چهارشنبه, 25 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات مریم رجوی : سخنگو ؛ بلندگو وحنجره نیکی هیلی

مریم رجوی : سخنگو ؛ بلندگو وحنجره نیکی هیلی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

اگردلت برای بشریت وکودکان میسوزد چرا دریمن ولیبی وافغانستان خفه خون ولالمونی گرفتی وجهه اشتراک تو با جنایتکاران چیست....

مریم رجوی : سخنگو ؛ بلندگو وحنجره نیکی هیلی

وقتی تروریستهای مزدورعربستان ازدوما میخواستند واپس بتمرگند علم شنگه شیمیایی بپا کردند که فعلا کاری با ان ندارم بلافاصله مریم رجوی اطلاعیه داده وخواستاراقدام بین المللی شد قبل ازجهان غرب واول همه وفردای ان اطلاعیه نیکی هیلی درسازمان ملل خواهان اقدام بین المللی شد چند روزه هرچه فکرمیکنم نمیدونم چی بنویسم وازچه کلماتی استفاده کنم که گویای این خواسته جنایتکارانه باشد زیرا عمق این جنایت وفاجعه انقدرعمیق است که باهیچ وسیله وعملی نمیشود به ته ان رسید

ای مریم رجوی مگردرابتدای شروع جنگ سوریه دریک گزارش جداگانه که مختص عملکرد روسیه بود ننوشتم اگراوضاع سوریه بهم بریزد وتهدید سرنگونی اسد باشد روسیه وارد میشود چون اگربگذارد دولت سوریه سرنگون شود خودش باید بندرطرطوس ولازقیه وحمیم راترک وتا ابهای روسیه ازدریای مدیترانه عقب بکشد ومنتظرتهاجمات بعدی غرب باشد وهمچنین همین قانون دررابطه باحاکمیت دینی درایران هم صادق است ونمیگذارند دولت سوریه سرنگون شود چون برای خودشون هم موضوع بود ونبود است وروسیه قیمت ان راخواهد پرداخت ووارد سوریه خواهد شد

ایا کوربودید وگزارش رانخوندید ویا سواد نداشتید وکربودید فریادهای ما را نشنیدید که گفتیم وارد موضوع عراق شدی بس است وارد موضوعات سوریه نشو تورابه بیراهه میبرد که الان خواهان اقدام بین المللی میشوی انهم جلوترازجهان غرب . ایا معنی حرفت رامیفهمی ومیدونی چه عواقبی دارد

اگرروسیه میخواست عقب بکشد اصلا وارد نمیشد واینهمه قیمت برای ان نمیداد حالا که واردشده حتی سکوت وجواب ندادن به اقدام غرب بمنزله عقب نشینی وول کردن همپیمان است که دراین صورت باید تادروازه های مسکو عقب کشیده وانجا خط ببندد چون بعدش نوبت اوکراین وتحریمها ی تمام عیاروتکه تکه کردن روسیه درانتظارش هست واگرجواب بدهد فاجعه که بنده ازان ترس دارم واین مقاله هم بخاطران است رخ خواهد داد ودربهترین شرایط وخوشبینانه ترین شکل خاورمیانه دراتش وویرانی خواهد سوخت تلفات انسانی بسیاربالا درانتظاراست ویرانی واواره گی دیگرقابل محاسبه نیست ایا اینها رامیفهمی یاخودت رابه خریت زدی طبق اعتقادات خودش میگویم انگارکه درامریکا محمد ابن عبدالله ودرانگلیس موسی کلیم الله ودرفرانسه عیسی روح الله درمسند کارند که ازانها خواهان اقدام بین المللی شده انگارنه انگاریه عده ادمهای فاشیست وحرام لقمه جنایتکاردرمسند کارند که برای منافع خود میلیونها انسان راقربانی میکنند وجهانی رابه اتش کشیده وصدها میلیون انسان رااواره وبخاک وخون میکشند اگردلت برای بشریت وکودکان میسوزد چرا دریمن ولیبی وافغانستان خفه خون ولالمونی گرفتی وجهه اشتراک تو با جنایتکاران چیست برای حاکمیت دینی که نامه مینویسی ازتروریسم که حمایت وانها رااشرف مخلوقات مینامی ازجهان غرب هم که خواهان اقدام بین المللی هستی میشه بما بگی درکجای تاریخ ایستادی وپشت چه کسانی رامیگیری درکدامین صف هستی ؛ صف ودرکناروپشت ملتها یا به ملتها خنجرمیزنی . اقدام بین المللی حرف بیربط وکشک وپوشاله بهتربود دراطلاعیه ات که بیرون دادی مینوشتی ازاقایان ترامپ ومکرون ونتانیاهووملک سلمان وخانم ترازمی میخواهم که به سوریه حمله کنند سنگین تربودی تا اینکه بخواهی خواسته جنایتکارانه وشقاوت پیشگی ورذلی ودنائت وپستی را درلحاف بین الملل بپیچی انهم چه بین المللی ؛ درکجای کاری ؛ کجا ایستادی ؛ دراینه بخودت نگاه میکنی حق هم داری وقتی مرزهای سرخ با نیروی خودی را زیرپا میگذاری توقع بیشترازاین نباید داشت درسال74 قبل ازنشستهای حوض برای نسرین که انموقع مسئول اول بود نوشتم این کارهای شما مسئولین ؛ سازمان رامتلاشی وبرباد خواهد داد نکنید اینکارها را حالا نتیجه عملکردهای خود را درو کنید این ننگها برپیشانی تون مبارک ودردامن تون اراسته باد

علی شیرزاد 2018 / 04 / 13