چهارشنبه, 25 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود

خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

توضیح مختصرازاصول اعتقادی رجوی وجامعه بسته که ساخته بود می پردازیم به نحوه برخورد با انسانها بعضی ازنفرات جداشده میگویند برخلاف قران عمل میکندد قیقابرعکس عین قران عمل میکند وکرده است دوما دیگرخیلی عقب مونده گیست که بخواهیم الان عمل کسی را باقران واسلام مقایسه کنیم برای نمونه همین یکباررابنده انجام میدهم تابدونید اینطورنیست...

                     خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود

بعد توضیح مختصرازاصول اعتقادی رجوی وجامعه بسته که ساخته بود می پردازیم به نحوه برخورد با انسانها بعضی ازنفرات جداشده میگویند برخلاف قران عمل میکندد قیقابرعکس عین قران عمل میکند وکرده است دوما دیگرخیلی عقب مونده گیست که بخواهیم الان عمل کسی را باقران واسلام مقایسه کنیم برای نمونه همین یکباررابنده انجام میدهم تابدونید اینطورنیست خدادرقران میگوید

ای انسان توقطره ابی بودی ما بتو حیات دادیم توخونریزی فساد راه میاندازی ظالم وستم کاری ازاین ایات درقران زیاد است وراه حلی که میدهد این است میگوید یا بسمت من میایی وهرچه میگویم راانجام میدهی یعنی ایمان میاوری وبخاک میافتی تا تورادراینده به بهشت ببرم درغیران درجهنم فلان وفلانت میکنم

حال ببینیم رجوی ازکدام منطق پیروی میکند اولین کارش خالی وتهی کردن افراد ازهویت قبلی خود است

یک نیروهای قدیمی وزندانی کشیده :شما درزندان بریده وباخمینی همکاری کردید مبارزین ومقاومین کسانی هستند که اعدام شدند انها بانام مسعود زندانی میکشیدند وپای اعدام میرفتند وشکنجه میشدند یعنی هرکسی زنده مونده همکارلاجوردی بوده است چون بانام وروی پای من راه نرفته وبعد عملیات فروغ هم میگوید درگیرزن بودید ونتونستید ازتنگه رد شید وووو

درباره نیروهایی که ازاردوگاه های عراق امدند:شما زیردست وپای سربازان عراق بودید شما راشکنجه میکرد ضعیف ودرمانده بودید راه حلی نداشتیدبا دولت عراق همکاری میکردید بشما غذا نمیدادند وگرسنه بودید وووو

درباره نیروهای میلیشیا:شما درخانواده پناهندگان ایرانی زندگی وانها به شما درجه دونگاه میکردند درمدرسه های سازمان زندگی میکردید ازمحبت پدرومادربدوربودید بورژوازی شما راله ولورده کرده بود دراروپا تحقیرمیشدید توی سرشما میزدندوووو

نیروهایی که سالهای اخرامدند: شما معتاد ودزد وچاقوکش وقاچاقچی وخلاف کاربودید ازکشوربخاطرخلاف فرارکردید والان وبال گردن من شدیدوووو

می بینید باهرلایه یه طوری برخورد میکرد زنها که دیگرجای خود داشت وتماما خالی کردن افراد ازداشته ها وفرهنگ جامعه ای که ازان بیرون امده وهرچه زشتی هست رابه افراد نسبت میده ودرنهایت ودرکلیت میگوید شما ازجامعه خمینی امده اید وتماما الوده به ایدئولوژی وفرهنگ خمینی هستید منهم که ضد خمینی واسلام انقلابی ودمکراتیک را نمایندگی میکنم باهم جوردرنمیاییم یعنی اول توی سرادمها میزند انها را بیمصرف والوده معرفی میکند خالی وتهی میکند تحقیرمیکند بعد راه حل میدهد راه حل چیست انقلاب مریم درکلیت وتسلیم شدن دربرابرمن اگرتن دادی که به بهشت میروی هم این دنیاراداری وهم اخرت را با سلام وصلوات وارد بهشت میشوی اگرتن ندادی خسرالدنیا واخرتی دراین دنیا یا به بیرون پرتابت میکنم ولجن مال میشوی یا دردرون زیرفشارقرارگرفته ومارک نفوذی بهت میزنم ودرزندان هربلایی بخواهم بسرت میاورم پس اولین فشاروشکنجه روانی که گفتم تحقیروخالی کردن افراد ازهویت اجتماعی خود است تفتیش عقاید وفرهنگ است تعدادی میگویند مغزشویی میکنند خیرمغزشویی کامل نیست برخورد روحی وروانی وکاری روانشناسانه است شکنجه روانیست .....ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا 2018 / 04 / 11