جمعه, 30 شهریور 1397

آخرین بروز رسانی: 07:11:13 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات نوزده فروردين ، قتلگاهي كه رجوي درست كرد؟ !

نوزده فروردين ، قتلگاهي كه رجوي درست كرد؟ !

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

 

فرزانه میدانشاهی خودش با شنيدن صداي اولين گلوله كيلومترها فاصله گرفته بود درحاليكه به ديگران ميگفت كه اين گلوله ها مشقي است ويا عليرضا امام جمعه در محلي بنام ميدان لاله با گفتن اينكه با فرمان من وبا سه شماره به سمت نيروهاي عراقي حمله ميكنيم در حاليكه انها تا دندان مسلح بودند وبا شليك مستقيم اجازه سر بالا اوردن افراد را به انها نميدادند ،وبا شمارش اقدام به فرمان حمله داد وخودش در پناهگاهي پنهان شد...

نوزده فروردين ، قتلگاهي كه رجوي درست كرد؟ !

با گذر زمان هيچگاه صحنه هاي اين روز از ذهن فراموش نميشود كه شخص رجوي چگونه براي حفظ فرقه كثيف خود وپافشاري او وملكه خود رئيس جمهور خوانده اش بر خلاف تمامي دعاوي كه در صحنه بين المللي ميكردند افراد بيگناه را به كشتن دادند تا بتوانند با سوار شدن بر خون اين جوانان وخونخواري وبا دادن پول به سناتورهاي پولكي امريكايي زمان بيشتري را بخرند تا بتوانند بيشتر وبيشتر اين افراد را در عراق نگه دارند وبه كشتن بدهند .

ودر اين بين بايد از افرادي هم اسم برد كه با دروغ وشايعه پراكني واينكه نيروهاي عراقي دارند از گلوله هاي مشقي استفاده ميكنند تلاش داشتند تا اين خط كثيف را به نحواحسن پيش ببرند افرادي مانند جهانگير يا همان پرويز كريمي ، فرزانه ميدان شاهي ،عليرضا امام جمعه كه از بيشرافتي اين فرد همين بس كه بگويم به تنهايي نزديك به بيست نفر را به كشتن داد.منصور

از همان ابتداي شروع صحنه يا بهتر بگويم از روز سيزده فروردين كه نفرات را به اسم اماده باش جمع كرده وبه بيابانهاي اشرف بردند بخوبي معلوم بود كه هدفي جز به كشتن دادن ندارند در همين راستا به يك نكته كوچك هم اشاره كنم وان اينكه در عصر روز 18 فروردين در ساعت 2 بعد ازظهر شخص رجوي پيام داد كه اينها تحت هيچ شرايطي اقدام به شليك نميكنند ونيروهاي امريكايي در صحنه حضور خواهند داشت وشما نبايد از چيزي بترسيد وهمه كارهاي اين دولت عراق تنها براي ايجاد رعب ووحشت است واگر دست به عملي بزنند مشت را بامشت وگلوله را با گلوله  پاسخ خواهيم داد.درحاليكه همگي به خوبي ميدانستند كه اينكاربدون شليك وكشته نخواهد بود وبه افراد حتي اجازه حمل يك چوب دستي براي دفاع از خود ندادند ،جالب است كه بدانيد زمانيكه اشرف يا همان اسارتگاه به نيروهاي عراقي تحويل داده ميشد هزاران جليقه ضد گلوله در انجا وجود داشت كه به افراد براي حفاظت خودشان از نيروهاي عراقي داده نشد.چرا؟

جواب به سادگي مشخص است خون ،خون، ضحاك نياز به خون بيشتري براي اثبات خط وحرف خودش داشت ونه بيشتر .

بربريت نيروهاي عراقي را اصلا نميخواهيم كه پاك كنيم ويا به فراموشي بسپاريم در اينجا بحث بر سر يك دستگاه منسجم ويكپارچه اي است كه تنها هدفش خون بيشتر بودوهست وسرمداران اين دستگاه كثيف نيز فقط تنها فكر وانديشه شان بقاي قدرت ونگه داشتن نيروها به هر بهايي بود وبهترين راه حل ديدن كشته شدن دوستان وبستگان خودشان است كه با بربريت تمام انجام ميشود وهمين روحيه انتقام را در انها زنده نگه ميدارد وخودش بهترين انگيزه براي حفظ نيرو است.

