه مفاهيم را عوض كردتا بشودبا اين فرقه تروريست همزبان شد چرا كه در نظر اينها همه چي از اينها شروع ميشود ووقتي كسي نظرش خلاف اينها باشد وحاضر نباشد تا اخر عمرش در خدمت اينها باشد ميشود مامور اطلاعات اين كشور يا ان كشور ويا ايران اما وقتي بخودشان ميرسد بهر بهايي وبه هر قيمتي بايد به هدف رسيد يعني در يك نظريه استالينيستي هدف وسيله را توجيه ميكند وبراي رسيدن به ان هر چيزي مجاز است حتي به قيمت از بين بردن مردم بي گناه به اسم تلفات جنگ ويا جواناني كه همه عمر خودرا براي انها صرف كرده اند بايد قرباني شوند تا درس عبرت براي بقيه افراد شوند كه امكان جدا شدن نداشته باشند ودر اين راه خريدن كميساريا وارگانهاي ديگر مجاز است تا اين افراد را قرباني كرد واز طرف ديگر سوگلي هاي خودشان كه جدا ميشوند وافرادي كه بهترينهايشان بوده اند مانند احمد تاجگردان را ميشود در عرض يك ماه به يونان سپس به كشور ديگري منتقل كرد اما ساير افراد بايد در اينجا توسط اين فرقه وكميساريا قرباني اهداف شوم اين فرقه تروريستي بشوند

ترس اين فرقه از يك كانال تلويزيوني ومصاحبه افراد جدا شده انگار كه شوكي با قدرت چند هزار ولت برق به انها وصل شده بطوريكه همه نفرات خودشان را توجيه كرده اند تا حتي در خيابانهاي شهرهم جلوي اين افراد را بگيرند وبه انها تعرض كنند چرا كه نه كميساريا ونه دولت اين كشور درقبال انها مسئوليتي احساس نميكند وبه سادگي مثل توپ فوتبال اين افراد جدا شده را بين خود پاس كاري ميكنند.

تف بر اين فرقه با همه تماميتش باد كه تا وقتي درعراق بود بر عليه مردم وجوانان عمل ميكرد ومردم بيگناه را ميكشت وحال هم كه به دنياي ازاد امده اند وافراد قصد جدا شدن دارند در يك تباني با انها چنين رفتار ميكنند تا جاييكه كه كميساريا نيز به اين افراد هشدار ميدهد واين چه پيامي با خود دارد،ايا جز اين است كه دست در يك كاسه دارند وبدنبال از بين بردن جوانان اين مرز وبوم هستند .

کیومرث بار فروش البانی 27 / 02 / 2018