دوشنبه, 23 مهر 1397

آخرین بروز رسانی: 09:52:54 PM GMT

صفحه‌ی کنونی: اخبار مقالات اه و فعان فرقه رجوی از بحر چیست

اه و فعان فرقه رجوی از بحر چیست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

با دست به دامن شدن  به امريكا واسپانسرهاي خود وحاميانشان افراد جداشده را در الباني تحت فشار قرار ميدهند تا به هر نحوي شده اين كشور را ترك كنند چرا كه ديگر شرايط عوض شده ونمي توانند افراد را زير مهميز خود داشته باشند واين افراد پول خود را از كميساريا ميگيرند وديگر تسمه اين فرقه بر گرده انها نيست

اه و فعان فرقه رجوی از بحر چیست

ایا انقلاب مریم قجر در خطر است که به زباله دان تاریخ بپیوندد؟

اين روزها اگر ديده باشيد فرقه با پخش افراد به اصطلاح فرمانده خود در خيابانهاي اصلي شهر وبخصوص خياباني به نام ننه ترزا اقدام به گشت وارشاد ميكند اين كار دو هدف اساسي را دنبال ميكند.

اول اينكه چون قادر به كنترل ونگه داشتن افراد دركشوري مانند الباني نيستند ونميتوانند انچه در عراق كردند در اين جا نيز بكنند وديگر لولويي بنام دولت عراق وهتل مهاجر وجود ندارد وچيزي بنام كميساريا هست كه نه بطور كامل ولي به هر حال اقدام به پشتيباني از افراد جداشده ميكند اين افراد در خيابانها هستند ونفرات وقتي به شهر ميايند با ديدن انها متوجه دروغهاي فرقه ميشوند وممكن است با دوستان خود ارتباط برقرار كنند وسر بيرون سئوالاتي بكنند كه در تصميم گيري انها تاثير گذار باشد فرقه با اينكار اقدام به كنترل در خيابانهاي اصلي که با ارسال سران مزدور خود با افراد در خیابان انجام میدهد وگاها نيز با قرار دادن افرادي نظير صالح وباقرشعباني ونفرات ديگر در سطح خيابانها گشت جاسوسي خود را راه مياندازد ( این افرادتماما از قدیمی ترین مسئولین این فرقه هستند )

اما هدف دوم واساسي تر اينكه ،چون انقلاب پاك مريم رهايي خيلي پاك بوده ونياز انساني افراد را در نظر نميگيرد وفقط به قدرت ونگه داشتن افراد فكر ميكند در اين خيابان زناني هستند كه اقدام به خود فروشي ميكنند واين افراد مجبور هستند كه با خوابيدن با اين زنان با زندگي خود ريسك كنند وهر بيماري را به جان بخرند تا كمي از فشاري كه بعضا بيش از سي سال است روي انها وجود دارد بكاهند تا سران فرقه همچنان در پي عيش ونوش خود وزنبارگي خودشان باشند

چرا كه در يك طرف طيف مسعود رجوي است كه با درست كردن حرامسرا ورقص رهايي ودر حريم خود ديدن همه زنان به هيچ كدام رحم نميكند وشهوت سيري ناپذير خود را ارضا ميكند ، درسمت ديگر اين افراد هستند كه بايد قيمت ان را به اين شكل وبا بازي با زندگي خود وقبول هر بيماري بپذيرند.در همين راستا ديده شده كه افراد فرقه با مراجعه به مركز درماني وجايي كه ازمايشات خون وبيماريهاي جنسي را انجام ميدهد بدنبال انجام اين ازمايشات هستند كه همين موضوع بيانگر اين است كه اين افراد دچار مشكل شده اند وفرقه چون اين انقلاب بشدت پاك وانسان ساز است به اين شكل دارد تلاش ميكند تا انقلاب مريم را كه در سطح شهر تيرانا درحال پخش شدن وصدور انقلاب به زنان خياباني تيرانا است تحت كنترل داشته باشد.

فرياد يا مصيبتا بهر چيست

اگر به سايت اين فرقه نگاهي بياندازيد خواهيد ديد كه در يك بيانيه اقدام به اين كرده كه الان در تيرانا وساير كشورها درشرايط خطرناك قرار دارند وقرار است كه بلايي سرانها بيايد ودست به دامن امريكا وساير سرويسهاي اطلاعاتي شده اند كه بدادمان برسيد ميخواهند مارا بكشند ووووو

هدف از اين كار چيست؟

به سادگي ودر يك نگاه كلي ميتوان فهميد كه اين فرياد وفغان چيزي جز دروغ ودغل نيست چرا كه قبل از هر چيز بايد به اين فرقه گفت شما كه تمام شده هستيد چه كسي با شما كار دارد اما واقعيت چيز ديگري است وقتي به كار اين فرقه نگاه كنيد ميبينيد كه با دادن پول به افراد جدا شده وتحت فشار قراردادن انها تمام تلاش خود را دارد ميكند كه انها را به هر نحوي شده از كشور الباني اواره كند تا در مسير ويا دركشورهاي ديگر تحت شرايط فقر وبدبختي قرار بگيرند اين كار چند هدف را براي انها دنبال ميكند

اول اينكه افراد جدا شده ديگر در معرض ديد نفرات كه بيرون ميايند نيستند تا انها ببينند ودروغهاي اين فرقه رو شود

دوم اينكه انتقام خود را از اين افراد گرفته است چرا كه انها را ترك كرده اند وديگر به دروغهاي انها دل نبسته اند

سوم اينكه با دست به دامن شدن  به امريكا واسپانسرهاي خود وحاميانشان افراد جداشده را در الباني تحت فشار قرار ميدهند تا به هر نحوي شده اين كشور را ترك كنند چرا كه ديگر شرايط عوض شده ونمي توانند افراد را زير مهميز خود داشته باشند واين افراد پول خود را از كميساريا ميگيرند وديگر تسمه اين فرقه بر گرده انها نيست

بعد هم از طرف ديگر با بخدمت گرفتن برخي از عناصر خود فروخته كه عليرغم جدايي براي اين فرقه از افراد در نقاط مختلف شهر اقدام به گرفتن عكس وفيلم ميكنند وافراد را تعقيب ميكنند گويي كه اين شهر ملك طلق پدرشان است نبايستي غير از اينها كسي در ان تردد كند در اين راستا افرادي نظير محسن صالحي كه تا ديروز به دليل موضوعات اخلاقي خودش يكي از كساني بود كه عامل ابروريزي براي افراد جدا شده بود واقدام به دزدي از فروشگاهها ميكرد را بخدمت گرفتن وبا دادن پول بيشتر در خدمت خود دارند ميخواهند كه فشار روي افراد را بيشتر كنند.

وقتي به همه اين مسائل دركنار هم نگاه ميكنيم هدف از اين فريادها وفغانها مشخص ميشود واينكه چيزي جز دروغ وفشار بيشتر برا جدا شدگان نيست ونبايد فريب اين دروغها را خورد.

کیومرث بارفروش 2018 / 04 /