یکشنبه, 29 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:34:57 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

رفتارتون درزندانها بماند چه کثافتکاریها که نمیکردید حالا هم برای گرفتن چند دلارازسازمان مجاهدین برعلیه جداشده ها مقاله مینویسی وهم چنان به شغل شریف خیانت ومزدوری ادامه میدهی برای ما مشخص است که سوختن ازکجاست ازانجایی ست که جداشده ها درافشاگری خط خیانت ورذالت وپستی را برای مردم نشان داده اند ونمی گذارند ونخواهند گذاشت حقشون ازگلوی کسی پائین برود خیالت راحت باشد...

         رحمان کریمی توده ای وجاسوس کا گ ب شوروی سابق

درمقاله ای بنام خائنان حرفه ای که درسایت افتابه داران درج شده اه وناله سرداده که چرااینقدربه مقاومت مردم ایران چسبیده اید باید گفت این به خود مقاومت برمیگرده که چرا چنین عملکردهایی دربرابرجداشده ها وبقول تو خائنان حرفه ای دارد که ایا ما حق حیات وتعیین سرنوشت خود رانداریم قطعا داریم وکسی نمیتواند حق حیات خارج ازسازمان مجاهدین را ازما بگیرد واگرما اهل تن دادن وگذشتن ازحق خود بودیم باید گفت ما یا ابله بودیم یا دیوانه که برای گرفتن حق خود بیش ازسه دهه عمرخود راصرف دشمنی با خمینی کرده وازهمه چیزخود صرف نظرکردیم وقیمتی را درطی سالیان پرداخت کردیم که یاوه گویانی امثال تو جرئت دادن یکی ازان قیمتها رانداشته وندارند ودرطفولیت وجوانی وهمان ابتدا خارجه نشینی راانتخاب ودرگوشه ای درپلشتی ونکبت لغزازادی خواهی برای مردم سرمیدادیم

واماحرف با رحمان کریمی این توده ای سابق که بدون اجازه کا گ ب باد شکمش را درتهران خالی نمیکرد این است تو وحزب توده که درجاسوسی وحرکات ضد مردمی وسابقه ننگین تون یک کلمه قابل دفاع ندارید بهتر است سرجای خود نشسته وبچیزخوری ادامه بدهید همان حزب وسازمان جوانان ان که تو افتخاراولین عضو ویابهتربگویم اولین جاسوس ان شدی همانهایی هستید که درائتلاف با کاشانی وگرفتن چماق بدست درصف شعبان بی مخ برعلیه مصدق شعاروعامل کودتای امریکا شدید وبرای تیمسارزاهدی لنگ قرمزدرخیابونهای تهران پهن کردید ودرزمان خمینی بنرها وپارچه های بلند وبزرگ همراه سازمان مجاهدین درسردرب ستادهایتون با شعارامام بزرگواروانقلابی ترین فردجهان ایت الله خمینی وپدرهمه شمایان بدستورسفارت شوروی خواهان محاکمه واعدام کارمندان گروگان گرفته شده سفارت امریکا بودید وهزینه غیرقابل جبران رابه ملت ایران تحمیل کردید تو وحزبت کسانی هستید که همراه حزب بلعیده شده اکثریت توسط توده شعارمیدادید امثال بنده را درپرچم امریکا پیچیده وتیربارون کنند ودرخیابونها سوارماشینهای گشت نیروهای اطلاعاتی درحال دستگیری امثال بنده بودید همانهایی هستید که با گرفتن اطلاعات ازشوروی ما راشناسایی ولو میدادید دستان تو به خون هزاران اعدامی ومثله شده درزندانهای خمینی الوده است رفتارتون درزندانها بماند چه کثافتکاریها که نمیکردید حالا هم برای گرفتن چند دلارازسازمان مجاهدین برعلیه جداشده ها مقاله مینویسی وهم چنان به شغل شریف خیانت ومزدوری ادامه میدهی برای ما مشخص است که سوختن ازکجاست ازانجایی ست که جداشده ها درافشاگری خط خیانت ورذالت وپستی را برای مردم نشان داده اند ونمی گذارند ونخواهند گذاشت حقشون ازگلوی کسی پائین برود خیالت راحت باشد ما جداشده ها اراده کرده ایم تا بساط ننگین سرکوب وشکنجه روانی وجسمی وزندانها وقتلها وبیرون اوردن رحمها را جمع کنیم تا کسی بنام انقلابی بساط خمینی راباشیوه ودرجای دیگری راه اندازی نکند فرق شما با گذشته دراین است قبلا جلوی سفارت شوروی نعره ضد امپریالیستی میکشیدی حالا جلو کاخ سفید نعره ضد روسیه میکشی باید گفت تف براین سیاست وایدئولوژی وگفته ما درحال وزوز هستیم وفیل راازپا نمیتوانیم دربیاوریم باید پرسید اگرتو فیل وما درحال وزوزیم پس چرا خودت رااینقدرزرد کردی درپایان هم ماراتهدید کرده وگفته روز دیگرخواهد رسید اگرازاین تهدیدها میترسیدیم قطعا جلوی خمینی ورجوی دردرون وبیرون تشکیلات نمی ایستادیم باشد تاروزدیگرفرابرسد ببینیم چه غلطی میکنی باش تا صبح دولتت بدمد وانوقت باهم تصفیه حساب میکنیم ماازحالا اماده ایم

علی شیرزاد:اروپا 2018/04/16