یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات نتیجه سیاست غلط وکشته شدن نیروها برای هیچ

نتیجه سیاست غلط وکشته شدن نیروها برای هیچ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال 88 به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدند درگیری ادامه پیدا کرد....

           نتیجه سیاست غلط وکشته شدن نیروها برای هیچ

این مقالات را میخواهم دراینجا تمام کنم وچند سال پرهیاهورادریک مقاله بنویسم وریزترانرادراینده با تک مقالات خواهم نوشت چون قصد دارم سلسله مقالاتی رادرباره مسایل درونی مجاهدین بنویسم

نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال 88 به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدند درگیری ادامه پیدا کرد ودولت عراق حرفش این بود که ازعراق خارج شوید وماهم اجازه نخواهیم داد شما درعراق بمانید حرف مجاهدین هم این بود که خارج نمیشویم که بحثهاش بماند درتک مقالات بهش میپردازیم رسیدیم به سال 91که مجاهدین درطی سالیان شعاربیا بیا داده بودند دولت عراق هم امد وبخدمت رسید وگفت خواسته بودید بیایم امدم اینهم ازنیروی زرهی ونیروی پیاده ازشمال اشرف تا جاده صد راباید تحویل بدهید بنده چندباربا فرمانده هانم صحبت کرده وگفتم دولت عراق تصمیمش راگرفته وکوتاه نخواهد امد به امریکا تکیه نکنید بارها خیانتش رانشان داده ونمونه ها راگفتم واگرچشم به امضاهای مردم عراق دارید عراق حمله کند یک نفرازما حمایت نخواهد کرد بهتراست برای جلوگیری ازکشتارزیرنظرسازمان ملل وامریکا وکشورهای دیگربادولت عراق این موضوع راحل کنید وان قسمت راتحویل دولت عراق داده وبرای ان خون ندهید تمام اشرف ارزش یک خون راهم ندارد چون درنهایت باید اشرف راول کرده به کشوردیگربرویم برای چی اینقدرروی ان پافشاری میکنید قبول نکردند وانواع حرفها رابما زدند که بگذریم این داستان وکش قوسهاش یک هفته ادامه داشت بلاخره دراخرین شب بنده نگهبان ودرپست بودم وامریکا هم درداخل اشرف زرهی ونیروهاش مستقربودند ومجاهدین هم اماده درگیری که ازطرف فرماندهان درتنور ان دمیده میشد ساعت چهارصبح بود دیدم فرمانده امریکایی امد ودستورعقب نشینی نیروهایش راداد وتمام امریکایی ها اشرف راترک کردند ویک ساعت بعد یعنی ساعت پنج صبح عراق حمله کرد وتعدادی کشته وزخمی شدند بگذریم ازاینکه به فرماندهان گفته بودند صحنه راترک کنند وعقب بکشند ونیروها بدون فرمانده مونده بودند دربرابرگلوله وموشک عراق وارتش عراق جایی راکه میخواست گرفت وقرارشد اشرف راترک وبه لیبرتی برویم درلیبرتی درهمین رابطه با یکی ازفرماندهان که دراشرف صحبتهای بالا راکرده بودم بهم گفت حرف تودرست بود میتوانستیم جلو درگیری وکشتاررا توسط سازمان ملل وسایرین بگیریم جواب دادم متاسفانه هیچ وقت گوش ندادید واین حرفها هم مشگلی راحل وکسی رازنده نمیکند حرف الانم اینه که درلیبرتی موشک باران خواهیم شد برای جلوگیری ازکشتارپیشنهادم اینه که زود ازعراق خارج شویم وگرنه کلی کشته میشویم ودرنهایت هم عراق راباید ول کرده برویم گفت حرف ترا به بالا منتقل میکنم ودیدیم که درالبانی هم موشکها کلی ازنفرات راکشت درصورتی که خیلی راحت میشد جلو انرا گرفت ولی رجوی خواهان ان نبود ومیخواست کشته بدهد تا استفاده سیاسی ان راببرد غافل ازاینکه این استفاده های موقتی دردرازمدت به زیان خودش خواهد شد بی دلیل نیست که اسم اوراکفتارزنده خوارگذاشتم بله او ادمها راقبل ازمرگ با سیاستهایش میخورد چون ازتوی ان کشته بیرون میامد

نتیجه سیاستهای غلط ودخالت درکشوردیگرکه ازاول هشداران راداده بودیم باعث کشته شدن تعدادی ازنیروهای خودی وجنگ داخلی درعراق وتروریسم ودرنهایت خروج مجاهدین ازعراق شد درصورتی که میتوانست بعد فروغ بیرون بیاید که نیامد درسال83 یک گزارش نوشتم وگفتم ازعراق خارج شوید که نشدند بارها وبارها نفرات مختلف هشدارها رادادند ولی رهبرعقیدتی گوش به کسی نمیداد وخود راامام زمانی که به خدا پاسخ میدهد میدید با تاسف بسیاربرای همه نیروها که چنین رهبری را انتخاب کرده بودند

علی شیرزاد 2018 / 03 / 04