یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
سعدالله سیفی

بعد از چند ماهي كه وارد آلباني شديم . من را صدا كردندبه ستادی که تبديل به اف هاي جديد به نام ستاد داخله شده واستراتژي جديد سرنگوني را از اين طريق دنبال كنيم . ساده اين داستان هم باز هم سربندي تعدادي حرف دروغ بخاط گول زدن وسركار گذاشتن آدمها بود هر روز يك توجيه جديد وترفند جديد...

ترفند های جدید فرقه رجوی تحت عنوان ستاد داخله ؟

چند جمله اي در رابطه با ترفند جديد فرقه وسياه كاري تحت عنوان ستاد داخله البته این سیاه بازی و دروغ گوئی بار اول این جماعت نیست . بنیان این فرقه با این شیوه کار گذاشته شده است . مشتی از نمونه خروارها که دروغ فرقه رجوی .

بعد از چند ماهي كه وارد آلباني شديم . من را صدا كردندبه ستادی که تبديل به اف هاي جديد به نام ستاد داخله شده واستراتژي جديد سرنگوني را از اين طريق دنبال كنيم . ساده اين داستان هم باز هم سربندي تعدادي حرف دروغ بخاط گول زدن وسركار گذاشتن آدمها بود هر روز يك توجيه جديد وترفند جديد .دو زن مي آمد با سمت مثلا مسئول امنيت داخله با روابط عمومي وغيره 3 ساعت نفر آدمهاي را سر کار میگذاشتند . او كه ميرفت يك ريلي شروع ميشد به عنوان گشايش وگسترش اين 4 تا كامپيوتر هر روز از اين اتاق به آن اتاق ميكشيديم تا جايي كه آدمها هم لب به اعتراض باز ميكردند چرا دست از سر ما بر نميداريد . چرا حرف درست به آدمها نميزنيد اين كارها جهت پاييدن وكنترل كردن افراد است چه گسترشي يك روز عباس داوري مسئول بالا نشست ميگذاشت كه در فضای مجازی با زنها نبايد صحبت كنيد . تعدادي به عنوان اعتراض بيرون ميزدند ؟ يك روز نشست ميگذاشتند كه مشكلات شما چيست ؟ همه نفرات يكصدا بلند ميشدند كه كسي ما را در داخل ايران نميخواهد. یا با نفر ارتباط برقرار ميكنيم دوست صميمي ما ميشود تا ميگوييم هوادار فرقه هستيم با بدوبيراه اكانت را بلوك ميكردند وديگر رابطه اي نميزدند ! جواب اين حرفها را نداشتند با بهانه هاي مختلف دور ميزدند كه ما ميدانيم وداريم پراتيك كارها را براي ما انجام ميدهند شعار نويسي وغيره شما چه كار داريد با مشكلات نفرات كه حين شعار نويسي يا كار پراتيك چه مشكلي براي آنها پيش ميايد وعده مالي بدهيد آنها راهول بدهيد بروند كار پراتيك انجام بدهند!! خلاصه از اين حرفهاي مفت يك روز ميگفتند اسم اكانت خود را هوادار مجاهدين نگذاريد هر كس هم گفت با آنها هستيد بگوييد نه وفتي با شما رابطه زد صميمي شد حرفهاي خودتان را بزنيد!.ما ميدانيم مشكلات شما واقعي است داخل ايران بر عليه ما شيطان سازي ميكنند وبايد اين فضا را بشكنيم در دنياي مجازي اسمي از ما نيست بايد شبانه روز كار كنيم تا خودمان را مطرح كنيم اين درحالي بودكه با تمام اين حرفها مفت واين همه كنترل وغيره آدمها هركس دنبال تمايلات وكار خودش است يكي سايتهاي ديگر را دنبال ميكرد وديك به دنبال تماس با خانواده بوده يكي فيلم نگاه ميكرد ويكي به دنبال سايتهاي ناجور بود فرقه هم همه اينها را ميديد .وميدانست دراستيصال مطلق هر روز نشست ميگذاشت كه اشكال نداره اين كارها را ميكنيد حداقل اين را بياييد در جمع بگوييد تا تشكيلات مستحكم منسجم شود

سعدالله سيفي2018 / 03 / 07