سه شنبه, 01 آبان 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

حسن حبیبی میگوید : این ما نیستیم که بسمت جان بولتون رفتیم بلکه جان بولتون است که دیدگاهش نزدیک به خط سرنگونی مقاومت شده است واوست که ازمقاومت بهره میبرد نه برعکس !! ؟

                 حسن حبیبی فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی

حسن حبیبی دریک مقاله که درشبکه های اجتماعی منتشرکرده گفته (این ما نیستیم که بسمت جان بولتون رفتیم بلکه جان بولتون است که دیدگاهش نزدیک به خط سرنگونی مقاومت شده است واوست که ازمقاومت بهره میبرد نه برعکس) میخواهیم همین یک جمله که کلی توضیحات درباره ان داده را بررسی کنیم

سوال ازاین شیاد سیاسی که شیادی راهم ازرهبرعقیدتیش یعنی رجوی یادگرفته این است که فرق اینکه تو بسمت بولتون رفتی یا اوبسمت توامده چیست ؟ جواب هیچ فرقی باهم ندارند فقط یک شیاد کلمات راجابجا کرده است همین . یعنی ما باید قبول کنیم بولتون اومده وجلو درب پایگاه های مجاهدین ودفترش درواشنگتن وکنارکاخ سفید بست نشینی کرده ودرخواست نزدیکی کرده یا برعکس این توهستی که به سراغ اورفته ودرازای لابیگری ودفاع ازتو دلارهای نفتی عربستان راازتومیگیرد و دفاع میکند کدام است ؟ ایا نمازشفاعت ودعا خوندن راهم خانم رایس وبوش پسر ازتو خواستند ؟ ایا خواسته الگوی عراق درباره ایران راهم بوش ازتو خواسته بود که تبلیغ ان رامیکردی وخواهانش بودند وانها به خط سرنگونی تو نزدیک شده بودند یا خواسته توبود می بینید شیادی درکجاست برای رد گم کردن میگوید اوست که بسمت من امده . همین رااززاویه دیگرنگاه میکنیم سوال دوم اینه که چه اتفاقی دراعتقادات تو افتاده ویا چگونه فکرمیکنی که بولتون احساس کرده باید بتو نزدیک بشود ؟ این وجهه اشتراک کجاست ؟ هم تو وهم بنده خوب خوب میدونیم که مواضع سیاسی نشات گرفته ازایدئولوژیست این چرخش درکجا صورت گرفته چرا به ان نپرداختی ؟ این چرخش ازسال 74 زمان کلینتون صورت گرفت که درباره اش مفصل نوشتم ودرعراق درتنظیم به امریکایی ها خودش رابخوبی نشون داد اگرتودرخارجه بودی وندیدی ما که هردقیقه وهرساعت وهرروز میدیدیم دیگه برای ما قمپوزدرنکن

حال ببینیم برادربولتون خودش چی گفته دوسه روز پیش یک روزنامه امریکایی افشاء کردکه بولتون گفته ما باید ببینیم مردم ایران چه شعاری میدادند انها شعارمیدادند (ای شاه ایران برگرد به ایران پس ما باید با پسرپادشاه مذاکره کنیم ) سوال اینه هدف چیست وچرا این راعلنی کردند ؟ او که باتمام وجود برای مجاهدین مایه میگذارد ودنیایی کاربرای انها کرده ازلیست تروریستی دراورده ودرمجالس ومحافلشون شرکت میکند ولی یکباربا پسرپادشاه صحبت نکرده ؛ ایا او دنبال منافع مجاهدین است ویا این که دنبال منافع امریکا وازانها بعنوان کارت بازی استفاده میکند همان طورکه صدام کرد وقبلا نوشتیم ؟ حقیقت این است که اودنبال منافع امریکا ودلارهای بانکی خودش است ونه عاشق مجاهدین است ونه پسرپادشاه ؛ باعلنی کردن دوهدف دارد

یک : به پسرپادشاه ومجاهدین پیام میده که اگردرمزدوری ونوکری وپابوسی انطورکه ما میخواهیم نباشید سراغ دیگری میرویم وانها را بااین حرف بیشتربه استان بوسی میکشاند

دو:به مجاهدین میگوید هدف اصلی وفرد مدنظرما پسرپادشاه ویا بقول خودمون بچه شاهه نه تو؛ تو درجامعه ایران طرفداری نداری ببین درخیابونها وشعارها حرفی ازتو زده نشد

حال باید گفت فیثاقورث نظام رهبرعقیدتی اینهم جواب مقاله تو که برادربولتون بخوبی داده است پس اینقدربرای او دم تکون ندهید وتعریف وتمجید نکنید خیرشما دراو وامریکا وکشورهای عربی واسرائیل نیست خیرشما دراین است که صادقانه به اشتباهات خود اعتراف وازملت ایران عذرخواهی وبگویید دراین سالیان چکارکردید وصادقانه وبا شهامت پای ان به ایستید وخود رااصلاح ودرمسیرمردم قدم بردارید تا ملت ایران شما راببخشد ومسیرجدید را ازصفرشروع کنید وبنده هم باشناختی که ازتفکرات وفرهنگ مردم ایران وجوانمردی هایشون دارم مطمئن هستم که وقتی صداقتی راببینند حتما فرد وجریان صادق راتنها نمیگذارند به شرط اینکه برای شورای نگهبان وسران حاکمیت دینی که دشمن ایران وایرانی هستند نامه دوباره ننویسی واین بارباانها دمخورنشوی << همین >>

علی شیرزاد: 2018 / 04 / 08