یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دگردیسی یا تحمیل شرایط

دگردیسی یا تحمیل شرایط

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

نیروهایش را کرده بود محافظ ژنرالهای امریکایی ویک ژنرال فلان فلان میگفتند وصد تا ازدهانشون درمی اومد برای انها محل استراحت میساختند که جداگانه دراین باره مینویسم بگذریم که دربرابرهمه اینها امریکا خیانت کرد وقرارهم نیست که خیانت نکند چون امریکا منافعش راروزانه نگاه میکند....

                     دگردیسی یا تحمیل شرایط

درمقاله قبلی اشاره کردم که مادراشرف جمع وخلع سلاح شدیم دراین مقاله میخواهیم ببینیم واقعا دگردیسی اتفاق افتاد یا شرایط دگردیسی راتحمیل کرد

رجوی درنشست گفت عزت ابراهیم معاون صدام گفته ما هفت میلیون مسلح داریم وتصمیم گرفتیم پانصد هزارامریکایی رادردروازه بغداد بکشیم وعراق رابرای امریکا تبدیل بویتنام دیگری بکنیم یعنی امریکا راباتلاق وشکست بدهیم واگرامریکا به اشرف موشک بزند ما جواب خواهیم داد بعد نشست که رجوی جواب مراهم داده بود گزارشی برای مسولم نوشتم

یک اینکه اگربه اشرف موشک زد جواب بدهیم یعنی نابودی وجنگ باامریکا خطای استراتژیک است مگراینکه قدرتی برابرامریکا داشته باشی که ما نداریم

دو هفت میلیون نیروی عادی جامعه دیشداشه پوش حرف مفت است که عزت ابراهیم مطرح کرده بااولین بمب همه سلاح هارا ول کرده وفرارمیکنند(ودرجریان جنگ هم دیدیم یک نفرنموند لباس وسلاح هارا ولکرده وفرارکردند)

سه مگرعراق ویتنام است شرایطش فرق دارد درویتنام شوروی تمام عیارپشت ویتنام بود شوروی که نصف جهان رادردست داشت الان شوروی فروپاشیده درثانی مگرامریکای الان امریکای دهه پنجاه است تجربه سرنگونی یوگسلاوی وافغانستان رادارد ازهوا همه چیزرانابود میکند اتحاد بین المللی رابوجود اورده

چهاریا باید به ایران حمله کنی اگرپیروزشدیم که خیلی خوبه اگرهم شکست خوردیم درخاک خود کشته شده وپرونده خوب بسته میشود

پنجم موندن وجنگیدن درعراق یا کشته شدن ونابودی ست که پرونده به فضاحت بسته میشود واگرهم زنده بمانی تسلیم است

رفتیم به بیابون صدام سرنگون وما رابمباران وخیلی ضربات سنگینی خوردیم کلی کشته وزخمی ومعلول دادیم وپرچم سفید راهم درهمه جا برافراشتیم ودرمحاصره واسکورت امریکا به قرارگاه هامون برگشتیم البته با مذاکره های اولیه تا مذاکرات بعدی شروع بشود رفتند دورمیزمذاکره وقتی مذاکره میکردند هواپیماهای شناسایی امریکا بااسکورت هواپیماهای جنگی جاهایی که میخواستند رابامنورعلامت گذاری ودرزمین ثبت میکردند تا اگررجوی تن به تسلیم کامل نداد بمباران راشروع کنند وبا تانک هم وارد اشرف شده بودند من انموقع درعلوی بودم خود رجوی بعدا گفت امریکایی ها گفتند یا بپذیرید یا بمباران میکنیم ودریک موقع دراتاق مذاکره به هواپیماها گفتند اماده بمباران باشید تانکها هم که وارد اشرف شده بودند بله درچنین شرایطی رجوی خلع سلاح راپذیرفت وقبول کرد که ازمبارزه مسلحانه دست بکشد ووارد کارهای سیاسی بشود که همه ما ان برگه را امضا کردیم که ازخشونت ودست به سلاح بردن خود داری میکنیم مگردرمواقع قانونی یعنی زمانی که امریکا اجازه بدهد ویابخواهد

