دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 08:14:28 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات شعار نويسي کانون های شورشی در ايران

شعار نويسي کانون های شورشی در ايران

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

خانواده ها گفتند كه سازمان به ما زنگ ميزد ميگفت دوربين داريد ميگفتند نه بعد ميگفتند بريد دوربين بخريد ما هزینه اش را می دهیم ، مادرم يا كسان ديگر ميگفتند براي چه دوربين بخريم ميگفتند شعار بنويسيدچه درخيا بان وچه درديوار خانه كه معلوم نشود وهر جا كه ميتوانيد اين كار را بکنید . عکس بگیرید و برای ما بفرستید...

شعار نويسي کانون های شورشی در ايران

يادم است در سالن غذا خوري كه مينشستيم هميشه موقع اخبار شعارهايي عليه دولت ايران در كوه وجنگل باور كنيد درخيابان وكوچه هاي كم رفت آمد عکسی نشان می دادند که شعار نوشته شده است . با اين حال درسالن غوغائي ميشد وهمه دست ميزدندوميگفتند ببينيد در ايران طرفداران ما چگونه شعار نويسي ميكنند اين نشان دهنده اين است كه مردم براي آماده شده براي قيام هستند واين جرقه هاي فلان موضوع است . من كه در سالن كه بودم ميگفتم باز دارند سر بچه ها را با اين چيزها سرگرم ميكنند ! ولي در هر حال در ذهنم اين بود كه اينها طرفدار دارند در ايران وميتوانند يك زماني دولت ايران را اذيت كنند بله حالا جالب اينجاست با خانواده هايي در ايران صحبت ميكردم خانواده هايي كه از طرف مادرم به من وصل شده بودند كه شايد از طريق من خبري از فرزندانشان بدست بياورنند اين را ميگفتم خانواده ها گفتند كه سازمان به ما زنگ ميزد ميگفت دوربين داريد ميگفتند نه بعد ميگفتند بريد دوربين بخريد ما هزینه اش را می دهیم ، مادرم يا كسان ديگر ميگفتند براي چه دوربين بخريم ميگفتند شعار بنويسيدچه درخيا بان وچه درديوار خانه كه معلوم نشود وهر جا كه ميتوانيد اين كار را بکنید . عکس بگیرید و برای ما بفرستید ! خانواده هاي كه فريب اين فرقه را نميخورند در جا همه ميگفتند بجاي اين كار شما فرزندان ما را آزاد كنيد وهيچ موقع ما اين كار را نميكنيم بله اين را ميخواستم بگويم كه ذهنيت ما در سازمان چه بود موقعي كه آمديم فهميدم چگونه است با التماس ميگفتند در حياط خانه يا در ديوار وفقط سريع يك عكس بگيريد كه ما بتوانيم اين را پخش كنيم بعد فهميديم هواداري وجود ندارد تمام هوادارها كه خانواده ها بودند شما آنها را الدنگ نام گذاشتيد ببخشيد اين را ميگويم ولي همين خانواده ها شدند دشمن شماره يك شما راست ميگفتيد قيام صورت گرفت نه در ايران بلكه در فرقه ومن وما فهميديم كه اين فرقه به چه وضيعتي بود تازه آن موقع بله اين يك موضوعي بود كه از خانواد ه ها شنيدم حيفم آمد آن را نگويم

خدام گل محمدی 2018 / 04 / 23