دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات دزدی وکلاه برداری مجاهدین ازجداشده ها

دزدی وکلاه برداری مجاهدین ازجداشده ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF
علی شیزاد

ما جداشده ها چیزی برای ازدست دادن نداریم چونکه همه چیزخود رادراین راه داده ایم وچیزی برایمون نمانده است ازهفت دریای خون وهفتاد خوان رستم عبورکردیم واین گونه دزدی وکلاه برداری چند دلارازما ؛ ما رازمین نمیزند انچیزی که هرگزبرای ما ارزش نداشته وندارد پول است گرچه نیازمند ان هستیم انهم خیلی شدید وزیرفشارمیرویم وهستیم ولی باج به هیچ شغال وکفتاری نمیدهیم

دزدی وکلاه برداری مجاهدین ازجداشده ها

درخبرها خوندم دونفربنامهای معصومه لک وسیاوش قیطاسی که ازدوستان سالیان موسی حاتمی بوده اندوهوادارمجاهدین میباشند ازموسی پول گرفته اند که اوراازالبانی به المان ببرند که پول رابالا کشیده وبهتربگویم با کلاه برداری ودزدی پول راخورده وبرایش ازمراسم جشن مجاهدین کلیپ فرستاده اند این راهم به تمامی جداشده ها یاداوری کنم که هرگزبه هواداران ونزدیکان مجاهدین اعتماد نکنید درکامنتها خوندم که موسی نوشته کلیپ رابرای این برایم فرستادند که بگویند حامی ما مجاهدین است خیرکلیپ راخود مجاهدین فرستاده اند انهم عمدا وحساب شده تا بگویند کارما بوده وهم خطونشان بکشند وهم موسی وسایرین رابترسانند که اگربرعلیه ما حرف بزنید این بلاها راسرشما میاوریم

واما حرف اصلی بارها گفته وبازیاداوری میکنم که ما جداشده ها چیزی برای ازدست دادن نداریم چونکه همه چیزخود رادراین راه داده ایم وچیزی برایمون نمانده است ازهفت دریای خون وهفتاد خوان رستم عبورکردیم واین گونه دزدی وکلاه برداری چند دلارازما ؛ ما رازمین نمیزند انچیزی که هرگزبرای ما ارزش نداشته وندارد پول است گرچه نیازمند ان هستیم انهم خیلی شدید وزیرفشارمیرویم وهستیم ولی باج به هیچ شغال وکفتاری نمیدهیم قوانین سرسخت جهان رانگاه کنید که چطوری خائنین به ملت راتنبیه وبوروخواروذلیل میکند سازمان مجاهدین که ادعای رهبری انس وجن راهم داشت وخودرااپوزیسیون دولتی میداند که بقول خودش جهان رابهم ریخته است علاوه برمزدوری برای کشورهای عربی وامریکا واسرائیل انهم بخاطرپول الان کارش بجایی رسیده که دراوج وقاحت ودریدگی به پول توجیبی جداشده های خودش هم رحم نمیکند وجیب بری میکند انهم زمانی که اعتماد این وسط هست سازمان مجاهدین درکلیت ورهبریش بطورخاص سالیان است که اعتمادها راپرپرکرده وچیزی ازاین ارزش والای انسانی باقی نگذاشته است دیگرچه انتظاری ازهواداران بی سر وبی پایی امثال معصومه لک وسیاوش قیطاسی باید داشته باشیم این کارها ازایدئولوژی رجویها سرچشمه میگیرد یعنی انقلاب مریم همان انقلابی که چهارهزارنفررا به مسلخ برد زندان وشکنجه گاه درست کرد قتلهای مشکوک وحرمسرای ناصرالدین شاهی راه انداخت ورحم زنها را برخلاف تمام قوانین انسانی وحقوق بشری وقوانین بین المللی دراورد تف برصورت نفرات انداخت مزدوری ووطن فروشی را درپیش گرفت وحالا هم جنگش بجای خمینی شده جداشده ها همان سازمانی که نفراتش برای امنیت خود که بقتل نرسند مجبوربودند همیشه ودرهمه حال با خود درخفا سلاح سرد حمل کنند تا مورد تعرض وکشته شدن قرارنگیرند حال هم همین ناامنی رابرای جداشده ها درالبانیدرست کرده وانها رایا تهدید میکند یا حقوق بخورونمیرزیرخط فقری که سازمان ملل میدهد میدزدد وجیب انها رابشیوه های مختلف خالی میکند

درروستای ما شخصی بود بنام کلب علی هرغلطی میخواست میکردتا اینکه درروستا تصمیم گرفتند کارش رایکسره کنند وتمام راه های فراررابسته اورا باایجاد دالان به سمت قتلگاه هل داده وانجا جلو چشم همگان سرش راازتنش جدا کرده وروستا راازشرش خلاص کردند بله رجوی ها وباند کثیفش برای ما شده اند کلب علی روستای ما ولی این راهم بدانند که ما جداشده ها هم تصمیم گرفتیم کاراین کلب علی سیاسی ایران رایکسره کنیم ونخواهیم گذاشت ابخوش ازگلویش پایین برود حال هرچقدرمیخواهی کلاه برداری ودزدی کن جیب جداشده ها راخالی کن ولی همانطورکه سال 76 برایت نوشتم روزگارچنین نبوده وچنین نخواهد ماند دیدی که نماند وازاین ببعد هم نخواهد ماند

علی شیرزاد 2018 / 04 / 21