می بینید وقتی چیزی انهم درعالم سیاست درزیربمباران ومحاصره تانکها پذیرفته میشود دیگرمذاکره برابروبده بستان نیست اگرذره ای سیاسی باشی تسلیم است وپذیرش مزدوری بخصوص اینکه درلیست تروریستی همان نیروی محاصره کننده هم باشی همه چیزراتحمیل میکند ومیگوید یا نوکری ومزدوری یا میکشمت تعارف ندارد امریکا که می بینید دربرابرکشتن نیروهاش درزمان شاه چیزی نمیگه برای اینه که همان نیرورا به نوکرومزدورخودش تبدیل کرده دیگه چی میخواد بعنوان یک برگ دربرابردشمن خودش اخوند ها دردست داره وقبول کرده که قانونی دست به سلاح ببره اینکه رجوی میگوید اتش اتش ازاینجا نشات میگیرد وگرنه چنین جرائتی رانمیکرد یقه اش رامیگرفتند بله دگردیسی که میبینید نه قانونمند براثررسیدن وپی بردن به اشتباهات وتعغیراندیشه که درجهان انجام میشود بلکه این دگردیسی درزیربمباران ومحاصره تحمیل شده است که اسم اینهم دگردیسی نیست اسمش مزدوریست حال سئوال این است ایا قابل فهم نبود وامریکا یکباره چنین کرد خیرقابل فهم بود

خبرنگاری ازرامسفلد سئوال کرد میگویند شما بخاطرنفت عراق میخواهید به عراق حمله کنید خنده ای کرد وگفت ما به نفت عراق نیازنداریم ما دنبال تغیرژئوفیزیک وژئوپلوتیک منطقه هستیم یعنی تجزیه کشورها وروی کاراوردن دولتهای وابسته

دربیانیه استراتژی امریکا بوش پنج محوررا مطرح میکنه که سه تا اصلی ودوتا سس وکشکیات است

اولین محورهرگونه جنگ واستفاده ازسلاح توسط گروهها درخاورمیانه ممنوع چون میخواست به عراق بیاید منظورش مجاهدین بودند که همانموقع بنده گزارش نوشته ویاداوری کردم که منظورش ما هستیم هوشیارباشید

دوم پذیرش هژمونی امریکا یعنی بقیه هرکس میخواد باشد باید نوکرما باشد

سوم تجارت ازاد یعنی همه ثروتها مال من . مریم رجوی بارها این رادرنشستها وکنفرانس هایش اعلام وقبول کرده است

پس دیده میشود که رجوی همان موقع به هرسه محوراصلی استراتژی امریکا درمنطقه جواب مثبت داده ودرزیربمباران همه راقبول وتن داد وامضا کرد

بعد ازامضا مجاهد که میگفت امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه ؛ نیروهایش را کرده بود محافظ ژنرالهای امریکایی ویک ژنرال فلان فلان میگفتند وصد تا ازدهانشون درمی اومد برای انها محل استراحت میساختند که جداگانه دراین باره مینویسم بگذریم که دربرابرهمه اینها امریکا خیانت کرد وقرارهم نیست که خیانت نکند چون امریکا منافعش راروزانه نگاه میکند وهرروزی نیازباشد به تعهداتش پشت پا میزند

درمقالات بعدی وارد عراق شده ومسایل رادرکادرعراق وتحولات ان موقع بررسی میکنیم تا ببینیم عملکرد کفتارزنده خوارچی بود وچگونه با ورود به اوضاع عراق به اسم مقابله با رژیم منافع امریکا را تامین وباعث بوجود امدن تروریسم درعراق وجنگهای داخلی وکشتارملت عراق شد....ادامه دارد

علی شیرزاد: 2018 /03 / 03