یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات ایا اسد ازسلاح شیمیایی استفاده میکند؟

ایا اسد ازسلاح شیمیایی استفاده میکند؟

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

شاهان عربستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس صد نازونعمت دارند وعده ای مثل تروریستها ونوکران انها ومجاهدین باید نان الوده بخون ملتها رابخورند وقتی کسی ازمسیرملتها جدا میشود وساز نوکری دردست گرفته ونوای مزدوری مینوازد عاقبتش همان زدن نان خشک درکاسه خون ملتها وتناول ان است چه ننگین وشرم اوراست سرنوشت مجاهدین وسایرمزدوران....

                 ایا اسد ازسلاح شیمیایی استفاده میکند؟

اولا یاداوری کنم که بنده هیچ گونه خاطرتعلق به اسد یا هردیکتاتوردیگری ندارم واگرازکسی حرف میزنم منافع ملتها را درنظرمیگیرم که درچه صورتی منافع ملتها تامین میشود مثلا مخالف حمله امریکا به عراق بودم ونظرخود راهم قبلا درباره صدام نوشتم وگفتم ولی میدیدم هرچقدرهم که صدام بد باشد برای ملتش بهترازحمله امریکاست چون ملت نابود میشوندبرهمین اساس واصول میگویم کی بهترازکیست واین به معنای دفاع ازیکی نیست حال میرویم به سوریه شما درنظربگیرید اسد دیکتاتوردراین هفت سال اگرطبق روال سابق پیش میرفت چند نفررابخاطردیکتاتوربودن اعدام میکرد بیشترازصد نفرکه غیرواقعی ومبالغه هم هست چند نفررا زندانی میکرد بیش ازهزارنفرقطعا جواب کمترازاین هاست ولی با ورود تروریسم تا به الان پانصد هزارسوری کشته شده اند که امارخیلی بیشترازاینهاست سه برابرتخمین کلاسیک میشود یک میلیون وپانصد هزارنفرمجروح ومعلول وشش تا هفت میلیون اواره درکشورها وخسارت پانصد میلیاردی به کشوراین دوراباهم مقایسه کنید براین اساس بنده همیشه گفته وبازتکرارمیکنم تنها راه نجات ملت سوریه دردفاع ازارتش وهمین اسد است چون ضرروزیانش طبق امارقابل مقایسه نیست با ورود ایران وروسیه تروریسم درحال نابودیست

کلا بعنوان قانون نظامی کسی ازسلاح شیمیایی استفاده میکند که درحال ازدست دادن است انهم درخط مقدم که باکشتارزیاد جلوی یک حمله یا پیشروی مقطعی رابگیرد حال ببینیم اسد درچنین وضعیتیست مطلقا خیروزدن سلاح شیمیایی انهم درمیان غیرنظامیان وکشتن صد نفردردی راازبازنده دوا نمیکند پس چرا میگویند اسد استفاده میکند اسدی که دشمنانش رادرادلب جمع کرده وهمین روزها کارغوطه راهم یکسره میکند همانطورکه قبلا نوشتم پیروزاست وتهدید سرنگونی با تسخیرغوطه ازبین میرود وچه درست گفتیم ونوشتیم درحدی که امروزوزیرخارجه انگلیس که یکی ازدشمنان اصلی اسد است درپارلمان گفته دیگرصحبت ازبرکناری اسد بی معنی است واسد دیگردرشرایط قبلی نیست وگفتیم که پیروزی درغوطه اب ونان رجوی راهم برباد میدهد بهمین دلیل است که دشمنانش بخصوص امریکا وهمپیمانان صحبت ازسلاح شیمیایی میکنند تا به سوریه حمله کنند ومجاهدین هم درسایتهایش دربوق وکرنا میکند درصورتی که طرف پیروزهرگزازاینگونه سلاح ها استفاده نمیکند چون نیازندارد امروزهم تروریستهای غوطه اعلام کردند ازغوطه خارج وبه ادلب میروند دیگرچه جای سلاح شیمیا ییست که رجوی ها هرروز تکرارمیکنند واقعیت اینه که اربابان ومزدوران انها ودوستان رجوی مثل علوش ونصروصدها تروریست ووطن فروش درحال نابودی هستند اگربروند نون دونی مجاهدین هم کم میشود ولقمه حرام الوده به خون ملت سوریه کمترازگلوی رجوی پایین میرود

             اگردستم رسد برچرخ گردون     گویم ای فلک این چون وان چون

             بیکی داده ای صد نازونعمت     به یکی نان خشک الوده برخون

بله شاهان عربستان وکشورهای حاشیه خلیج فارس صد نازونعمت دارند وعده ای مثل تروریستها ونوکران انها ومجاهدین باید نان الوده بخون ملتها رابخورند وقتی کسی ازمسیرملتها جدا میشود وساز نوکری دردست گرفته ونوای مزدوری مینوازد عاقبتش همان زدن نان خشک درکاسه خون ملتها وتناول ان است چه ننگین وشرم اوراست سرنوشت مجاهدین وسایرمزدوران ودشمنان ملتها ننگ براشامندگان خونها باد

علی شیرزاد 2018 / 04 /02