یکشنبه, 01 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات نوزده فروردین یا مائده اسمانی برای رجوی

نوزده فروردین یا مائده اسمانی برای رجوی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

به چه دلیلی 19فروردین بوجود امد خوب میتوانید به زشتی ودنائت وشقاوت وکثیفی ان عمل پی ببرید بله برای رجوی مائده بود که ازاسمان برایش نازل شد....

                 نوزده فروردین یا مائده اسمانی برای رجوی

درباره 19فروردین زیاد نوشته شده بنده میخواهم دلایل ان اتفاق وکشتاررابنویسم تا بدونید اصل داستان چی بود وبرای چی یکعده کشته وزخمی شدند بخاطرهمین کمی به عقب برگشته وزمینه وشان نزول ان را بیان میکنم

وقتی امریکا امد وما راخلع سلاح کرد مشکلات تشکیلاتی وایدئولوژیک روزبروز بیشترمیشد تا اینکه بنگال سازی راه افتاد وملت کمی سرگرم شدند واین هم مدتی برد داشت ودوباره مشکلات وبریدگی ها شروع شد تا اینکه مالکی اشرف راازامریکا تحویل گرفت خود رجوی درنشست گفت اززمانی که مالکی امده بریدگی ومشکلات تشکیلاتی محو شده چرا چون مالکی رابعنوان مزدورونوکررژیم ایران جا انداخته وجنگ بااورامشروع قلمداد میکرد ومیگفت باخود رژیم درحال جنگیم راه خانواده را که زمان امریکا تک وتوک میامدند بستند وگفتند بوسیله انجمن نجات ووزارت میایند ازطرف دیگه عملکردها درمسایل اجتماعی ودخالت دراوضاع عراق وحرفهای طرف مقابل راهم ملت میشنیدند که همه اینها تاثیرات منفی خودش راروی نفرات میگذاشت ودوباره مشکلات تشکیلاتی شروع شد وهیچ کدام ازراه حلها جواب گوی مسایل نبود تا اینکه داستانهای مرداد شروع ورجوی چون درگیرمسایل ومشکلات تشکیلاتی بود تنها راه رادرکوتاه نیامدن ووارد گفتگوی سیاسی نشدن ومقابله بامالکی یافت بهمین دلیل هیچ راهی که باعث شود ازجنگ جلوگیری کند را نرفت تا اینکه 6و7 مرداد بوجود امد بعد چند روزبنده بعنوان کمکی برای نگهبانی به یکی ازپستها رفته بودم صدیقه حسینی مسئول اول مجاهدین درانزمان بود ومادرحنیف امامی پیش ما امدند چون حنیف ازنفرات همین اف جی بود درانجا درپی صحبت نفرات وابرازناراحتی انها گفت شما متوجه نیستید 6و7مرداد مائده اسمانی بود که برما نازل شد(راستش رابخواهید ازاین حرف مثل برق گرفته ها شدم واگرچند درصدی شک داشتم که سازمان مجاهدین میخواست کشتارانجام شود شکم کاملا برطرف شد) چرا اینحرف رازد برای اینکه میتوانست روی ان سوارشده ومشکلات ونفرات ناراضی راسرکوب کند این مائده هم یکسال ونیم بیشترنتوانست مشکلات رجوی راحل کند ودوباره بقول رجوی لنگ ولگد زدنها شروع شد هیچ راه حلی برایش باقی نگذاشته بود وتنها راه ایجاد جنگ دیگرویا اینکه دربهترین شرایط دامن زدن به جنگی بود که مالکی دنبالش بود ومیخواست ما راازعراق بیرون کند تقریبا ازتابستان سال89 کش وقوسها بعد یکسال ونیم ارامش نسبی دوباره شروع وهرروزاتش تنورجنگ بیشترمیشد تا اینکه درنهایت هرچقدرسازمان ملل ویونامی وامریکا ودولت عراق امدند تا بلکه ان را درارامش وکارسیاسی وواگذاری زمینها تا جاده 100 حل کنند تا به درگیری وکشتارکشیده نشود نتیجه نداد ورجوی میگفت هرگززمینها راتحویل نمیدهیم چرا چون میدانست که باتحویل دادن درارامش وعقب کشیدن تکه تکه خواهد شد ودرمحاسبه دودوتا چهارتا اگربقول خودش 500نفرهم کشته میداد بنفعش بود چونکه

هم جلو ریزش رامیگرفت که برایش طناب داربود

هم ناراضی ومخالف راسرکوب میکرد

هم بقیه رادردام خود میکشید

هم بهره سیاسی ان را میبرد

البته درکوتاه مدت ؛ ودردرازمدت مثل امروزیقه اش گیرمیافتاد ؛ وباید جوابگوی خونهایی که میشد براحتی اززمین ریختنش جلو گیری کرد ولی به ان دامن زد تا خونها ریخته شود را بدهد ؛ راه گریزی ندارد . حال متوجه شدید که درچه شرایطی وبه چه دلیلی 19فروردین بوجود امد خوب میتوانید به زشتی ودنائت وشقاوت وکثیفی ان عمل پی ببرید بله برای رجوی مائده بود که ازاسمان برایش نازل شد (برای فهم بهتر درجریان تحریم امریکا دنبال تحریم بود یادتون میاد احمدی نژاد بخاطرمنافع باندی وغارت ملت چطوری جامعه جهانی راتحریک ومیگفت قطعنامه ها کاغذ پاره ست انقدربکنید تا قطعنامه دانتون پاره شود ودرسازمان ملل قلدری میکرد رجوی هم همه را کاغذ پاره قلمداد میکرد ومیگفت انقدربکشید تا ادمکش دانتون پاره بشود ودرنشستها وپخش قسمتهایی ازانها درتلویزیون وسایتهایش شاخ وشونه میکشید ) بله اینطوری بود که خونها درزمینی ریخت که ازروزاول ما دران میهمان بودیم ومتعلق به ما نبود ورجوی میبایست حق صاحب خونه هرکس که بود رابجا اورده ومیگفت مال شما ما میرویم وبا احترام بیرون میامد بجای اینکه بعد این همه خونریزی با اردنگی بیرونش کنند بچه دلیل خون باید درزمین غصبی که هیچ حقی دران نداری ریخته شود مگرخودت صدبارازروزاول نگفتی ما میهمانیم وبه امریکایی ها هم گفتی صاحب خونه جدید ولی بخود عراقی ها یعنی دولت عراق میگوید شما صاحب اینجا نیستید من حق اب وگل دارم این دیگه خیلی چیزه حرفها دراین زمینه بسیاراست بماند کم کم مینویسم .....

علی شیرزاد: 2018 / 04 / 07