زنان هرزه ايي مانند فرزانه ميدان شاهي كه از راه دور وبا موبايل به نفراتي مانند پرويزكريمي فرمان ميداد كه اجازه نده افراد از جلوي گلوله كنار بروند وخودش با شنيدن صداي اولين گلوله كيلومترها فاصله گرفته بود درحاليكه به ديگران ميگفت كه اين گلوله ها مشقي است ويا عليرضا امام جمعه در محلي بنام ميدان لاله با گفتن اينكه با فرمان من وبا سه شماره به سمت نيروهاي عراقي حمله ميكنيم در حاليكه انها تا دندان مسلح بودند وبا شليك مستقيم اجازه سر بالا اوردن افراد را به انها نميدادند ،وبا شمارش اقدام به فرمان حمله داد وخودش در پناهگاهي پنهان شد وهفت دختر جوان وزيبا وچندين مرد جوان را به كشتن داد به نحويكه سنگفرش خيابان تماما پوشيده از خون شده بود.

اما نكته ايكه هيچگاه رجوي هاي ملعون هيچگاه در سخنرايهاي خود به ان اشاره نميكنند اين است كه از همان ابتداي امدن نيروهاي عراقي به اشرف به انها گفته شده بود كه انها تا خياباني معروف به خيابان صد را ميخواهند در دست داشته باشند يعني قسمت شمالي كمپ را كه بيشتر بيابان بودواينكه اگر نيروها به انطرف خيابان بروند كسي اسيبي نخواهد وديد وبراي جاهايي مانند مزار نيز ميتوانند به سادگي با هماهنگي تردد داشته باشند ودر صحنه نيز خود افسران عراقي همين را به افراد ميگفتند ولي .....

ضحاك تشنه خون بود وبايستي خون جاري ميشدواين بود كه قربانگاهي بنام نوزده فروردين بوجود امد والان هم از همين براي تحت فشار قراردادن افراد استفاده ميشود وهيچگاه اين ملعونها به اين كارشان اعتراف نكردندوهميشه تقصير را به گردن نيروهاي عراقي انداختند.

تف بر شما حراميان كه اين چنين با نسل جواناني كه با هزاران ارزو وامال به سمت شما امده بودند كرديدوخون همه صباها ونسترنها برگردن شمايان است.

چه شدمشت با مشت وگلوله با گلوله ؟

چه شد انهمه اماده سازي وسنگ پران درست كردن؟

چه شد انهمه نفرات را به نام اماده سازي وجنگ صد برابر تحت فشارهاي روحي ورواني وجسمي قراردادن ؟

چرا وچرا هيچگاه واقعيت صحنه را بيان نميكنيد ؟

چرا اجازه نداديد تا زودتر از ان كشور خارج شوند ؟

چه شد چو اشرف نباشد تن من مباد ،اشرف بايستد جهاني خواهدايستاد .

كجا رفت ان بازوي پراقتدار خلق قهرمان ايران .چه برسر مرز سرخ ايدئولوژيكي واشرف امد وچگونه شد كه بيكباره الباني شد گريزگاه استراتژيك.

اري الان نيز همچون گذشته وهمچون سالهاي قبل بنشينيد بر سر مزار كساني كه خود كشته ايد خود گريه كنيد.

اما بياد داشته باشيد كه خون هيچگاه بر زمين نخواهد ماند واگر شما روزي به دادگاههاي فرمايشي وپولي مانند اسپانيا مي نازيديد دير نيست كه در دادگاه خلق ودادگاه جهاني لاهه به عنوان جنايتكاران جنگي مورد محاكمه قرار گيريد وتقاص خونهاي بناحق ريخته شده توسط خودتان را بدهيد.

خدام گل محمدی 2018 / 04 / 08