یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مزدوران پشگل خوار

مزدوران پشگل خوار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

تعدادی هستند که هم خود راجداشده میدانند یعنی اسم خود را جدا شده گذاشته اند ، معلوم نیست از کی و کجا جدا شده اند .از این سو از مکپ اشرف در تیرانا به اسم جدا شده بیرون امده اند اما تماما سرشان توی اخور سازمان است . برای سازمان مجاهدین مزدوری میکنند .از این موجودات کم نیستند .

                             مزدوران پشگل خوار

تعدادی هستند که هم خود راجداشده میدانند یعنی اسم خود را جدا شده گذاشته اند ، معلوم نیست از کی و کجا جدا شده اند .از این سو از مکپ اشرف در تیرانا به اسم جدا شده بیرون امده اند اما تماما سرشان توی اخور سازمان است . برای سازمان مجاهدین مزدوری میکنند .از این موجودات کم نیستند .یکی ازهمین افراد فردیست به نام حمید سافری که تقریبا ازیکسال پیش که بنده هیچ کاری باسازمان مجاهدین نداشتم ویک کلمه هم برعلیه او ننوشته بودم وبرعلیه حاکمیت دینی مطالبم رامینوشتم درزیرمطالب بنده کامنت میگذاشت ویاوه گویی میکردکه بنده چون با اوطرف حساب نبودم ونمیخواستم وارد این مقولات با اوبشوم دراین مدت سکوت میکردم که چند روز قبل امده ودرزیرمقاله بنده نوشته ( ببند ان دهان کثیفت را وزارت اطلاعات به تو مقالات رامیدهد وتو هم انها را منتشرمیکنی ومابه ازا به تو پول میدهد )

اولا اگرکسی سندی دارد که بنده کوچکترین رابطه حتی به اندازه یک ارزن با وزارت یا هرسیستم دیگرحاکمیت دینی دارم واو مقالات راداده وبنده منتشرمیکنم ومابه ازا پول دریافت میکنم میتواند بادست بازمنتشرکند

دوما برای بنده کاملا مشخص بوده وهست که حمید سافری بدستورمجاهدین این کارها رامیکند که درمقدمه ها نوشتم که ازسه سال پیش مجاهدین بنده رااذیت میکنند

حمید سافری کیست این بابا یکی ازمیلیشیا ها یافرزندان همان مسولین سازمان مجاهدین است که مدتی درسازمان مجاهدین زندگی وبعد هم بیرون امده است وما فعلا کاری با گذشته انها نداریم درالبانی زندگی میکرد که سازمان توسط قاچاقچی درالبانی اورابه کشوردیگری فرستاد که دربین راه همان قاچاقچی ها وباندهای مافیایی البانی اوراباچاقوزده وپولش راهم ازش گرفتند بدبخت فلک زده که به اندازه درازگوش هم فهم نداردو نمیداند که قاچاقچی ها بدستورهمین سازمان اورا کاردینه وشکمش رادریدند چرابه سه دلیل

یک میخواستند اوراکشته هم ازدستش راحت بشوند تادراینده چیزی برعلیه انها افشاگری نکند

دومیخواستند ازکشته اش بهره برداری سیاسی کنند همان کاری که درعراق میکرد نفرات رامیکشت وبهره برداری سیاسیش را میکرد

سه اگرهم زنده میموند گوشش راکشیده ومیترسوندند تا دست ازپا خطا نکند وهرچه گفتند انجام بدهد این نوشته اخراونشات گرفته ازهمین ترس ودیکته است که گفته اند کما فی السابق بنویسد

یکی کامنت میگذارد ویکی هم مثل محمد اقبال بانوشتن مقاله ما جداشده ها رابا گلوله سلاح خلق که همان دادگاهها وگلوله های کفتارزنده خواراست درفردای ایران تهدید میکند غافل ازاینکه ما خیلی بیشترازتو درمیان گلوله وموشک وتوپ وتانک زندگی کردیم واثارش رادربدن خود داریم وهیچ وقت هم مثل کفتارزنده خواریا رهبرعقیدتی ازصحنه پا به فرارنگذاشتیم پس ما راباکامنت وگلوله نترسانیدقبلا دراشرف چند باراین شعررادرگزارشها نوشته ام

دلی داروم که ازسلطان نترسه                       که مرد ازکند وزندان نترسه

دلی داروم مثال گرگ گسنه                         که گرگ ازهی هی چوپان نترسه

حمید سافری مدعی شده است که خاطراتی که بنده مینویسم را وزارت اطلاعات به بنده میدهد باید پرسید وزارت ازکجا خاطرات وگزارشها وحرفهای مرا بدست اورده که حالا انها راقسمت به قسمت بریده وبرای بنده ارسال میکند که بنده بازنشرکنم احتمالا همان موقع که رهبرعقیدتی برای شورای نگهبان خامنه ای ندامت وتوبه نامه نوشت وغلط کردم گویی کردوخود راحقیرنامید گزارشهای بنده رابرای اثبات توبه خود برای شورای نگهبان فرستاده است

به اقایان کامنتی ومقاله ای بایدگفت برای ماجفتک پرانی نکنید چون نعل سم تان کنده میشود بهتراست به پشگل خوری بچسبید که ازدستتون درنرود

علی شیرزاد 2018 / 02 / 27